Lạng Sơn: Tiếp tục kiện toàn đội ngũ báo cáo viên

Năm 2017, ban tuyên giáo các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp uỷ thực hiện tốt Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Thường xuyên kiện toàn đội ngũ báo cáo viên các cấp với trên 1,1 nghìn đồng chí, bảo đảm về số lượng và chất lượng, phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn, đơn vị. Đồng thời duy trì tổ chức hội nghị báo cáo viên cung cấp thông tin chính thống cho đội ngũ báo cáo viên.

Quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp, trang bị phương tiện, cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho công tác tuyên truyền miệng; bảo đảm các điều kiện về hội trường, hệ thống âm thanh, ánh sáng, các tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền miệng; bố trí kinh phí đầy đủ để chi trả phụ cấp cho báo cáo viên theo hướng dẫn của Trung ương.

Trong năm, đội ngũ báo cáo viên các cấp đã tổ chức được trên 9,8 nghìn buổi tuyên truyền thời sự, chính sách và truyền đạt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cho trên 587 nghìn lượt người nghe, bảo đảm đúng quan điểm của Đảng,
kịp thời định hướng định hướng dư luận cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Năm 2018, ban tuyên giáo các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tiếp tục chủ động tham mưu thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tiếp tục đổi mới, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng. Kịp thời bổ sung, kiện toàn báo cáo viên bảo đảm về số lượng và chất lượng; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế hoạt động của đội ngũ báo cáo viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên các cấp. Duy trì tổ chức các kỳ hội nghị báo cáo viên; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức trong công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên theo hướng phát huy dân chủ, tăng cường đối thoại, thông tin hai chiều, giữ vững kỷ luật phát ngôn.

Tiếp tục đ
ẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chuyên đề 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh''.

T
uyên truyền tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước năm 2018; các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế; các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước; những sự kiện chính trị nổi bật, những ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của tỉnh, của đất nước.

Thường xuyên
nắm bắt, định hướng thông tin, định hướng dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tích cực đấu tranh chống các luận điệu sai trái, bảo vệ quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đức Luận 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất