Phát huy tác động tích cực, khắc phục tác động tiêu cực của mạng xã hội đến tư tưởng chính trị của sinh viên

Tăng cường vai trò quản lý của các chủ thể trong việc phát huy tác động tích cực, khắc phục tác động tiêu cực của mạng xã hội đến tư tưởng chính trị của sinh viên

Thực tế hiện nay, đại đa số thanh niên và sinh viên (SV) thể hiện sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước; cơ bản có có kiến thức, kỹ năng, sức khỏe tốt, tư duy năng động, sáng tạo; dám theo đuổi ước mơ, hoài bão, dám nghĩ, dám làm. Tuy nhiên, song song vẫn tồn tại một bộ phận SV chưa hiểu biết đầy đủ về  truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, ít quan tâm đến tình hình của đất nước, quốc tế, tinh thần “nhạt Đảng, phai Đoàn, khô chính trị”, không có ý thức vươn lên trong học tập và rèn luyện, thiếu niềm tin và bản lĩnh, tư tưởng dao động, mơ hồ, dễ bị lôi kéo, kích động tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật; chịu tác động của các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch; không tích cực tham gia các phong trào và hoạt động xã hội. Đồng thời, với sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin và mạng xã hội hiện nay, một bộ phận SV hiện đang chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt, lợi ích cá nhân của mình.

Sinh viên là lực lượng đông đảo trong xã hội, được kế thừa truyền thống hiếu học của dân tộc, được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm, kỳ vọng là lực lượng kế cận góp phần vào sự phát triển của đất nước.

 

Do vậy, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng ta là phải quan tâm giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên, đặc biệt trước bối cảnh phát triển của công nghệ thông tin và sự phổ biến của MXH. Trọng tâm công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống là những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là nội dung Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030” và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Những nội dung này trang bị cho đoàn viên, thanh niên thế giới quan, phương pháp luận đúng đắn, căn bản, nền tảng, để có thể luận giải những vấn đề thực tiễn đặt ra. Trên cơ sở đó giúp thanh niên hiểu rõ hơn, đầy đủ và chính xác hơn vai trò của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng trong xây dựng đất nước theo định hướng XHCN, giữ vững lập trường trước những âm mưu, thủ đoạn và hành động chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta, nhận thức đúng các giá trị chân, thiện, mỹ để phấn đấu học tập, rèn luyện, công tác, sẵn sàng cống hiến.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh, cần chú trọng giáo dục phẩm chất, năng lực sáng tạo và các giá trị cốt lõi, nhất là giáo dục tinh thần yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Trong đó nhấn mạnh, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ, cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ. Đây là sự định hướng của Đảng có ý nghĩa quan trọng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ nói chung, sinh viên nói riêng.

Hai là, quán triệt và triển khai sâu rộng Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị

Ngày 22-10-2018, Bộ chính trị khóa XII ban hành nghị quyết 35-NQ-TW về “Tăng cường, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nghị quyết xác định đây là nội dung cơ bản của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

 Theo tinh thần của Nghị quyết, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó có lực lượng nòng cốt nhất là những người làm công tác giảng dạy Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đang trực tiếp đấu tranh phản bác các quan điểm saitrái của các thế lực thù địch trên mọi bình diện để bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và bảo vệ chế độ xã hội Chủ nghĩa.

Trong trường chính trị, Khoa xây dựng Đảng là một trong những khoa chủ công trong vấn đề giảng dạy, đấu tranh góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ nòng cốt bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong công tác hiện nay. Nhiệm vụ đầu tiên, là khẳng định giá trị cốt lõi, bổ sung phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng; Thứ hai, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ chế độ; Thứ ba, tham gia tuyên truyền lan tỏa giá trị nền tảng tư tưởng của Đảng đối với toàn xã hội.

Ba là, tiếp tục triển khai thiết thực các chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý mạng xã hội và các lĩnh vực có liên quan

Ngày 29/6/2006, Luật Công nghệ thông tin đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 khóa XI và có hiệu lực ngày 1/1/2007. Sự kiện này đã khẳng định tầm quan trọng cũng như quyết tâm của Chính phủ trong việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT tại Việt Nam với vai trò như là một trong những động lực quan trọng nhất của sự phát triển. Luật Công nghệ thông tin cũng tạo nền tảng và môi trường pháp lý để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp CNTT trong đó có các trang MXH ở Việt Nam.

Theo Nghị định số 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện có trang thông tin điện tử hoạt động không có giấy phép hoặc giấy phép hết hạn sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng Các MXH hoạt động không có giấy phép hoặc giấy phép hết hạn sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đến 30 triệu đồng. Điều 64 và 65 của Nghị định này còn có quy định trang thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp và MXH không có hệ thống máy chủ đặt ở Việt Nam đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc giải quyết khiếu nại của khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ bị phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng. Ngoài ra, trên MXH, các hành vi tuyên truyền phá hoại chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đại đoàn kết các dân tộc; tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động bạo lực, truyền bá tư tưởng phản động; xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu của cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân anh hùng dân tộc mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt tiền từ 70 đến 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng thay thế cho Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 về quản lý, cung cấp, sử dụng Internet và thông tin điện tử trên Internet. Đây là một nghị định có tầm quan trọng trong việc tạo hành lang pháp lý, tạo động lực thúc đẩy phát triển Internet, cung cấp dịch vụ trên Internet và trên các trang MXH ở nước ta hiện nay.

Cho đến thời điểm này, các tiêu chí về thông tin xấu độc cũng đã được quy định cụ thể tại khoản 1 điều 5 của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Thông tư số 38/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới. Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã ban hành nhiều văn bản về quản lý nhà nước đối với hoạt động Internet và MXH. Trong những văn bản này đều đã đề cập đến vai trò của các bên có liên quan: Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến và cá nhân – chủ trang blog. Bộ cũng đã có sự chỉ đạo Cục An toàn thông tin và các nhà mạng phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng. Bộ Công an dùng các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ truy tìm những đối tượng lợi dụng mạng Internet để phát tán thông tin giả mạo, bịa đặt, sai sự thật để xử lý theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 5 của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. Bộ Thông tin và Truyền thông đã làm việc với đại diện cấp cao của hai MXH lớn nhất thế giới là YouTube và Facebook trong việc yêu cầu họ gỡ bỏ những thông tin xấu độc tồn tại trên hai nền tảng này. Kết quả đạt được có thể xem là khá khả quan, tuy chưa đạt được mức độ như các nhà quản lý mong muốn song họ cũng đã cố gắng phối hợp ở mức khá tốt bằng việc gỡ hàng ngàn video và tài khoản giả mạo những chính khách, lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam có nội dung xấu độc, xuyên tạc, gây hại. Như vậy, cho đến thời điểm này, cơ chế phối hợp, xử lý vi phạm đã có, sự hợp tác giữa các bên liên quan cũng đang tiếp tục được thực hiện. Đại diện các MXH cho biết, cơ chế phối hợp đang được các bên thực hiện trên quy mô chưa từng có và họ cũng chưa từng nhận được yêu cầu gỡ nhiều đường link xấu độc từ một quốc gia đến như vậy, cho dù thực tế này không phải là câu chuyện riêng của Việt Nam mà là vấn đề “đau đầu” của nhiều nước trên thế giới.

Luật An ninh mạng đã được Quốc hội biểu quyết thông qua ngày 12/6/2018 và đã có hiệu lực từ ngày 1/1/2019. Luật bao gồm 7 chương, 43 điều trong đó quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Theo đó, an ninh mạng được định nghĩa là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Bảo vệ an ninh mạng là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm trong lĩnh vực này. Đây được xem là văn bản hết sức cần thiết góp phần khắc phục những hạn chế, thiếu sót về hành lang pháp lý vốn đã tồn tại trong suốt một thời gian dài ở nước ta, hướng tới việc đảm bảo một không gian mạng lành mạnh, an toàn. Đặc biệt, văn bản này càng có ý nghĩa trong bối cảnh hội nhập quốc tế, sự phát triển đột phá CNTT – TT và đặc biệt là cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư cùng với nhiều câu chuyện, bài học thực tế diễn ra trên không gian mạng đã và đang đặt ra những yêu cầu cấp thiết trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và vấn đề xây dựng, phát triển văn hoá, lối sống của con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

ThS. Lê Phạm Tuấn Vinh

 

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất