Lực lượng nòng cốt để xây dựng đội ngũ trí thức và đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Chiều 10/9, tại Hà Nội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với trí thức khoa học và công nghệ

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Phan Tùng Mậu, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho biết, từ khi triển khai Chỉ thị 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã thể hiện tốt vai trò tổ chức chính trị - xã hội, có hệ thống từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đang trở thành ngôi nhà chung của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với trí thức khoa học và công nghệ, thực hiện mục tiêu quan trọng của Đảng là "gắn bó vững chắc giữa Đảng với trí thức, giữa trí thức với Đảng, bồi đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh  công - nông - trí", góp phần ổn định chính trị, tư tưởng trong đội ngũ trí thức. Do vậy, sự hình thành và phát triển các hội của trí thức, trong đó có Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là yếu tố khách quan, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội.

Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng rất quan tâm, đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về công tác trí thức. Tuy nhiên, một số cấp ủy và chính quyền các cấp vẫn chưa nhận thức được đầy đủ về vị trí, vai trò cũng như tầm quan trọng của các tổ chức tập hợp trí thức. Do vậy, qua việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, vẫn còn nhiều ý kiến cho rằng, Nghị quyết vẫn chưa đi vào cuộc sống.

Đồng chí Phan Tùng Mậu phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Phan Tùng Mậu phát biểu tại buổi làm việc

Bên cạnh đó, hiện nay, vẫn còn nhiều bất cập trong việc thể chế hóa các văn bản của Đảng. Một số chính sách chậm được ban hành, không sát thực tế. Nghị định số 45/2010/NĐ-CP về Hội còn có nội dung không phù hợp với các quan điểm của Đảng về liên minh công nhân - nông dân - trí thức.

Thời gian tới, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phấn đấu đến năm 2020 sẽ trở thành một tổ chức chính trị - xã hội thực sự vững mạnh từ Trung ương đến địa phương; giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết rộng rãi và phát huy sức mạnh sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội thành viên và hội viên hoạt động trong các hội.

Các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc cũng đưa ra các kiến nghị để xây dựng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh của trí thức khoa học và công nghệ, hoạt động ngày càng có hiệu quả và đóng góp xứng đáng cho đất nước.

Trong đó, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục quan tâm hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, thường xuyên có các buổi gặp gỡ, làm việc để nắm bắt kịp thời tình hình về công tác Liên hiệp Hội và công tác trí thức. Đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ, Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền xây dựng và trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét đối với đề án về củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, hoạt động của Liên hiệp Hội ở Trung ương và địa phương theo tinh thần công văn số 7042-CV/VPTW ngày 29/6/2018 của Văn phòng Trung ương thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư về tổ chức bộ máy và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhằm bảo đảm kinh phí và các điều kiện hoạt động cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như các tổ chức chính trị - xã hội khác như đã nêu trong Chỉ thị số 42-CT/TW.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành văn bản phù hợp chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương tiếp tục nghiên cứu, quán triệt đầy đủ mục tiêu, quan điểm, các nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 27-NQ/TW và Chỉ thị số 42-CT/TW nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của trí thức và các hội trí thức, đặc biệt là Liên hiệp Hội Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội có hệ thống từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu xây dựng và ban hành Luật chung đối với các tổ chức chính trị - xã hội, chính trị - xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức hội có Đảng đoàn do Đảng lãnh đạo...

Để chính sách và pháp luật về phát triển khoa học và công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất thực sự đi vào cuộc sống, đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu rà soát, sửa đổi toàn diện các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ, tạo điều kiện để các tổ chức khoa học và công nghệ và người làm khoa học có cơ hội bình đẳng khi tham gia các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc


Tăng cường phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng đã đánh giá cao những kết quả mà Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời gian qua đã đạt được. Trong đó, đồng chí khẳng định, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức chính trị - xã hội có hệ thống từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; là địa chỉ tin cậy để tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam ở trong và ngoài nước, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Thời gian qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lòng yêu nước, trách nhiệm công dân và tính tích cực xã hội đối với các hội viên, tạo dựng môi trường tốt để đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ. Tích cực tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước những vấn đề lớn về chủ trương, đường lối, chính sách; chủ động đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, góp phần củng cố các luận cứ khoa học đối với những chương trình, đề án, dự án lớn của quốc gia, địa phương, đơn vị. Đồng thời, có nhiều đóng góp trong việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ cho các tầng lớp nhân dân, góp phần xã hội hoá công tác giáo dục - đào tạo, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài.

Bên cạnh đó, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã phối hợp tổ chức các giải thưởng, hội thi sáng tạo khoa học và công nghệ, tôn vinh các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực này mang lại giá trị tích cực trong đời sống xã hội.

Nhấn mạnh quan điểm của Đảng đã nêu trong Nghị quyết 27-NQ/TW: “Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Ðảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Ðầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững”, trên tinh thần tiếp tục quán triệt quan điểm này, để hiện thực hóa trong đời sống, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, cần có trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong xây dựng đội ngũ trí thức.

Trong đó, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cần đổi mới nội dung và phương thức, chất lượng theo chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp Hội và theo Chỉ thị 42 của Bộ Chính trị để Liên hiệp Hội thực sự là ngôi nhà chung, tập hợp, động viên, phát huy đội ngũ trí thức, khoa học, công nghệ hết lòng, hết sức vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước trong giai đoạn hiện nay, tiếp tục thúc đẩy công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hợp tác quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đội ngũ khoa học công nghệ, đội ngũ trí thức không ngừng lớn mạnh và khẳng định vị trí, vai trò của đội ngũ này trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Từ đó, ngày càng khẳng định vai trò, vai trò của tổ chức chính trị xã hội của Liên hiệp Hội từ Trung ương tới địa phương.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cần trở thành lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, các chủ trương của Nhà nước, đặc biệt là những nghị quyết, chỉ thị trong lĩnh vực xây dựng đội ngũ trí thức, trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để khoa học công nghệ thực sự là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao sức lao động, nâng cao chất lượng và sự cạnh tranh của nền kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh, gắn kết đời sống xã hội trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu cần phải kiên trì tổ chức sắp xếp lại các cơ quan báo chí, xuất bản thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam một cách khoa học, mạnh mẽ theo chủ trương về định hướng quy hoạch. Cần phát triển hơn nữa hoạt động tư vấn, phản biện xã hội và giám định xã hội đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương, đơn vị, các dự án phát triển kinh tế xã hội…

Đồng chí Võ Văn Thưởng bày tỏ mong muốn Ban Tuyên giáo Trung ương và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cần phải cộng đồng trách nhiệm, phối hợp, gắn bó hơn nữa để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Trước mắt, hai bên cần phối hợp để tổng kết 10 năm Nghị quyết 27-NQ/TW, trong đó, chú trọng nội dung tổng kết tốt, đưa ra những kiến nghị sâu sắc…

Thay mặt lãnh đạo Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đồng chí Đặng Vũ Minh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam bày tỏ, Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam sẽ thực hiện tốt những nhiệm vụ chính trị được giao để đây thực sự là ngôi nhà chung, tập hợp, động viên, phát huy đội ngũ trí thức, khoa học, công nghệ hết lòng, hết sức vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước trong giai đoạn hiện nay./.

Thu Hằng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất