Đặt lợi ích của bệnh nhân lên trên hết
Đồng chí Nguyễn Thanh Long hỏi thăm bệnh nhân ở Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh (Nghệ An).

Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc.

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ NGHIÊM TÚC, KỊP THỜI

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Khánh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, sau khi có các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt từ cấp tỉnh đến cơ sở. Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết đảm bảo nghiêm túc, có chất lượng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được giao nhiệm vụ tham mưu và tổ chức hướng dẫn việc tổ chức, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị nghiêm túc, kịp thời đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức như: thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua hội nghị, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền các cấp, bản tin nội bộ, trang thông tin điện tử,…

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Nghệ An đã tích cực quán triệt, phổ biến các nghị quyết như:  Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 31-CT/TW của Ban Bí thư về đại hội các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam; Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân…

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc
 Thực hiện Quy định 11-QĐi/TW, Nghệ An đã tổ chức 3 phiên tiếp công dân định kỳ do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì với 70 lượt công dân tham gia. Đến nay, đã có 21/21 huyện, thành, thị ủy triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định 11, tổ chức cho người đứng đầu cấp ủy tiếp công dân định kỳ hàng tháng, trong đó, có một số đơn vị triển khai sớm từ tháng 4/2019.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, Nghệ An đã xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, theo đó, trong giai đoạn 1 tiến hành sắp xếp, sáp nhập 16 đơn vị (14 xã, 2 thị trấn).

 

Khi có chủ trương của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành tiến hành sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Trên các lĩnh vực liên quan đến công tác tuyên giáo, Nghệ An đã tổ chức sơ kết, tổng kết 8 chỉ thị, nghị quyết.

Tuy nhiên, đồng chí Trần Quốc Khánh cũng nêu rõ, việc đổi mới nội dung, hình thức quán triệt, tuyên truyền còn chậm. Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa thực sự coi trọng việc cụ thể hóa chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nên chất lượng thực hiện chưa cao. Công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát của cấp ủy, nhất là ở cơ sở còn thiếu thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Việc sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả chưa được quan tâm đúng mức.

Tỉnh ủy Nghệ An cũng đề nghị, Trung ương nên có quy định cụ thể về cách thức, phương pháp tổ chức, quán triệt học tập, phổ biến đối với từng thể loại, cấp độ chủ trương (nghị quyết, chỉ thị, kết luận…) để tạo thuận lợi cho địa phương, cơ sở trong việc triển khai.

Khi nghị quyết, chỉ thị được ban hành, cần sớm có hướng dẫn và tài liệu nghiên cứu, học tập, nhất là trong điều kiện tổ chức học tập trực tuyến như hiện nay.

Ban Tuyên giáo Trung ương cần tăng cường tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp.

Đồng chí Trần Quốc Khánh: Nên có quy định cụ thể về cách thức, phương pháp tổ chức, quán triệt học tập, phổ biến đối với từng thể loại, cấp độ chủ trương (nghị quyết, chỉ thị, kết luận…).
Đồng chí Trần Quốc Khánh: Nên có quy định cụ thể về cách thức, phương pháp tổ chức, quán triệt học tập, phổ biến đối với từng thể loại, cấp độ chủ trương (nghị quyết, chỉ thị, kết luận…).

 

CÔNG TÁC CHĂM SÓC, BẢO VỆ SỨC KHỎE NHÂN DÂN ĐƯỢC CẢI THIỆN

Về việc Nghệ An thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới, đồng chí Lê Thị Hoài Chung, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An cho biết, tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ngày càng cao; sự tham gia bảo hiểm y tế của từng đối tượng ngày càng nhiều; công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngày càng được quan tâm hơn.

Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân nói chung trong đó khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngày càng được cải thiện và nâng cao, người dân được tiếp cận với nhiều trang thiết bị tiên tiến. Đội ngũ cán bộ bảo hiểm xã hội, y tế được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, triển khai thành công nhiều dịch vụ kỹ thuật cao. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và thanh quyết toán bảo hiểm y tế giúp việc quản lý khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chặt chẽ và thuận lợi hơn.

Tính đến cuối năm 2018, tổng số cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là 545 cơ sở, trong đó có 524 cơ sở y tế nhà nước, 21 cơ sở y tế tư nhân. Các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bao phủ từ tỉnh đến huyện, xã (Tuyến tỉnh là 17, tăng 2 cơ sở so với năm 2009; tuyến huyện 44 cơ sở, tăng 15 cơ sở so với 2009; tuyến xã 484, giảm 13 cơ sở so với năm 2009. Ngoài ra, có 4 bệnh viện của các bộ, ngành đóng trên địa bàn tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế). 

 

Theo Viện Chiến lược chính sách Bộ Y tế, năm 2017 tỉ lệ người dân hài lòng với phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An đạt 91% (bình quân cả nước là 89%), trong đó bệnh viện tuyến huyện đạt trên 95% (đứng tốp đầu cả nước). Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế từ năm 2009 đến năm 2018 tăng 29,7% (từ 59% năm 2009 tăng lên 88,7% năm 2018), vượt chỉ tiêu đề ra được Chính phủ giao.

Đồng chí Lê Thị Hoài Chung: Nghệ An triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và thanh quyết toán bảo hiểm y tế giúp việc quản lý khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chặt chẽ và thuận lợi hơn.
Đồng chí Lê Thị Hoài Chung: Nghệ An triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và thanh quyết toán bảo hiểm y tế giúp việc quản lý khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chặt chẽ và thuận lợi hơn.


Đồng chí Lê Thị Hoài Chung cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế tuy được đẩy mạnh nhưng chưa đáp ứng yêu cầu đề ra trong tình hình mới.

Trong những năm gần đây, khi chính sách bảo hiểm y tế thay đổi, Nghệ An có số bội chi quỹ, vượt dự toán Chính phủ giao nằm trong nhóm có tỷ lệ cao, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

 Chất lượng khám chữa bệnh ở một số cơ sở y tế chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là y tế cơ sở (Trạm y tế xã và một số Trung tâm y tế huyện), dẫn đến tình trạng vượt tuyến khiến chi phí thanh toán đa tuyến tăng cao; tình trạng quá tải, đặc biệt là một số bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh viện khu vực, Bệnh viện Thành phố Vinh, nhất là sau khi thực hiện chính sách thông tuyến trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Công tác quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế có lúc, có nơi chưa thật sự hiệu quả, vẫn còn tình trạng lạm dụng, thậm chí có trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. Công tác kiểm tra, thanh tra trong lĩnh vực khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chưa được thường xuyên, có lúc có nơi chưa giải quyết dứt điểm những tồn tại, bất cập trong khám chữa bệnh và quản lý quỹ bảo hiểm y tế.

Một số quy định về bảo hiểm y tế chưa phù hợp với thực tế, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan Trung ương chưa kịp thời, chưa thống nhất gây khó khăn cho địa phương trong tổ chức thực hiện. Ví dụ, việc triển khai quy định về cấp chứng chỉ hành nghề chưa phù hợp với thực tiễn, nhiều cơ sở bị xuất toán, không cung cấp được dịch vụ ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm y tế...).

Đề xuất với đoàn công tác Trung ương, Tỉnh ủy Nghệ An kiến nghị, các bộ, ngành liên quan giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các quy định chưa phù hợp. Sớm ban hành các mức định giá thuê dịch vụ cho các hoạt động công nghệ thông tin trong công tác khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Xây dựng chế tài xử phạt đủ mạnh đối với các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

Đồng chí Nguyễn Tá Tỉnh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Nghệ An đã tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế để tăng nhanh đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.
Đồng chí Nguyễn Tá Tỉnh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Nghệ An đã tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế để tăng nhanh đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.

Đối với Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cần tiếp tục điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo hướng tính đúng, tính đủ các yếu tố cấu thành giá dịch vụ y tế theo đúng lộ trình.

Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và đào tạo nguồn nhân lực cho Nghệ An, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở; chỉ đạo các bệnh viện tuyến Trung ương tiếp tục hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật cao cho các bệnh viện của tỉnh Nghệ An.

Sớm quy định thực hiện bệnh án điện tử trong toàn hệ thống khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, để thống nhất trong việc giám định trên hệ thống giám định bảo hiểm y tế, bảo đảm chất lượng và rút ngắn thời gian giám định tại các cơ sở khám chữa bệnh.

ĐẶT LỢI ÍCH CỦA BỆNH NHÂN LÊN TRÊN HẾT

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn khẳng định, Nghệ An đã tập trung quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; kịp thời xây dựng các chương trình hành động, đề án thực hiện; chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm.

Về Chỉ thị số 38, tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả có tiến bộ đáng ghi nhận; cũng như nâng cao chất lượng trong công tác khám, chữa bệnh để đảm bảo quyền lợi cho nhân dân gắn phòng, chống tiêu cực trong lĩnh vực này, nhất là sử dụng các giải pháp về công nghệ.

Nghệ An sẽ tiếp thu ý kiến của đoàn công tác, cố gắng khắc phục những khó khăn, hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước và quản lý quỹ về bảo hiểm y tế.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng nêu 3 đề xuất với đoàn công tác, đó là: Có giải pháp tháo gỡ việc treo quỹ bảo hiểm y tế ở các cơ sở y tế; tiếp tục điều tiết giúp tỉnh giải quyết vấn đề vượt chi quỹ bảo hiểm y tế; và nghiên cứu để sớm khắc phục những bất cập nảy sinh về chính sách bảo hiểm y tế.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Long đã đánh giá cao những kết quả đạt được và những nỗ lực của tỉnh Nghệ An trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong 6 tháng đầu năm 2019 và việc thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới.

“Nghệ An đã thực hiện nghiêm túc công tác phổ biến, quán triệt và đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào cuộc sống; qua đó đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.”-Đồng chí Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Long: Cần đặt lợi ích của bệnh nhân lên trên hết.
Đồng chí Nguyễn Thanh Long: Cần đặt lợi ích của bệnh nhân lên trên hết.

Đối với việc thực hiện Chỉ thị 38, đồng chí Nguyễn Thanh Long cũng lưu ý, Nghệ An đã triển khai cơ bản đồng bộ, mang lại nhiều thay đổi tích cực rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, trong lĩnh vực bảo hiểm y tế vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đòi hỏi nỗ lực giải quyết cả tầm vĩ mô và vi mô.

Về tình trạng bội chi quỹ bảo hiểm y tế, theo đồng chí Nguyễn Thanh Long, Nghệ An cần phải xã hội hóa mạnh hơn, đa dạng hóa các loại hình bảo hiểm y tế; cần phải làm tốt hơn cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý Nhà nước với Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm xã hội với các cơ sở y tế, nhất là nâng cao hơn nữa vai trò của cơ quan quản lý Nhà nước các cấp với bảo hiểm y tế.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An chủ trì, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường phối hợp, thường xuyên thông tin, trao đổi để kịp báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND những nảy sinh, bất cập nhằm báo cáo với cấp trên.

“Tỉnh cũng cần thực hiện tốt hơn công tác kiểm soát chi bảo hiểm y tế; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền địa phương với bảo hiểm y tế để tránh trục lợi.

Mặt khác, tỉnh cần xây dựng kế hoạch tổng thể kiểm soát sử dụng bảo hiểm y tế, tăng cường hiệu quả y tế trên địa bàn, nhất là nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ở tuyến y tế cơ sở; coi trọng việc tuyên truyền, vận động người dân sử dụng bảo hiểm y tế một cách hiệu quả, giảm tải tình trạng bệnh nhân phải lên tuyến trên; đặt lợi ích của bệnh nhân lên trên hết.” – đồng chí Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.


 

* Buổi sáng cùng ngày, đoàn công tác Trung ương đã khảo sát về công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh và Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An.

Thu Hằng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất