• Phát huy vai trò đội ngũ trí thức Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững

  Phát huy vai trò đội ngũ trí thức Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững

  (TG) - Để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra về yêu cầu phát triển đất nước, phải tập trung tăng cường xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam theo hướng phát triển về chất lượng. Đội ngũ trí thức cần được tăng lên trong hầu hết các ngành, lĩnh vực; phát triển mạnh trí thức có trình độ cao trong các ngành, lĩnh vực đột phá.

 • Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyển đổi số

  Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyển đổi số

  (TG) - Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 1/7/2014 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế” đã thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng xác định: “Thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số; làm thay đổi phương thức quản lý nhà nước, mô hình sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đời sống văn hóa, xã hội”.

 • Gần 1 triệu SIM thuê bao sẽ bị thu hồi vì chưa chuẩn hóa sau ngày 15/5

  Gần 1 triệu SIM thuê bao sẽ bị thu hồi vì chưa chuẩn hóa sau ngày 15/5

  Theo đại diện Cục Viễn Thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) sẽ có gần 1 triệu SIM bị thu hồi vì không chuẩn hóa thông tin cá nhân sau ngày 15/5.

 • Bảo đảm an ninh thông tin trong chuyển đổi số

  Bảo đảm an ninh thông tin trong chuyển đổi số

  Cùng với sự phát triển của khoa học, kỹ thuật và công nghệ, sự bùng nổ của internet, quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam đã tạo nên sự thay đổi đồng bộ về nhận thức và hành vi của cả cộng đồng. Không thể phủ nhận những lợi ích to lớn mà chuyển đổi số đem lại cho xã hội hiện đại, tuy nhiên nguy cơ mất an ninh thông tin cũng đang đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi công tác bảo đảm an ninh thông tin trong quá trình chuyển đổi số cần được đặc biệt chú trọng.

 • Phát huy vai trò của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo góp phần xây dựng phát triển triển Thanh Hóa

  Phát huy vai trò của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo góp phần xây dựng phát triển triển Thanh Hóa

  (TG) - Trong các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) là một thành tố đóng vai trò quan trọng góp phần mở rộng khả năng phát hiện và khai thác có hiệu quả các nguồn lực, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng và phát triển kinh tế của địa phương.

 • Trí tuệ nhân tạo - Thách thức của thời đại mới

  Trí tuệ nhân tạo - Thách thức của thời đại mới

  Trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng chứng minh là một xu hướng không thể đảo ngược của thế giới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của con người. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều cảnh báo được đưa ra về các mối nguy hiểm đến từ AI nói riêng và công nghệ cao nói chung, trong đó có sự gia tăng về số lượng, mức độ tinh vi của các hành vi phạm tội trên không gian mạng.

 • Khơi thông nguồn đầu tư, thúc đẩy vai trò của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

  Khơi thông nguồn đầu tư, thúc đẩy vai trò của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

  Khoa học và công nghệ đã có những bước phát triển nhanh chóng, đóng vai trò trực tiếp và quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 đã khẳng định, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cùng với phát triển nguồn nhân lực là một trong ba đột phá chiến lược, nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp hiện đại vào năm 2030.  

 • Hành trình 40 năm tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ

  Hành trình 40 năm tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ

  Trải qua quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, trí thức Việt Nam luôn nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và có vai trò quan trọng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Trong thời đại Hồ Chí Minh, trí thức nước nhà không ngừng phấn đấu, hy sinh, hăng hái tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần đưa sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

 • Phát huy vai trò của các tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

  Phát huy vai trò của các tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

  (TG) - Sự phát triển nhanh chóng của các tổ chức KH&CN ngoài công lập trực thuộc LHHVN đã nâng cao vai trò của LHHVN trong việc tập hợp đoàn kết trí thức KH&CN phục vụ mục tiêu CNH, HĐH đất nước. Các tổ chức KH&CN này được đánh giá là nhân tố mới ở Việt Nam trong công tác tham gia xã hội hóa các hoạt động KH&CN, GD&ĐT, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về trí thức và những gợi mở hiện nay

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về trí thức và những gợi mở hiện nay

  (TG) - Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TƯ về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nhìn lại cuộc đời nhà trí thức cách mạng kiệt xuất Hồ Chí Minh, cũng như tư tưởng và phép ứng xử của Hồ Chí Minh với trí thức là việc làm cần thiết, để có thể đúc rút từ đó những gợi mở hữu ích nhằm tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam hiện nay.

 • Lào Cai: Chuyển đổi số và cải thiện chỉ số DTI

  Lào Cai: Chuyển đổi số và cải thiện chỉ số DTI

  (TG) - Lào Cai là tỉnh vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn, song nhận thức được vị trí, vai trò, ý nghĩa của chuyển đổi số, trong những năm qua cấp ủy, chính quyền các cấp đã và đang tập trung chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, đối ngoại trên địa bàn toàn tỉnh.

 • Đổi mới cơ chế, chính sách phát triển đội ngũ trí thức khoa học

  Đổi mới cơ chế, chính sách phát triển đội ngũ trí thức khoa học

  Đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của đất nước. Dù đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng thời gian qua chính sách phát triển đội ngũ này vẫn còn những hạn chế nhất định, đặt ra yêu cầu cần có cơ chế mang tính đột phá hơn nữa để đáp ứng yêu cầu hiện nay.  

 • Hội thảo Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa - Cuộc đời và sự nghiệp

  Hội thảo Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa - Cuộc đời và sự nghiệp

  (TG) - Hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (26/3/983-26/3/2003); kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Giáo sư, Viện sĩ, Anh hùng Lao động, Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa (1913-2023), chiều 27/2, tại Hà Nội, VUSTA đã tổ chức Hội thảo khoa học “Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa – Cuộc đời và sự nghiệp”.

 • Cần có chiến lược phát triển đội ngũ trí thức và chính sách đối với nhân tài

  Cần có chiến lược phát triển đội ngũ trí thức và chính sách đối với nhân tài

  (TG) - Đánh giá, tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27- NQ/TW về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (Nghị quyết 27), bên cạnh những kết quả, mục tiêu cơ bản đạt được, nhìn tổng thể, đội ngũ cán bộ của chúng ta đông nhưng chưa mạnh; tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ xảy ra ở nhiều nơi; năng lực của đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, có mặt còn hạn chế, yếu kém. Nhiều chủ trương, quan điểm chưa được cụ thể hóa bằng các văn bản pháp luật.

 • Thu hút, tập hợp lực lượng trí thức cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

  Thu hút, tập hợp lực lượng trí thức cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

  (TG) - Trong Hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ Xuân Quý Mão 2023 diễn ra ngày 16/2 vừa qua, một số đại biểu được mời phát biểu. TCTG trân trọng đăng ý kiến của GS. VS.TSKH. Nguyễn Quốc Sỹ, GS Đại học Năng lượng Quốc gia Moskva, Liên Bang Nga; Chủ tịch Viện Công nghệ VinIT nêu một số góp ý về thu hút, tập hợp lực lượng trí thức cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất