Hội thảo khoa học quốc gia “Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn mới”
Đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: TA)

Hội thảo khoa học quốc gia diễn ra trong 1 ngày. Buổi sáng với Hội thảo nhánh 1: “Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới”; buổi chiều diễn ra Hội thảo nhánh 2 với chủ đề: “Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn mới”.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đồng chủ trì Hội thảo. (Ảnh: TA)

Đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đồng chủ trì Hội thảo. (Ảnh: TA)

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Bộ Chính trị giao tại Quyết định số 88-QĐ/TW, ngày 01/12/2022: “Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức”, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo quốc gia “Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn mới".

Các đồng chí: Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đồng chủ trì Hội thảo.

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu đề dẫn. (Ảnh: TA)

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu đề dẫn. (Ảnh: TA)

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn đặc biệt quan tâm xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ để nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; góp phần làm nên sức mạnh và sự thành công của một đảng chính trị trong công cuộc giành chính quyền, giữ chính quyền và củng cố chính quyền. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (năm 2021) của Đảng tiếp tục nhấn mạnh nhiệm vụ: “... phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”.

“Trong những năm qua, bên cạnh những thành tựu, kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập; cùng với đó, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, khó đoán định và xuất hiện những vấn đề mới chưa có tiền lệ đang tác động ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng, làm thay đổi tư duy, nhận thức, lối sống, phương thức hoạt động của con người và xã hội Việt Nam, đòi hỏi phải đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức cả phương diện lý luận và thực tiễn, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng”, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: TA)

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: TA)

Đồng chí Trần Thanh Lâm nhấn mạnh, xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng được xác định là nhân tố quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa tiền đề, quyết định đối với các nội dung khác. Xây dựng Đảng về chính trị là xây dựng cương lĩnh, đường lối lâu dài cũng như chủ trương cụ thể của Đảng qua từng giai đoạn cách mạng, phù hợp với quy luật khách quan và đặc điểm lịch sử của đất nước trong từng giai đoạn phát triển và tổ chức thực hiện thắng lợi cương lĩnh, đường lối đó trong thực tiễn. Xây dựng được cương lĩnh, đường lối chính trị đúng đắn là cơ sở quan trọng để đảm bảo cho sự thành công của cách mạng và công cuộc xây dựng đất nước sau khi cách mạng thàng công. 

Xây dựng Đảng về tư tưởng là xác định, truyền bá, vận dụng, bổ sung, phát triển, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nghiên cứu hoạch định, tuyên truyền tạo sự thống nhất nhận thức, cổ vũ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng là vấn đề quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, tuy nhiên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm cũng chỉ rõ trên thực tế hiện nay, vẫn chưa có sự thống nhất cao về nội dung của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng.

Có quan điểm cho rằng, “Xây dựng Đảng về chính trị là đề ra đường lối chính trị, lãnh đạo thực hiện thắng lợi đường lối chính trị; củng cố và nâng cao vị trí lãnh đạo, uy tín chính trị của Đảng đối với toàn xã hội”; nhưng cũng quan điểm xác định, “Xây dựng Đảng về chính trị chính là quá trình xác lập, củng cố hệ tư tưởng chính trị trong Đảng, trên cơ sở đó, xuất phát từ thực tiễn để xây dựng được đường lối chính trị đúng đắn; lãnh đạo thực hiện thắng lợi đường lối đó; củng cố, nâng cao vai trò lãnh đạo, uy tín chính trị của Đảng đối với toàn xã hội”.

Các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, nhà lý luận tham dự hội thảo. (Ảnh: TA)

Các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, nhà lý luận tham dự hội thảo. (Ảnh: TA)

Xây dựng Đảng về chính trị là hoạt động nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo xây dựng và tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối chính trị, phát huy và thực hành dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Nội dung xây dựng Đảng về chính trị sẽ bao gồm: (1) Xây dựng đường lối chính trị đúng đắn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu hướng phát triển của thời đại. (2) Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối chính trị đã đề ra. (3) Thực hành dân chủ trong Đảng gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương. (4) Nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, sức chiến đấu của Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp, cán bộ cấp chiến lược để không ngừng củng cố và nâng cao vị trí cầm quyền của Đảng, vai trò lãnh đạo, uy tín chính trị của Đảng.

Xây dựng Đảng về tư tưởng là xây dựng, bảo vệ, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, làm cho tư tưởng đó thấm sâu vào mọi tổ chức đảng và đảng viên, biến thành niềm tin, lý tưởng, mục đích sống, đạo đức, lối sống và hoạt động của cả tổ chức đảng cũng như đảng viên ở mọi ngành, mọi cấp. Nội dung xây dựng Đảng về tư tưởng sẽ bao gồm: (1) Xây dựng, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, làm cho chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thấm nhuần trong toàn Đảng và giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội. (2) Tuyên truyền, truyền bá chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin thời sự quốc tế và trong nước cho cán bộ, đảng viên. (3) Giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao trình độ lý luận chính trị đúng đắn, vững vàng cho cán bộ, đảng viên. (4) Dự báo, nắm chắc tình hình tư tưởng, xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội nhằm bảo đảm thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận xã hội. (5) Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tạo cơ sở cho hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. (6) Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Về nội dung, Hội thảo cùng đi sâu làm rõ 4 vấn đề sau đây: Một là, cho ý kiến về các khái niệm đối với xây dựng Đảng về chính trị, xây dựng Đảng về tư tưởng; các định nghĩa hiện nay đã phù hợp chưa, có cần bổ sung hoặc lược bỏ những nội dung nào? Hai là,cho ý kiến về các nội dung xây dựng Đảng về chính trị và xây dựng Đảng về tư tưởng; có cần bổ sung hoặc lược bỏ những nội dung nào? Ba là, làm rõ những nhận thức mới đối với công tác xây dựng Đảng về chính trị và công tác xây dựng Đảng về tư tưởng. Bốn là, để công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tập trung thảo luận về vấn đề đổi mới phương thức công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng trong tình hình mới...

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TA)

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TA)

Tạp chí Tuyên giáo sẽ tiếp tục cập nhật về Hội thảo quan trọng này.

Tin, ảnh: Nhật Minh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất