Phấn đấu để Tạp chí Lịch sử Đảng đến nhiều hơn, thiết thực hơn với bạn đọc
PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, có các đồng chí nguyên là lãnh đạo các thời kỳ của Học viện, cùng đông đảo cộng tác viên là các nhà giáo, các nhà khoa học trong và ngoài Học viện đã có nhiều công sức chăm lo xây dựng và thường xuyên cộng tác viết bài cho Tạp chí.

Báo cáo công tác biên tập - xuất bản năm 2019 và phương hướng năm 2020 do TS. Đặng Kim Oanh, Tổng Biên tập Tạp chí Lịch sử Đảng trình bày tại Hội nghị nêu rõ, trước nhiều diễn biến của tình hình thực tiễn trong năm 2019, Tạp chí Lịch sử Đảng đã bám vào các sự kiện quan trọng của Đảng và đất nước, bám vào yêu cầu đổi mới, định hướng công tác của Học viện và của Viện Lịch sử Đảng, triển khai tích cực các nội dung nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và tuyên truyền lịch sử của Đảng trên các ấn phẩm của Tạp chí. Qua đó, góp phần khẳng định bản chất, vị trí, vai trò cầm quyền của Đảng; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.