Kết quả tuần 15, cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng"
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc làm việc với cán bộ chủ chốt của Ban Tuyên giáo Trung ương, ngày 1/8/2018. (Ảnh minh họa).
ĐÁP ÁN CÂU HỎI TUẦN 15:
 
Câu hỏi 1: D.
 
Câu hỏi 2: C.
 
Câu hỏi 3: A

Câu hỏi 4: D.

Câu hỏi 5: A.

Câu hỏi 6: C.

Câu hỏi 7: D.

Câu hỏi 8: D.

Câu hỏi 9: A.

Câu hỏi 10: B.

SỐ NGƯỜI TRẢ LỜI ĐÚNG CẢ 10 CÂU HỎI: 7.171 

Ban Tổ chức Cuộc thi chúc mừng các cá nhân sau đây đã đoạt giải:

GIẢI NHẤT: 

Lê Thị Hoa
Xóm 5, xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 7.172
Thời gian tham gia: 02/07/2020 13:26:40.

GIẢI NHÌ:

1) Nguyễn Doãn Báu
Xóm 2 Bồng Giang, xã Đức Giang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 7.172
Thời gian tham gia: 04/07/2020 14:14:49.

2) Tô Minh Hoài
Thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 7.172
Thời gian tham gia: 05/07/2020 12:35:13.

GIẢI BA: 

1) Võ Quang Đạt
Huyên ủy Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 7.169
Thời gian tham gia: 30/06/2020 09:38:46.

2) Lê Thị Thảo
Phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 7.173
Thời gian tham gia: 05/07/2020 22:45:00.

3) Nguyễn Thị Tâm
Xã Đức Giang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 7.174
Thời gian tham gia: 30/06/2020 08:30:11.

4) Nguyễn Thị Ngọc Minh
12 Huỳnh Thúc Kháng, phường Lam Sơn
TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 7.174
Thời gian tham gia: 05/07/2020 21:39:38.

5) Phan Khắc Bách
Xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 7.175
Thời gian tham gia: 03/07/2020 04:40:42.

GIẢI KHUYẾN KHÍCH: 

1) Võ Thị Hương
Trường Mầm non Thanh Khai
Huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 7.175
Thời gian tham gia: 04/07/2020 08:27:58.

2) Trần Phong Bắc
Trường Tiểu Học B Hòa Lạc
Xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 7.167
Thời gian tham gia: 05/07/2020 09:13:24.

3) Nguyễn Doãn Thân
Xã Đức Giang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 7.167
Thời gian tham gia: 05/07/2020 10:51:09.

4) Nguyễn Chí Công
Xã Đức Giang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 7.175
Thời gian tham gia: 05/07/2020 15:48:38.

5) Trần Quốc Việt
Xóm Bắc Nông Xá, xã Tân Tiến,
huyện An Dương, TP. Hải Phòng

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 7.175
Thời gian tham gia: 06/07/2020 08:36:46.

6) Đặng Thị Thanh Hương
Trường THPT Tam Đảo
Xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 7.176
Thời gian tham gia: 05/07/2020 23:21:06.

7) Thái Anh Tuấn
Ban chỉ huy quân sự thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 7.178
Thời gian tham gia: 04/07/2020 23:13:56.

8) Nguyễn Thanh Giang
Số 415 Nguyễn Văn Linh
Phường An Tảo, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 7.183
Thời gian tham gia: 02/07/2020 12:10:44.

CÂU HỎI TUẦN 16 (tuần cuối):

CÂU 1. Trong giai đoạn hiện nay, để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết nào sau đây?

A. Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 22-10-2018.

B. Nghị quyết 37-NQ/TW, ngày 22-10-2018.

C. Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018.

D. Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 22-10-2018.

CÂU 2. “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ” là nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ bao nhiêu?

A. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX.

B.  Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X.

C. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI.

D. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII.

CÂU 3. “Làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng. Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng là linh hồn của mọi công tác, không chỉ nhằm mục đích phục vụ nhiệm vụ trước mắt và còn vì mục đích cơ bản, lâu dài; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyệt đối không được dao động, mơ hồ, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đây là yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại cuộc làm việc với Ban nào sau đây?

A. Làm việc với cán bộ chủ chốt Ban Tuyên giáo Trung ương năm 2018.

B. Làm việc với cán bộ chủ chốt Ban Dân vận Trung ương năm 2018.

C. Làm việc với cán bộ chủ chốt Ban Tổ chức Trung ương năm 2018.

D. Làm việc với cán bộ chủ chốt Ban Nội chính Trung ương năm 2018.

CÂU 4. Để xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Kết luận số 76/KL/TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị nêu rõ nhiệm vụ nào sau đây?

A. Xây dựng và phát triển văn hoá, con người là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị.

B. Văn hoá là hồn cốt của dân tộc, là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội...

C. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam.

D. Cả 3 đáp án trên.

CÂU 5. Quy định số 08-QĐi/TW “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”  được ban hành ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 25-10-2016.

B. Ngày 25-10-2017.

C. Ngày 25-10-2018.

D. Ngày 25-10-2019.

CÂU 6. Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị nêu rõ những nhiệm vụ nào sau đây?

A. Cần xác định nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên...

B. Khuyến khích phát triển phong trào đọc, nghiên cứu, học tập sách, trong đó có sách lý luận, chính trị…

C. Đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ…

D. Cả 3 đáp án trên.

CÂU 7. Bài viết “Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở Việt Nam” của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng được đăng trên báo Quân đội Nhân dân số ra ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 17/6/2019.

B. Ngày 17/6/2020.

C. Ngày 21/6/2019.

D. Ngày 1/8/2019.

CÂU 8. “Sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TW… , công tác lý luận của Đảng đã đạt được những kết quả quan trọng. Tư duy lý luận tiếp tục có bước phát triển; chú trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh…”. Bạn hãy cho biết, đó là tổng kết trong nghị quyết nào?

A. Nghị quyết số 33-NQ/TW về “công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”.

B. Nghị quyết số 37-NQ/TW về “công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”.

C. Nghị quyết số 35-NQ/TW về “công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”.

D. Nghị quyết số 40-NQ/TW về “công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”.

CÂU 9. Một trong những quan điểm được xác định trong Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là:

A. Đầu tư cho kinh tế là đầu tư cho phát triển của Việt Nam.

B. Đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân là đầu tư cho phát triển.

C. Đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển của Việt Nam.

D. Đầu tư cho y tế là đầu tư cho phát triển của Việt Nam.

CÂU 10. “Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua 30 năm đổi mới khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. Thành tựu và những kinh nghiệm bài học đúc kết từ thực tiễn đã tạo tiền đề, nền tảng quan trọng để đất nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới”. Bạn hãy cho biết đó là nhận định trong nghị quyết nào sau đây? 

A. Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

B. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.

C. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

D. Nghị quyết Trung ương 5, khóa IX./.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất