Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công tác tuyên giáo năm 2019
Ngay sau Khai giảng, các học viên học tập, nghiên cứu chuyên đề "Quản lý mạng xã hội, đảm bảo an ninh mạng ở Việt Nam".

Dự lễ khai giảng có đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị chức năng của 2 cơ quan và toàn thể học viên.

Phát biểu khai giảng, đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nói chung; đội ngũ lãnh đạo, quản lý trong lĩnh vực tuyên giáo nói riêng, nhằm đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hà nhấn mạnh: Trong bối cảnh toàn Đảng đang tích cực chuẩn bị văn kiện đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, công tác tuyên giáo đã và đang tích cực cùng với cả hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục nhằm nêu bật, khẳng định rõ vai trò, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đồng thời, công tác tuyên giáo tiếp tục góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần bảo vệ mục tiêu, lý tưởng, nền tảng tư tưởng, các nguyên tắc cơ bản của Đảng; đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. 

Thực hiện Quy định số 164-QĐ/TW ngày 1/2/2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; nhằm tiếp tục chuẩn hóa và nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, trong những năm qua, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ban Tuyên giáo Trung ương đã thường xuyên phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công tác tuyên giáo; không ngừng xây dựng và hoàn thiện chương trình bồi dưỡng, đảm bảo tính thời sự, hiện đại và đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Thông qua lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công tác tuyên giáo năm 2019, lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương tin tưởng, mỗi đồng chí học viên sẽ tích cực nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, vận dụng tình hình thực tiễn để rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích; nâng cao trình độ nhận thức lý luận nghiệp vụ công tác tuyên giáo, phục vụ thiết thực cho nhiệm vụ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế./.

Theo chương trình, học viên tham gia Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tuyên giáo năm 2019 sẽ học tập, nghiên cứu 9 chuyên đề. Bao gồm:

1. Quản lý mạng xã hội, đảm bảo an ninh mạng ở Việt Nam;

2. Tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống - những vấn đề lý luận và thực tiễn;

3. Phương pháp nắm bắt dư luận xã hội;

4. Một số vấn đề về công tác báo chí, xuất bản hiện nay;

5. Quản trị toàn cầu và quản trị quốc gia trong thế giới ngày nay;

6. Tình hình văn hóa, văn nghệ nước ta từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay;

7. Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; nhiệm vụ và giải pháp đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội để bảo vệ nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;

8. Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền lý luận và việc vận dụng trong tình hình hiện nay;

9. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII và kết quả sau 5 năm thực hiện./.

Hoàng Minh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất