Tăng cường chất lượng tuyên truyền bảo vệ an ninh Tổ quốc trên báo chí ngành Công an
Cùng với hệ thống báo chí cả nước, báo chí ngành công an đã tích cực tuyên truyền về điển hình tiến tiến.

Trong những năm qua, đội ngũ người làm báo CAND tiếp tục phát triển nhanh về cả số lượng và chất lượng. Lực lượng cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên báo Công an là những người làm báo có chuyên nghiệp, năng động và có trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp. Cơ sở vật chất kĩ thuật, công nghệ, năng lực tài chính báo chí ngành Công an được tăng cường; ảnh hưởng của báo chí ngành Công an ngày càng mở rộng cả ở trong, ngoài nước.

Với nội dung thông tin ngày càng đa dạng, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, báo chí ngành Công an nắm vững và tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bám sát nhiệm vụ công tác tư tưởng, tích cực tuyên truyền, cổ vũ thành tựu công cuộc đổi mới; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, biểu dương phong trào thi đua yêu nước, phản ánh sinh động cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; bảo vệ an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Trong những năm qua báo chí ngành Công an đã  đạt được thành tựu nổi bật là nắm bắt nhanh nhạy, kịp thời trong việc thông tin về những điển hình tiên tiến trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các chuyên mục “Người tốt, việc tốt”, “Vì bình yên cuộc sống” được phản ánh kịp thời, từ đó nhân rộng các gương tập thể, cá nhân điển hình trong lực lượng Công an và quần chúng nhân dân. Đó là những tấm gương tập thể, cá nhân đã kiên trì, dũng cảm đấu tranh với âm mưu, hành động phá hoại của các loại tội phạm và các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, suy thoái đạo đức và các tệ nạn xã hội... Các điển hình mà các báo nêu ra, phản ánh những kinh nghiệm hay trong giáo dục, quản lý con người, quản lý xã hội. Những tấm gương cán bộ, chiến sĩ Công an cơ sở, những già làng, trưởng bản, tổ trưởng dân phố, tổ trưởng khu dân cư, cựu chiến binh, người chạy xe ôm; các tập thể trường học, cơ sở kinh doanh, phường, xã, tổ dân phố… tham gia tích cực vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Báo chí của ngành Công an đã thông tin phổ biến kinh nghiệm xây dựng các mô hình giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở như lập các “Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm”, “Hòm thư tố giác tội phạm” phổ biến mô hình “trong nhà có ngõ, ngoài ngõ có đèn”, “Các tuyến đường, khu dân cư an toàn về an ninh trật tự”, “Dòng họ an toàn về an ninh trật tự”; gắn mô hình “Hộ tự phòng, số nhà tự quản” với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; có nhiều bài phổ biến điển hình về sự phối hợp lãnh đạo của cấp ủy Đảng, các tổ chức chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức hội trong vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở; nhấn mạnh vai trò của nhân dân; những tấm gương gần dân, giúp dân giữ gìn an ninh, trật tự. 

Tuy đạt được nhiều thành tựu song báo chí ngành Công an còn bị hạn chế ở các điểm như: tỷ lệ thông tin phản ánh về cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc còn thấp, chỉ chiếm khoảng gần 20% tổng số tin, bài.

Thống kê số lượng tin, bài về các điển hình tiên tiến trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2012 cho thấy: Báo An ninh Thủ đô 50/tin, bài/21.900 (chiếm 0,3%), trong đó có 05 tin bài về cá nhân, 45 tin bài về tập thể điển hình tiên tiến. Báo Công an Nhân dân đưa 64/23.725 tin, bài (chiếm 0,28%), trong đó có 27 tin bài về cá nhân, 37 tin bài về tập thể điển hình tiên tiến. Báo Công an TP Hồ Chí Minh đưa 17/22.265 tin, bài (chiếm 0,1%), trong đó có 05 tin bài về cá nhân, 12 tin bài về tập thể điển hình tiên tiến. Tỷ lệ các bài viết về phong trào bảo vệ an ninh Tổ Quốc của các báo chí ngành Công an chiếm tỷ lệ rất nhỏ, chỉ khoảng dưới 0,03% trên tổng số các bài viết trên các báo trong năm.

Hình thức thông tin điển hình chủ yếu là các phóng sự ngắn, các bài điểm tin, các cuộc phỏng vấn ngắn, chưa có nhiều chuyên đề sâu. Nhiều điển hình được phản ánh lặp lại nhiều lần, có sự trùng lặp, ít có tính sáng tạo. Một bộ phận phóng viên, biên tập viên còn hạn chế về nghiệp vụ của ngành nên chưa sâu sát trong việc nghiên cứu, tìm hiểu về các tấm gương điển hình.

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, báo chí ngành Công an cần đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục, tổ chức vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm và năng lực bảo vệ an ninh, trật tự, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, coi đó là nghĩa vụ và quyền lợi và trách nhiệm cao cả của mình. Tập trung tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định về bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Một là, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, trọng tâm là ở các địa bàn chiến lược, tuyến biên giới, biển đảo, vùng dân tộc ít người, vùng đồng bào theo tôn giáo, các nhà trường, khu kinh tế tập trung và các đô thị lớn. Chú trọng thông tin chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, có hiệu quả theo hướng xã hội hoá ngày càng cao, với nhiều hình thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hoà giải về an ninh, trật tự từ cơ sở. Thường xuyên phát động, tổ chức các giải thưởng báo chí về gương tập thể, cá nhân điển hình, gương “Người tốt, việc tốt” trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiếp tục bồi dưỡng và phát huy năng lực, trình độ cán bộ, phóng viên, biên tập viên cho báo chí ngành Công an.

Hai là, thông tin về đổi mới công tác chỉ đạo, quản lý, nâng cao chất lượng báo chí để có tầm nhìn chiến lược, phát huy vai trò của báo chí ngành Công an trong bối cảnh thông tin cạnh tranh gay gắt. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng các báo Công an đối với công tác cán bộ báo chí; có hình thức động viên với phóng viên báo chí đối mặt với những hiểm nguy để có các bài chất lượng. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên trong công tác làm báo của ngành Công an.

Ba là, cần chú trọng đưa tin về việc “Tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và cuộc vận động "Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Chăm lo xây dựng lực lượng Công  an nhân dân trong sạch, vững mạnh, lực lượng nòng cốt của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thông tin về điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, chính sách, chế độ, tạo điều kiện cho lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở, nhất là Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bốn là, tăng cường thông tin về sự gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các cuộc vận động, các phong trào cách mạng khác như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Dân vận khéo”; “Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”… Huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tổ chức đăng ký thi đua xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường “An toàn về an ninh, trật tự”.

Năm là, tăng cường thông tin về sự phối hợp thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc với Công an và các ban, ngành, đoàn thể, gắn xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các phong trào khác; tổ chức các hình thức giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

Sáu là, chú trọng thông tin về đổi mới, đa dạng hóa phương thức tổ chức tập hợp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố tình đoàn kết xóm, làng, phố, phường, đoàn kết các dân tộc, đoàn kết tôn giáo. Tham gia xây dựng củng cố các tổ chức Đảng, chính quyền các cấp; phát huy vai trò của các cán bộ lão thành, các chức sắc tôn giáo, các già làng trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư; cùng các tổ chức thành viên giúp lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời tham gia góp ý kiến để xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bảy là,
báo chí ngành Công an tiếp tục phối hợp tốt hơn với các tổ chức thành viên và Công an các cấp nghiên cứu đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành cơ chế chính sách động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp vận động nhân dân, tham gia giám sát việc thực hiện và lựa chọn cá nhân, tập thể khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự; Tổ chức các cuộc thi viết có trao giải thưởng định kỳ cho những tác phẩm có giá trị cao. Ưu tiên cho các tin, bài trong các chuyên mục phản ánh gương “Người tốt, việc tốt”, qua đó xây dựng một chuỗi thông tin, có sự trao đổi thông tin giữa các báo trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Tám là,
cần tăng cường hơn nữa điều tra nắm bắt nhu cầu thị hiếu của bạn đọc để thay đổi cách thức làm việc sao cho có hiệu quả hơn nữa, xây dựng nội dung bài viết nhiều hơn có chất lượng hơn để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc thông qua các chuyên mục như “Ý kiến bạn đọc”, “Tòa soạn với bạn đọc”… về chất lượng bài viết, để cho tờ báo ngày càng phát triển, xứng đáng là nơi tin cập của nhân dân trong việc nắm bắt thông tin và tình hình liên quan đến đời sống xã hội./.

Báo Công an Nhân dân (CAND) - sau khi sáp nhập các báo An ninh Thế giới, Văn nghệ Công an - là cơ quan ngôn luận của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an. Hiện nay, báo ra hàng ngày song song cùng báo điện tử. Báo An ninh thế giới phát hành thứ tư và thứ bảy hằng tuần; Chuyên đề An ninh thế giới phát hành giữa tháng, cuối tháng. Chuyên đề Văn nghệ Công an phát hành 2 số/tháng. Báo CAND đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu cao quý: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Báo An ninh Thủ đô là cơ quan của Công an TP Hà Nội ra đời ngày 15/8/1976, nay ra 7 kỳ/tuần với số lượng in 65.000 tờ/kỳ cùng báo điện tử. Báo An ninh Thủ đô đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba, Lao động hạng Ba và Chiến công hạng Nhất.

Báo Công an TP Hồ Chí Minh là cơ quan của Đảng ủy Công an TP Hồ Chí Minh, thành lập năm 1976, nay ra đều đặn 4 số/tuần và thứ ba, thứ năm và thứ bảy song song cùng báo điện tử. 

Nguyễn Kim Anh, Bộ Công an

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất