Nâng cao chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới
Đồng chí Nguyễn Văn Thư - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ đã đặt ra mục tiêu bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới không chỉ là trang bị lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để học viên có bản lĩnh chính trị vững vàng trước sự tác động nhiều chiều của cuộc sống.

Qua đó, làm cơ sở cho việc xây dựng, củng cố, nâng cao tư duy khoa học, tầm nhìn chiến lược và phương pháp biện chứng để xem xét, giải quyết các vấn đề trong lãnh đạo, quản lý, thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn; tạo ra đội ngũ đảng viên có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, có trình độ, năng lực, có niềm tin vào lý tưởng cộng sản, kiên định, trung thành với Đảng, với sự nghiệp đổi mới; hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, biết vận dụng một cách đúng đắn, sáng tạo vào tình hình thực tế ở cơ quan, đơn vị.

Xuất phát từ mục tiêu đó, từ năm 2011 đến nay, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ đã ban hành 02 Nghị quyết chuyên đề về nâng cao trình độ lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; chủ động  xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên hàng năm; tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị (xây mới phòng học, mua sắm máy chiếu, bàn ghế, hệ thống tăng âm, loa đài...) phục vụ nhu cầu dạy và học lý luận chính trị.

 Đảng ủy Khối cũng bố trí đội ngũ giảng viên kiêm chức là Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối, có trình độ, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, khả năng sư phạm (100% giảng viên có trình độ cao cấp, cử nhân chính trị và trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, trong đó trên đại học chiếm trên 80%) trực tiếp giảng dạy; chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng liên hệ giữa lý luận với thực tiễn, đối thoại giữa giảng viên và học viên; đồng thời, đổi mới công tác quản lý, đánh giá, xếp loại học viên dựa trên kết quả thi trắc nghiệm, tự luận, mức độ chuyên cần, ý thức chấp hành nội quy lớp học.

Trong 2 năm (2016 - 2017), Đảng ủy Khối đã kết nạp được 434 đảng viên mới, trong đó, 92% đảng viên mới có trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học, trên đại học (trên đại học: gần 16%). Mở 07 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 543 đảng viên mới, trong đó, trên 70% xếp loại khá, giỏi, còn lại đạt yêu cầu.

Sau khi được bồi dưỡng lý luận chính trị, phần lớn đảng viên mới đều có hiểu biết cơ bản về lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng được bản lĩnh, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, có ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh; thực hiện đúng các quy định về những điều đảng viên không được làm, về phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái; tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều đồng chí được tín nhiệm đề bạt, bổ nhiệm vào các danh lãnh đạo, quản lý của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh còn bộc lộ một số hạn chế, đó là: Việc giảng dạy, học tập chủ yếu qua sách vở, ít gắn với thực tiễn; phương pháp giảng dạy chủ yếu là thuyết trình, diễn giải, thầy đọc, trò nghe, dẫn đến tình trạng học viên thụ động, tiếp thu máy móc; đội ngũ giảng viên phải đảm nhiệm nhiều công việc chuyên môn nên chưa có nhiều thời gian để nghiên cứu sâu, cập nhật, bổ sung kiến thức mới vào bài giảng; một số đảng viên mới còn thiếu ý thức trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nhận thức chính trị còn hạn chế, dẫn đến chất lượng, kết quả học tập chưa cao...

Để nâng cao chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, trong thời gian tới, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các giải pháp, như:

Một là, đẩy mạnh công tác đào tạo, đào tạo lại, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; thường xuyên cử giảng viên đi tập huấn chuyên môn, cập nhật thông tin mới; tổ chức dự giờ, rút kinh nghiệm trong giảng dạy; thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng đội ngũ giảng viên về phong cách giảng dạy, phương pháp truyền đạt, kỹ năng sử dụng các phương tiện hỗ trợ, khả năng sư phạm.

Hai là, nghiên cứu xây dựng chương trình học tập theo hướng giảm bớt một số phần mang nặng lý thuyết, tăng cường các môn học về giải quyết các tình huống phát sinh trong lãnh đạo, quản lý ở cơ sở. Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, kết hợp phương pháp thuyết trình với thảo luận nhóm, đối thoại, nêu vấn đề, phát huy khả năng sáng tạo, tư duy độc lập của học viên; đặt học viên vào vị trí chủ thể để nâng cao tính tự giác trong học tập, nghiên cứu.

Ba là, tăng cường phối hợp với các chi bộ, đảng bộ cơ sở trong quản lý học viên; đổi mới phương pháp đánh giá chất lượng bồi dưỡng thông qua hình thức thi cử, kết hợp phương pháp thi trắc nghiệm, tự luận, vấn đáp để đánh giá năng lực học tập của học viên. Gắn công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao tính tự giác trong học tập, rèn luyện của đảng viên mới; tạo môi trường học tập thật sự thoải mái, dân chủ, phát huy tính năng động, sáng tạo của người học; tăng cường bồi dưỡng kỹ năng tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện; gắn kết học viên với các hoạt động xã hội, tình nguyện làm cho họ thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, là môi trường để họ được cống hiến, thể hiện trách nhiệm cá nhân với xã hội, nâng cao nhận thức về lý tưởng, mục đích sống...

Trường Giang - Hồng Liên
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất