Đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên trong cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Hậu Giang
Đại tá Chiêm Thống Nhất, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 9, phát biểu tại Hội nghị triển khai Chỉ thị, Ý định diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2023

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, trong những năm qua Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Hậu Giang đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Cục Chính trị, Tỉnh ủy có liên quan đến công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên; đồng thời xác định trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền miệng. Qua đó, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng; Quân ủy trung ương, Tổng cục Chính trị đối với công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã được nâng lên một bước.

TRIỂN KHAI NỀN NẾP CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG, HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO VIÊN

Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền miệng, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đúng, đủ theo quy định. LLVT tỉnh Hậu Giang hiện có 10 báo cáo viên, trong đó báo cáo viên cấp tỉnh 1 đồng chí, báo cáo viên bán chuyên trách là 9 đồng chí; 3 đồng chí là báo cáo viên pháp luật; tuyên truyền viên cấp cơ sở là 79 đ/c.

Việc duy trì nền nếp chế độ hoạt động công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong đơn vị được thực hiện theo Quy chế công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam như: chế độ thông báo chính trị, nói chuyện thời sự cho sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng mỗi tháng một lần thời lượng 120 phút. Định kỳ 2 năm một lần tổ chức tập huấn báo cáo viên và 5 năm 2 lần hội thi báo cáo viên giỏi vừa để các đồng chí báo cáo viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và kịp thời phát hiện những nhân tố mới để bồi dưỡng thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền tại đơn vị.

Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Phòng Chính trị xây dựng Quy chế phối hợp công tác tuyên huấn, tuyên giáo giữa Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh với Ban Tuyên giáo 8 huyện, thị xã, thành phố nhằm trao đổi, cung cấp thông tin định hướng tư tưởng ở cơ sở. Hàng năm đều duy trì tốt chế độ bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên và thông tin thời sự hàng, tuần, tháng; riêng năm 2020 do đại dịch Covid -19 theo chỉ đạo Tổng cục Chính trị, hàng tháng Bộ CHQS tỉnh xây dựng kế hoạch tham dự Hội nghị bồi dưỡng báo cáo viên toàn quân bằng hình thức trực tuyến

Về nội dung tuyên truyền được cập nhật theo tài liệu của Cục Tuyên huấn/TCCT, Phòng Tuyên huấn Quân khu và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp, thông tin trên các báo chí của Trung ương, địa phương và một số đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của LLVT tỉnh. Nội dung tuyên truyền được cập nhật biên soạn phù hợp theo từng đối tượng và được phê duyệt theo phân cấp.

Hình thức, phương pháp tuyên truyền trực tiếp, tập trung theo đầu mối các cơ quan đơn vị. Đối với khu vực Bộ CHQS tỉnh do Phòng Chính trị chuẩn bị nội dung, kết thúc buổi thông báo chính trị, thời sự Bộ CHQs tỉnh sẽ tiến hành định hướng đối với cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ tháng tới. Đối với Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố, eBB114 do đồng chí Chính ủy, Chính trị viên, Chính trị phó trực tiếp thực hiện, trong đó có kết hợp hình ảnh trình chiếu minh họa để thu hút sự quan tâm chú ý của người nghe. Đối với tiểu đoàn huấn luyến chiến sĩ mới, các đại đội có quân đã vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tế của đơn vị để phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền như: Thông qua buổi sinh hoạt ra nghị quyết lãnh đạo thường kỳ của chi bộ, triển khai các kế hoạch đầu năm, trong sinh hoạt giao ban, sinh hoạt tập thể đơn vị, sinh hoạt Ngày chính trị, văn hóa, tinh thần, Ngày pháp luật trong Quân đội hàng tháng.

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh Hậu Giang đã tổ chức sân khấu hóa công tác tuyên truyền như: Hội thi tuyên truyền về đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội lần thứ XII, XIII của Đảng, tuyên truyền “Lời Bác dạy này năm xưa”, tuyên truyền pháp luật… từ đó đã làm tăng thêm tính hấp dẫn, thu hút được người xem, người nghe, nâng cao chất lượng tuyên truyền trong cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh.

Đối với lực lượng dân quân tự vệ nội dung tuyên truyền, thông tin thời sự được tiến hành trong các đợt tập trung huấn luyện và định kỳ hàng quý do đồng chí chính trị viên Ban CHQS xã, phường, thị trấn tiến hành sinh hoạt làm công tác tư tưởng, đồng thời quán triệt các văn bản và chính sách mới của Đảng, Nhà nước, Quân đội và địa phương. Kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân trước các vấn đề thời sự chính trị quan trọng trong nước, quốc tế, các vấn đề dư luận quan tâm; tuyên truyền tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp... Qua đó, góp phần tạo sự thống nhất tư tưởng trong LLVT tỉnh, sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn; củng cố niềm tin, giữ vững ý chí, quyết tâm, bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ, từ đó đã triển khai và thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Công tác tuyên truyền miệng của Bộ CHQS tỉnh trong thời gian vừa qua đã đi vào nền nếp đáp ứng được cung cấp thông tin chính xác, toàn diện, đầy đủ, thống nhất, kịp thời; bảo đảm yêu cầu về định hướng tư tưởng chính trị, đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tích cực đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch, phản bác các quan điểm sai trái, phản động; bảo vệ quan điểm, đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.

 

NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM QUÝ

Trước hết, cấp ủy các cấp cần chú trọng ban hành một số văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền miệng và xây dựng đội ngũ báo cáo viên của cơ quan, đơn vị mình, cần lựa chọn những đồng chí có trình độ, khả khả năng truyền đạt tốt, hàng tháng phải cung cấp các tài liệu, báo, tạp chí, được dự nghe các chuyên đề của báo cáo viên cấp trên để nắm thông thin kịp thời.

Hai là, tích cực đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên theo hướng phối hợp đồng bộ, đa dạng về hình thức, phù hợp với từng giai đoạn, thời điểm, với trình độ, văn hóa, nhận thức, tập quán của từng đối tượng tuyên truyền. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên để đổi mới phương pháp, kết hợp trực quan sinh động để thu hút người nghe.

Trao giải Hội thi báo cáo viên giỏi của Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Hậu Giang năm 2021

Trao giải Hội thi báo cáo viên giỏi của Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Hậu Giang năm 2021

 Ba là, nội dung tuyên truyền phải mang tính thời sự, kịp thời đáp ứng được sự quan tâm của dư luận, qua công công tác tuyên truyền phải kết hợp được định hướng tư tưởng cho người nghe, không để các thông tin xấu độc, dư luận trái chiều làm ảnh hưởng đến tư tưởng, tâm lý của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG, BÁO CÁO VIÊN CÁC CẤP

Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong tỉnh nhà nói chung và LLVT tỉnh nói riêng, cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác tuyên truyền miệng

Hoạt động tuyên truyền miệng phải luôn chủ động, đi đầu, nhạy bén, linh hoạt; phát huy lợi thế không phụ thuộc vào không gian, thời gian, địa điểm và tiếp cận trực tiếp với người nghe để kịp thời tổ chức các buổi thông tin đột xuất đến cán bộ, chiến sĩ những vấn đề dư luận xã hội đang quan tâm, những vấn đề “nhạy cảm” mà các phương thức tuyên truyền khác không thể thực hiện được.

Tập trung tuyên truyền trước, trong và sau những sự kiện quan trọng mà các thế lực thù địch thường tập trung chống phá, như: Trước, trong và sau các kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các kỳ họp Quốc hội, các ngày lễ lớn của đất nước, khi ban hành các luật, bộ luật,… nhằm kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.

Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin giữa các cơ quan ban, ngành và địa phương trong tuyên truyền về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Thứ hai, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ thực hiện công tác tuyên truyền miệng ở các cấp

Các cơ quan, đơn vị xây dựng đội ngũ báo cáo viên, làm công tác tuyên truyền miệng là những cán bộ thật sự tâm huyết, trách nhiệm; có tư duy tổng hợp, phân tích; có khả năng truyền đạt tốt. Để đạt được yêu cầu đó, các cấp cần duy trì và thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ bồi dưỡng báo cáo viên từ cấp cơ sở; phát huy lợi thế tiếp cận, giao lưu trực tiếp với người nghe; chủ động, nhạy bén nắm bắt tình cảm, thái độ của đối tượng tuyên truyền để điều chỉnh cho phù hợp, trên cơ sở giữ vững nguyên tắc, kỷ luật phát ngôn; tăng cường sử dụng phương pháp đối thoại, tạo sự tương tác với người nghe để tuyên truyền đúng, trúng những vấn đề cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân quan tâm.

Thứ ba, gắn kết chặt chẽ công tác tuyên truyền miệng với hoạt động đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Hiện nay, không gian mạng là môi trường, phương tiện tác động mạnh nhất đến nhận thức, tâm lý, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân, để các thế lực thù địch tuyên truyền xuyên tạc, kích động, hướng lái dư luận,… nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội. Vì vậy, phải bám sát quan điểm của Đảng về “đối tác”, “đối tượng”; những diễn biến, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng để kịp thời vạch rõ cách thức, mục đích, thủ đoạn của chúng nhằm định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động trước những thông tin trái chiều. Nội dung tuyên truyền phải cung cấp được những thông tin có luận cứ, cơ sở khoa học để người nghe nhận thức đúng và làm cơ sở đấu tranh có hiệu quả với các luận điệu tuyên truyền phản động, quan điểm sai trái, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch./.

Đặng Khầm

Trợ lý tuyên huấn phòng chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hậu Giang

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất