Khai mạc Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm
Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Phó trưởng ban: Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Phùng Xuân Nhạ; Phan Xuân Thủy; Trần Thanh Lâm.

Về phía Tỉnh ủy Nghệ An có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy…

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà lưu niệm Tỉnh ủy Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà lưu niệm Tỉnh ủy Nghệ An.

 
CHỦ ĐỘNG, NHẠY BÉN, LINH HOẠT, SÁNG TẠO, TÍCH CỰC ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

Báo cáo kết quả công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2022, đồng chí Lại Xuân Môn nhấn mạnh, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyên giáo, song với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, sự phối hợp giúp đỡ của các ngành, các cấp, sự đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu của những người làm công tác tuyên giáo, toàn Ngành đã chủ động, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra với nhiều điểm mới, nổi bật.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo quyết liệt toàn Ngành Tuyên giáo đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo với tinh thần: quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, có trọng tâm trọng điểm, đột phá; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, khẳng định vai trò, vị thế ngành Tuyên giáo.

Đồng chí Lại Xuân Môn: Toàn Ngành Tuyên giáo chủ động, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra với nhiều điểm mới, nổi bật.

Đồng chí Lại Xuân Môn: Toàn Ngành Tuyên giáo chủ động, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra với nhiều điểm mới, nổi bật.

Tập trung triển khai xây dựng 14 đề án, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tăng cường bám sát cơ sở, nắm bắt thực tiễn, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức 15 Đoàn công tác làm việc, kiểm tra, khảo sát tại các địa phương; Ban Tuyên giáo nhiều địa phương cũng tổ chức đi làm việc, khảo sát tại cơ sở. Qua đó, phát hiện những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả để nhân rộng, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo khắc phục, tháo gỡ.

Ngành Tuyên giáo đã tổ chức thành công nhiều hoạt động, sự kiện lớn. Tham mưu cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, báo chí - xuất bản, thông tin đối ngoại, văn hóa - văn nghệ, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch xung quanh những vấn đề, sự kiện chính trị lớn của Đảng, của đất nước.

Những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng… tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng và xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, khơi dậy ý chí, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần quan trọng vào giữ vững độc lập, chủ quyền; duy trì, củng cố môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước.

Các đại  biểu tham dự Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

SẮP XẾP, KIỆN TOÀN CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG CỦA BAN TUYÊN GIÁO CÁC TỈNH, THÀNH ỦY

Tại Hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Quy định số 04-QĐi/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy.

Đến nay, tất cả ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy đều thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn các phòng chức năng, đảm bảo đủ số lượng lãnh đạo và chuyên viên cho mỗi phòng, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Ban.

Đội ngũ cán bộ tuyên giáo cấp tỉnh trên cả nước được đào tạo cơ bản, đảm bảo về số lượng, chất lượng, cơ cấu, có trình độ lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu, luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, giữ vững quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Phần lớn cán bộ tuyên giáo giàu kinh nghiệm, am hiểu các lĩnh vực công tác tuyên giáo, có ý thức trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo, có ý tưởng nâng cao chất lượng công tác, đổi mới nội dung, phương pháp trong quá trình triển khai thực hiện các lĩnh vực công tác tuyên giáo, phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước và địa phương.

Đồng chí Phan Xuân Thủy: Tất cả ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy đều thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn các phòng chức năng, đảm bảo đủ số lượng lãnh đạo và chuyên viên cho mỗi phòng, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Ban.

Đồng chí Phan Xuân Thủy: Tất cả ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy đều thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn các phòng chức năng, đảm bảo đủ số lượng lãnh đạo và chuyên viên cho mỗi phòng, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Ban.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại  những bất cập, vướng mắc trong triển khai thực hiện như: Tại Quy định 04 phân quyền cho ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy xem xét quyết định có thể thành lập một số phòng chuyên môn như: Phòng Lý luận chính trị và lịch sử Đảng, Phòng Tuyên truyền – báo chí – xuất bản, Phòng Khoa giáo. Ngoài ra, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, có thể lập thêm các phòng khác nhưng không quá 5 phòng, đã tạo nên sự thiếu thống nhất trong việc sắp xếp của các tỉnh, thành ủy.

Hiện nay, tổ chức bộ máy giữa ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy không thống nhất, thiếu sự liên thông gây ra những khó khăn, bất cập đối với công tác chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp triển khai thực hiện những nhiệm vụ của Ngành. Bên cạnh đó, việc sáp nhập văn phòng các tỉnh, thành ủy phần nào cũng khó khăn cho hoạt động của ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy. Số biên chế các ban Đảng nhiều hơn ban tuyên giáo, có 2 đồng chí trong cấp ủy.

Qua trình sắp xếp các phòng ở hầu hết các ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy chưa đảm bảo nguyên tắc tối thiểu có 5 người mới thành lập phòng, phòng có dưới 10 người được bố trí trưởng phòng và 1 phó trưởng phòng; có từ 10 người trở lên được bố trí 2 trưởng phòng. Một số tỉnh thành lập 4 phòng chuyên môn trong khi biên chế từ 17-19 người, chưa đảm bảo nguyên tắc. Việc thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ trong diện sắp xếp cũng không giống nhau.

Phát biểu chào mừng Hội nghị, đồng chí Thái Thanh Quý khẳng định, ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo của tỉnh Nghệ An đã có đóng góp tích cực, nổi bật. Nhìn lại thời khắc khốc liệt, nguy hiểm của đại dịch Covid-19 trong hơn 2 năm qua, chúng ta chứng kiến tinh thần đoàn kết, nghĩa đồng bào của Nhân dân đã được khơi dậy và phát huy mạnh mẽ. Chính hoạt động tích cực của ngành tuyên giáo trong việc thông tin, tuyên truyền, định hướng đúng, đủ, kịp thời, kiên quyết đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch bằng nhiều hình thức, biện pháp hiệu quả là một trong những nhân tố hàng đầu khơi dậy cội nguồn sức mạnh đoàn kết để chiến thắng dịch bệnh. Hoạt động Tuyên giáo cũng đã góp phần làm cho ý Đảng và lòng dân cùng chung một nhịp, nhiều quyết sách, chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và của tỉnh được cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, tin tưởng, ủng hộ và phấn khởi thực hiện; đã và đang thôi thúc thêm khát vọng phát triển, đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá vào năm 2025 trong khu vực phía Bắc, tỉnh khá trong cả nước vào năm 2030.Sau hơn 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo tiền đề, động lực mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta không ngừng tiến công cách mạng, giành những thắng lợi mới. Đây cũng là môi trường phong phú, điều kiện thuận lợi để ngành tuyên giáo của Đảng tiếp tục thực hiện sự nghiệp vẻ vang của mình. Mặt khác, trong giai đoạn hiện nay, trước những thay đổi nhanh chóng về tình hình an ninh, chính trị thế giới và khu vực; thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường; các thế lực thù địch tiếp tục không ngừng chống phá cách mạng nước ta, đặt ra những khó khăn, thách thức không nhỏ đối với công tác tuyên giáo và ngành Tuyên giáo của Đảng.


Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo hôm nay là dịp để tỉnh Nghệ An được lắng nghe, học hỏi thêm những kinh nghiệm, những cách làm hay, hiệu quả từ các đơn vị bạn, là cơ hội giúp Nghệ An lĩnh hội, tham vấn, trao đổi thông tin, kết nối, nhận sự hỗ trợ, hướng dẫn từ các đồng chí đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương, các cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành ủy, qua đó thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển của tỉnh. 

 Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham luận, đóng góp ý kiến nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2022, làm rõ những kết quả đạt được, nhất là những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo từ đầu năm đến nay; chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và những vấn đề đặt ra, nguyên nhân của hạn chế; dự báo tình hình và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2022.

Thu Hằng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất