Phú Thọ: Tăng cường phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong thực hiện nhiệm vụ
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc

CHỦ ĐỘNG THAM MƯU NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ, PHÁT SINH TRONG ĐIỀU KIỆN THỰC TIỄN

Báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Phú Thọ có nêu rõ, 6 tháng đầu năm, công tác tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Phú Thọ được triển khai trong điều kiện có nhiều thuận lợi: Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh ổn định; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; không có điểm nóng xẩy ra trên địa bàn; cải cách hành chính được chỉ đạo quyết liệt; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện tích cực, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Phú Thọ năm 2018 đứng thứ 24 trong cả nước, tăng 3 bậc so với năm 2017; hạ tầng then chốt đạt kết quả rõ nét, với nhiều công trình hạ tầng giao thông, đô thị, khu công nghiệp được đầu tư, hoàn thiện, đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo được quan tâm; đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động chào mừng kỷ niệm, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, địa phương.

Hoạt động công tác tuyên giáo luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ tỉnh, sự hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự phối hợp của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị,... Cán bộ, công chức trong ban luôn phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, triển khai toàn diện các nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đó là những yếu tố quan trọng tác động tích cực đến tình hình tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin vào vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, tạo tiền đề, nền tảng cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác tuyên giáo.

Ban Tuyên giáo các cấp đã có nhiều đổi mới về phương thức làm việc, chủ động tham mưu, đề xuất những vấn đề cụ thể, phát sinh trong thực tiễn, đảm bảo kịp thời, chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo. 

Tham mưu Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; tổ chức triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tham mưu tổng hợp, giới thiệu các mô hình hay, hiệu quả theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương...

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Kịp thời tham mưu chỉ đạo, định hướng tuyên truyền các hoạt động thông tin đối ngoại, đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, phản động; tuyên truyền đấu tranh chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; kiện toàn Ban Chỉ đạo tỉnh Phú Thọ về đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng – văn hoá...

Việc định hướng tuyên truyền được chú trọng và chủ động đảm bảo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm theo hướng sát đối tượng, sát cơ sở, kịp thời chuyển tải, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Ban Tuyên giáo các địa phương đã tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội nổi bật của đất nước, của tỉnh và địa phương... gắn với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 8, 9, 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII); Kỳ hợp thứ 8, HĐND tỉnh (khoá XVIII); kết quả nổi bật sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII và nội dung chuyên đề năm 2019 gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII)...

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Quyết định 157-QĐ/TW, ngày 29/4/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về việc chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng, nhất là đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm trong nội dung thông tin của báo chí”. Chỉ đạo Hội Nhà báo tỉnh tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam và Quyết định số 979/QĐ-HNBVN, ngày 06/4/2018 của Hội Nhà báo Việt Nam về việc sinh hoạt của hội viên là phóng viên thường trú tại địa phương. Tham mưu, ban hành các văn bản về các vụ việc báo chí Trung ương đăng tải, đưa tin, các vụ giả mạo cơ quan báo chí, kịp thời báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, xử lý. Hằng tháng, tổ chức hội nghị giao ban, kịp thời đánh giá kết quả hoạt động, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong hoạt động của các báo cáo báo chí; định hướng hoạt động công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí và các địa phương, đơn vị trong khối tư tưởng – văn hoá...

Các đợt học tập, nghiên cứu chỉ thị, nghị quyết, kết luận luôn đảm bảo 100% các tổ chức Đảng tổ chức học tập và đạt tỷ lệ 95% trở lên cán bộ, đảng viên tham gia. Cán bộ, đảng viên tham gia học tập với tinh thần, thái độ nghiêm túc, tập trung theo dõi và tiếp thu các nội dung cơ bản của chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, tích cực tham gia thảo luận kế hoạch, chương trình hành động của cấp uỷ, địa phương, đơn vị; sau những đợt học tập, tiến hành viết thu hoạch của cá nhân. Đội ngũ báo cáo viên đã đáp ứng được yêu cầu cơ bản đề ra. Việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã trở thành nền nếp ở các tổ chức Đảng. Qua học tập tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức đối với cán bộ, đảng viên về việc tiếp thu, vận dụng các chỉ thị, nghị quyết vào tình hình thực tiễn của địa phương, đề ra các chủ trương giải pháp phù hợp, góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, củng cố tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền các cấp, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp tổ chức học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu của Trung ương tới hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện. Kết quả có 3.460/3.549 đồng chí tham gia học tập(đạt tỷ lệ 97,49%).Có 100% chi bộ tổ chức học tập chuyên đề theo hình thức tập trung, với tỷ lệ 97,2 % đảng viên tham gia học tập. Sau học tập, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch thực hiện và đăng ký những nội dung cụ thể làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao của từng cá nhân. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, hiểu rõ hơn trách nhiệm của mỗi tập thể và cá nhân trong việc học tập và làm theo Bác.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Phú Thọ đã đôn đốc triển khai cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đợt 2 (giai đoạn 2018 - 2020); tham gia cuộc thi sáng tác tranh nghệ thuật, tranh cổ động về chủ đề "Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sỹ Hải quân"; tuyên truyền và tham gia Cuộc thi sáng tác VHNT về thành phố Hải Phòng... cung cấp tư liệu về các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tham gia triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý" năm 2019 do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức; hướng dẫn các cơ quan báo chí tuyên truyền về điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hướng dẫn tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2019); hướng dẫn triển khai một số nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với chuyên đề năm 2019; xây dựng kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”và biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến... Chỉ đạo, tiến hành kiểm tra và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở một số đảng bộ huyện...

Dự báo tình hình để kịp thời định hướng dư luận xã hội và báo cáo, đề xuất với cấp ủy có những biện pháp chỉ đạo giải quyết phù hợp, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đối với những vấn đề lớn, phức tạp, nhạy cảm, sự kiện trọng đại của đất nước được cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm trên địa bàn tỉnh. Định kỳ hằng tháng tổ chức hội nghị giao ban công tác tư tưởng và cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh; tổng hợp tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong tỉnh báo cáo Trung ương và Tỉnh uỷ đúng thời gian quy định. Công tác cung cấp thông tin, tư liệu cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; giúp hoạt động của đội ngũ báo cáo viên ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả.

Công tác phối hợp, triển khai với các ngành trong khối khoa giáo ngày càng chặt chẽ, thiết thực; tham mưu giúp cấp uỷ chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ khoa giáo góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đời sống Nhân dân. Bên cạnh đó, đã duy trì tốt nhiệm vụ theo dõi kết quả triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của Đảng về các lĩnh vực khoa giáo của các ngành, các địa phương, kịp thời báo cáo, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh chỉ đạo công tác khoa giáo; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, định hướng hoạt động khoa giáo được quan tâm, nhằm đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Tỉnh uỷ Phú Thọ cũng còn một số mặt hạn chế như: Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trên một số ngành, lĩnh vực còn có những hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; một số nội dung phối hợp chất lượng, hiệu quả chưa cao, như: Việc xem xét, giải quyết và cung cấp thông tin định hướng dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời, chưa làm tốt công tác nắm bắt thông tin, dự báo tình hình tư tưởng tác động trong triển khai thực hiện các chương trình, dự án lớn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các địa phương còn để xảy ra một số đơn thư, khiếu nại, tố cáo xảy ra, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội…

Một số địa phương công tác phối hợp chưa thực hiện thường xuyên, chưa có trọng tâm, trọng điểm; nội dung chương trình phối hợp có lúc, có nơi còn chung chung, hình thức, chưa đi vào thực chất, chặt chẽ, hiệu quả, bị động trong định hướng tư tưởng, giải quyết những vấn đề bức xúc trong dư luận Nhân dân.

Việc nắm bắt, trao đổi thông tin giữa các cơ quan phối hợp có lúc chưa chủ động, có việc chưa kịp thời. Nội dung thông tin chưa phong phú, đa dạng, thiếu chiều sâu.

Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, đánh giá định kỳ, hằng năm chưa được quan tâm thực hiện thường xuyên, kịp thời; việc phát hiện, nhân rộng các mô hình điển hình chưa được chú trọng.

ĐƯA QUYẾT ĐỊNH 221-NQ/TW  ĐI VÀO CUỘC SỐNG

Sau 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW của Ban Bí thư, nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phối hợp giữa Ban tuyên giáo với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân được nâng lên; đã quan tâm hơn đến công tác tư tưởng, tuyên giáo trong việc xử lý, giải quyết công việc, nhất là việc bức xúc, nhạy cảmMối quan hệ phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo các cấp với các cơ quan quản lý cùng cấp ngày được củng cố và tăng cường. 

Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp, các ngành trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân ngày càng đi vào nề nếp. Ban Tuyên giáo các cấp duy trì thường xuyên hội nghị báo cáo viên, hội nghị giao ban báo chí, hội nghị cộng tác viên dư luận xã hội hằng tháng, nhằm cung cấp, định hướng thông tin kịp thời cho đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, đội ngũ phóng viên báo chí. 

Công tác tuyên truyền nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến được quan tâm đẩy mạnh, ngày có nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều công trình, dự án trọng điểm của tỉnh được tuyên truyền, triển khai rộng rãi đến người dân, nhất là Nhân dân xung quanh các các dự án tạo đồng thuận trong xã hội và Nhân dân... 

Những kết quả trên thể hiện mối quan hệ phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với các cấp, các cơ quan quản lý nhà nước ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả, tạo niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển toàn diện, ổn định về chính trị, an ninh quốc phòng được đảm bảo.

NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM QUÝ TỪ THỰC TIỄN

Nhận định về những bài học kinh nghiệm qua sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019, đồng chí Bùi Đình Thi, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Phú Thọ cho rằng: Cấp uỷ các cấp phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân; quán triệt thực hiện nghiêm túc công tác phối hợp; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc triển khai tác phối hợp. 

Đồng chí Bùi Đình Thi, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Phú Thọ phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Bùi Đình Thi, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Phú Thọ phát biểu tại buổi làm việc

Ban Tuyên giáo các cấp phải chủ động, sáng tạo trong tham mưu, triển khai thực hiện Quy chế; chủ trì phối hợp với UBND các cấp và các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong triển khai thực hiện, đảm bảo sự đồng bộ, nhất quán; kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong tư tưởng, dư luận xã hội; mỗi vụ việc, vấn đề phát sinh phải đề xuất được cách giải quyết cụ thể; trong đó, phải chủ động phối hợp từ khâu nắm bắt, cung cấp thông tin, tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tư tưởng đến khâu định hướng, giải quyết hiệu quả những vấn đề nảy sinh.

Trong quá trình thực hiện phải không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp, cách thức thực hiện quy chế phối hợp. Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, bối cảnh tình hình và điều kiện thực tiễn của mỗi địa phương, đơn vị, Ban Tuyên giáo các cấp chủ động xây dựng nội dung, chương trình phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp để triển khai thực hiện; kịp thời điều chỉnh, bổ sung các nội dung cho phù hợp với yêu cầu, tình hình thực tế.

Phải chú trọng việc sơ kết, tổng kết các chương trình phối hợp giữa Ban với các cơ quan liên quan, đảm bảo nghiêm túc, nhằm tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng các chương trình phối hợp; qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền nhằm triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT - XH của tỉnh, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của Nhân dân, tạo ổn định vững chắc tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đề xuất kiến nghị với Ban Tuyên giáo Trung ương trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cho biết: Trung ương cần tiếp tục ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương xây dựng chương trình, quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp phù hợp tình hình thực tế, đạt hiệu quả thiết thực. Ban Tuyên giáo Trung ương kịp thời cung cấp thông tin những vụ việc phức tạp, nhạy cảm, nhằm ổn định tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; kịp thời định hướng dư luận xã hội.

Đồng chí Đỗ Thị Thanh Hà, Viện trưởng Viện Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng cần quan tâm tới đội ngũ cộng tác viên cơ sở đại diện cho nhiều giai tầng trong xã hội.
 

PHÁT HUY NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN HOÁ ĐẶC SẮC CỦA ĐỊA PHƯƠNG

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Mạnh Hùng biểu dương những kết quả đã đạt được của công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019 của Tỉnh ủy Phú Thọ. Đồng chí  đề nghị  Phú Thọ cần phát huy vai trò của đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên, những người làm công tác giáo dục trong việc tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của vùng đất Phú Thọ “địa linh nhân kiệt”, mảnh đất cội nguồn có hai di sản văn hoá phi vật thể của thế giới có sức lan toả. Đúng như cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đã nói: “Từ Đền Hùng nhìn ra cả nước, từ cả nước hướng về Đền Hùng”. 

Phú Thọ là một vùng có nền văn hoá và văn nghệ dân gian đặc sắc với những làn điều hát xoan, hát ghẹo đã được ông cha dày công gây dựng, truyền lại cho các thế hệ con cháu hôm nay. Bên cạnh đó, mảnh đất Phú Thọ còn là chiến khu cách mạng trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.

Định hướng công tác tuyên giáo trong thời gian tới, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu Phú Thọ cần làm tốt triển khai công tác toàn diện, làm tốt công tác giáo dục lý luận chính trị; triển khai nghị quyết, chỉ thị của Trung ương; công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước; công tác báo chí – xuất bản, nghiên cứu dư luận xã hội, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,...

Đồng chí Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, công tác tuyên giáo trong điều kiện hiện nay cần phải phù hợp với điều kiện của tình hình mới, người làm công tác tuyên giáo cần phải có “tư duy” toàn cầu, “hành động” tại chỗ, căn cứ vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể của từng địa phương.

Đồng chí Lê Mạnh hùng đề nghị các cấp uỷ chính quyền tỉnh Phú Thọ gắn liền công tác tuyên truyền với phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. 

Tỉnh Phú Thọ cần xác định nhiệm vụ trọng tâm và xây dựng lực lượng làm công tác tuyên giáo trong tình hình hiện nay. Lực lượng làm công tác tuyên truyền tại chỗ như: đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần được quan tâm, bồi dưỡng thường xuyên; quản lý bộ máy truyền thông hiệu quả. Quan tâm triển khai một số nội dung, nghị quyết về giáo dục đào tạo, xây dựng văn hoá con người, đào tạo đội ngũ tay nghề chất lượng cao, xây dựng văn hóa... tham mưu cho Tỉnh uỷ những nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng bồi dưỡng con người làm trọng tâm trong phát triển bền vững.

Bài, ảnh: Nhật Minh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất