Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai, quán triệt, sơ, tổng kết văn bản của Trung ương và tỉnh

Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HDND tỉnh; Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại Hội nghị, Tỉnh ủy triển khai một số văn bản của tỉnh như: Quy chế số 20-QC/TU ngày 18/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận tham gia trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất; Đề án số 06-ĐA/TU ngày 01/5/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thí điểm đổi mới tinh giản biên chế gắn với tuyển dụng cán bộ trẻ ngang tầm nhiệm vụ; Hội nghị cũng đã thông qua Tờ trình số 50-TTr/TU ngày 26/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn.

Hội nghị đã nghe các đại biểu trình bày tham luận về 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 7/1/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về ban hành quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới...

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, Ban Dân vận Tỉnh ủy cần chỉ đạo dân vận các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thu hồi đất; chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế số 20-QC/TU ngày 18-4-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận tham gia trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu thông qua các hoạt động thiết thực, hiệu quả; tăng cường kiểm tra, kiểm soát tình hình khai thác khoáng sản hàng năm của các doanh nghiệp đã được cấp phép; triển khai các quy định, chế tài nhằm ngăn chặn, xử phạt đảm bảo công khai.

Đối với các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận chính quyền và phong trào thi đua dân vận khéo gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; tiếp tục chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp xúc đối thoại với nhân dân, giải quyết kịp thời các kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, không để xảy ra vụ việc phức tạp, kéo dài...

Hội nghị đã triển khai sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23 ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Theo đó, về ưu điểm, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23, công tác đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới đã có sự chuyển biến tích cực, nhất là khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; các cấp ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Công tác học tập, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, vận dụng và phát triển lý luận chính trị đã và đang từng bước giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm tạo nguồn lực công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới được tăng cường.

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thường xuyên được kiện toàn, củng cố, bồi dưỡng kiến thức; chủ động nghiên cứu, cập nhật kiến thức mới, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, hoạt động ngày càng hiệu quả.

Về hạn chế, năng lực nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới vào thực tiễn của một số cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa kịp thời trước những vấn đề mới phát sinh. Công tác kiểm tra, đánh giá tác động của công tác tuyên truyền, học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới đến cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa được thường xuyên.

Thời gian tới, Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác lý luận chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 21 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05, đặc biệt là chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng, chuyên đề năm 2023 và những năm tiếp theo gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở từng cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII; Kết kuận số 53 ngày 04/6/2019 của Ban Bí thư về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên Internet, mạng xã hội. Phối hợp triển khai công tác quán triệt, thông tin kịp thời tình hình thời sự, chính trị trong nước và quốc tế đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần làm tốt công tác tư tưởng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tiếp tục thực hiện các hoạt động giáo dục, tuyên truyền lý luận chính trị gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương bằng các hình thức phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

PV

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất