Phát huy tinh thần đại thắng mùa Xuân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

 

Đây là sự kế tiếp thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và là một trong những thắng lợi điển hình của phong trào cách mạng thế giới trong thế kỷ XX.

 

Năm tháng qua đi, nhưng giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại sâu sắc của Chiến thắng 30-4 sẽ còn mãi với thời gian, mãi mãi là niềm tự hào của các thế hệ người Việt Nam, là nguồn sức mạnh, động lực to lớn để dân tộc ta tiếp tục giành nhiều thắng lợi hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng.

 

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay, cùng với truyền thống yêu nước, kiên cường, bất khuất, cần cù, sáng tạo..., cần tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần Đại thắng mùa Xuân 1975. Tinh thần ấy phải được thể hiện trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa...

 

Cụ thể, cần nắm vững và thực hiện tốt những vấn đề cơ bản sau đây:

 

Một là, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phát triển đất nước trong tình hình mới. Đây là một tất yếu khách quan, vừa là vấn đề có tính nguyên tắc “bất di bất dịch”, vừa là yêu cầu cấp bách của thời đại. Sự kiên định đó đã đưa dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, viết nên trang sử vàng Đại thắng mùa Xuân năm 1975, đưa cả nước bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Sau hơn 30 năm đổi mới, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử đã tạo tiền đề quan trọng để đất nước ta tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng và phát triển, khẳng định sâu sắc thêm con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển tất yếu của lịch sử.

 

Quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đây cũng chính là những nội dung cốt lõi của việc thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn hiện nay. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, cần thực hiện đồng bộ, hiệu quả hệ thống phương hướng, giải pháp mà Đại hội XII của Đảng đã xác định trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại... Trong đó, một vấn đề có tính nguyên tắc là phải kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam. Không ngừng đổi mới tư duy, phát triển lý luận, làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống quan điểm về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, góp phần làm rõ, bổ sung và hoàn thiện nền tảng tư tưởng của Đảng, cung cấp các luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện đổi mới đồng bộ giữa kinh tế và chính trị với những bước đi phù hợp; tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát triển kinh tế gắn kết chặt chẽ với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Thực hiện tốt chính sách đối với người có công với đất nước; phát triển và bảo vệ nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng xã hội với đầy đủ tính ưu việt và đặc trưng của chế độ xã hội chủ nghĩa.

 

 

Hai là, tiếp tục phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Đại thắng mùa Xuân 1975, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để xây dựng, phát triển đất nước. Ý chí, bản lĩnh và tinh thần của nhân dân Việt Nam từ Đại thắng mùa Xuân 1975 luôn được phát huy, góp phần đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách; nhất là khi hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ, các thế lực thù địch chống phá quyết liệt, cùng với những hạn chế, khuyết điểm của nền kinh tế tập trung chưa được giải quyết; những yếu kém trong lãnh đạo, quản lý và những vấn đề mới phát sinh đã làm cho nền kinh tế phát triển thiếu ổn định, chưa bền vững, chất lượng, hiệu quả, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh còn thấp...

 

Ngày nay, phát huy tinh thần của Đại thắng mùa Xuân năm 1975, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã và đang chung sức, đồng lòng, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

 

Trong quá trình đó, những tấm gương của tập thể, cá nhân tiêu biểu trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội cần được trân trọng, tôn vinh, nhân rộng và phát huy để tiếp tục làm tỏa sáng thêm phẩm chất, khí phách của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ mới. Đồng thời, tăng cường đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Ba là, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Trong đấu tranh chống kẻ thù xâm lược cũng như trong lao động sản xuất, chống thiên tai, thảm họa... nhân dân ta đều thể hiện tinh thần kiên cường, dũng cảm, sự thông minh, sáng tạo, nêu cao ý thức độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, dựa vào sức mình là chính. Từ khi có Đảng lãnh đạo, sức mạnh của nhân dân ta được nhân lên gấp bội, đó là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam gần 90 năm qua. Ngày nay, sức mạnh của dân tộc càng được phát huy khi kết hợp chặt chẽ với sức mạnh của thời đại, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việt Nam hội nhập quốc tế nhưng không để chệch hướng xã hội chủ nghĩa, hòa nhập nhưng không hòa tan, không làm mất đi bản sắc truyền thống văn hóa dân tộc. Tăng cường công tác giáo dục, giữ vững tinh thần độc lập, tự chủ, tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc trong tiếp thu những thành tựu, thuận lợi của bên ngoài kết hợp với sức mạnh bên trong. Thực hiện tốt đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế vì lợi ích quốc gia - dân tộc, giải quyết hài hòa các nhiệm vụ đối nội và đối ngoại. Thông qua quan hệ đối ngoại, vừa tận dụng triệt để các nguồn lực trong và ngoài nước để phát triển kinh tế, xã hội, vừa tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong giải quyết những vấn đề liên quan đến bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Ảnh: TTXVN

 

Với truyền thống hòa hiếu của dân tộc, Việt Nam nhất quán thực hiện chủ trương “khép lại quá khứ, hướng tới tương lai” - Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; hợp tác bình đẳng, cùng có lợi; tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc; tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

 

Bốn là, tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”, đồng bào ta ở trong nước cũng như ở nước ngoài đoàn kết một lòng, nêu cao tinh thần dân tộc, lòng yêu nước thương nòi, truyền thống nhân nghĩa, khoan dung, vượt lên trên những khác biệt, cùng nhau chân thành hòa hợp dân tộc, vun đắp và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tất cả vì một nước Việt Nam độc lập, hòa bình, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh như di nguyện thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc sẽ tạo nên một hình ảnh một đất nước Việt Nam thống nhất, cùng chung một ý chí, một lợi ích, một bản sắc văn hóa. Đó là sự đoàn kết gắn bó giữa đồng bào các dân tộc miền xuôi và miền ngược, giữa các tầng lớp nhân dân trong nước và ngoài nước, giữa các tôn giáo mà hạt nhân của sự đoàn kết đó là sự lãnh đạo của Đảng. Việc củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc lấy mục tiêu độc lập, thống nhất Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm điểm tương đồng để gắn bó, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân. Đảng, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện, bổ sung quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vai trò phản biện của các tổ chức quần chúng trong quản lý, xây dựng đất nước, đấu tranh chống tệ nạn quan liêu, tham ô, tham nhũng và mọi nguy cơ làm tổn hại đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

Năm là, tăng cường sức mạnh quân sự, tiềm lực quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững mạnh. Đại thắng mùa Xuân 1975 cho thấy, muốn chiến thắng kẻ thù xâm lược, cùng với sức mạnh của niềm tin và ý chí quyết chiến, quyết thắng, chúng ta phải có tiềm lực và thực lực quân sự đủ mạnh để đè bẹp mọi sự kháng cự của kẻ thù. Hiện nay, việc tăng cường sức mạnh quân sự, tiềm lực quốc phòng, xây dựng, củng cố, hoàn thiện hệ thống tổ chức quân sự thời bình, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu thời chiến một cách chủ động, có hệ thống, khi đất nước có chiến tranh là một trong những giải pháp cơ bản và quan trọng cần phải được chú trọng nhằm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

 

Để làm được việc đó, cần phải giải quyết tốt một số vấn đề: xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân có cơ cấu cân đối, tổ chức biên chế phù hợp, sẵn sàng chiến đấu cao; xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị, công tác giáo dục, huấn luyện, công tác hậu cần, kỹ thuật, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, nghệ thuật quân sự, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới. Thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước để hoạch định đường lối, chính sách quân sự, quốc phòng và những quyết sách, đối sách xử lý các tình huống liên quan đến bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc; đồng thời, xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, kết hợp chặt chẽ thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân, khiến cho các thế lực thù địch, gây rối, chống đối không có điều kiện tổ chức, tập hợp lực lượng và hoạt động chống phá làm phương hại đến sự toàn vẹn lãnh thổ và sự ổn định xã hội. Nền quốc phòng toàn dân vững mạnh sẽ góp phần trực tiếp vào việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, trước hết và quan trọng là sự ổn định về chính trị, tạo tiền đề cho sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tập trung và phát huy mọi nguồn lực để phát triển, nhất là tiếp thu, sử dụng có hiệu quả thành tựu to lớn mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) đem lại để xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, tạo nền tảng cơ sở vật chất dồi dào cho tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

 

Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quốc phòng - an ninh, xây dựng ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, khơi dậy, phát huy những giá trị truyền thống yêu nước của dân tộc trong điều kiện mới. Trong đó, tập trung giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bồi đắp chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lý tưởng và ý chí độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tăng cường các nội dung giáo dục về quốc phòng và an ninh, niềm tin vào khả năng đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược của kẻ thù, dù là cuộc chiến tranh với công nghệ cao. Coi trọng công tác giáo dục đối với thế hệ trẻ, nhất là học sinh, sinh viên. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, nhất là trong phát triển kinh tế và công tác quân sự, quốc phòng; rèn luyện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiền phong, gương mẫu, có bản lĩnh, trí tuệ, hết lòng vì nhân dân phục vụ, thực sự là “điểm tựa” của quần chúng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.'

Thượng tướng NGUYỄN TRỌNG NGHĨA, Ủy viên Trung ương Đảng Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất