Tạo sự chuyển biến về chất lượng và hiệu quả công tác giảng dạy lý luận chính trị
Trao tặng hoa và giấy chứng nhận cho các thí sinh tham dự Hội thi.

Khai mạc Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực phía Bắc năm 2018 -
Nguồn: Truyền hình Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam


 

Về dự lễ khai mạc có các đồng chí: Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Hội thi; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình.

Tham dự Hội thi lần này có 51 đồng chí giảng viên của 25 đoàn về dự hội thi. Đây là những gương mặt tiêu biểu, đại diện cho hàng trăm cán bộ, giảng viên đang công tác tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện khu vực phía Bắc.

Đại biểu tham dự Hội thi
Đại biểu tham dự Hội thi

Phát biểu khai mạc Hội thi, đồng chí Bùi Trường Giang khẳng định, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng. Họ là những chiến sĩ xung kích, là người cung cấp thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội; giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội. Và trong sự đóng góp đó, có vai trò không thể thiếu của đội ngũ giảng viên của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện trong cả nước.

 
Đồng chí Bùi Trường Giang phát biểu chỉ đạo tại Hội thi

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được, công tác giáo dục lý luận chính trị trong hệ thống chính trị nói chung và trong các trung tâm bồi dưỡng chính trị nói riêng cũng còn nhiều hạn chế cần khắc phục; trong đó có thể nhận thấy: năng lực giảng dạy và kiến thức thực tiễn của một bộ phận giảng viên còn có những bất cập so với yêu cầu, nhiệm vụ nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng trong thời kỳ mới; trong giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi đắp lý tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. 

Để phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo triển khai việc đổi mới nội dung, chương trình giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở; hướng dẫn củng cố tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, nhất là việc bồi dưỡng, nâng cao chất lượng người thầy. Hội thi lần này là một bước cụ thể hoá và thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trên.

Theo đồng chí Bùi Trường Giang, với tinh thần hiệu quả và thiết thực theo tinh thần Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới, Hội thi sẽ góp phần đánh giá sát thực chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị các cấp, từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, góp phần tạo sự chuyển biến về chất lượng và hiệu quả trong công tác giảng dạy lý luận chính trị. Qua Hội thi, góp phần cập nhật các nội dung mới về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời góp phần rèn luyện, nâng cao phương pháp giảng dạy, cách tiếp cận của giảng viên giảng dạy lý môn luận chính trị, - một trong những hoạt động có tính chất quyết định để nâng cao chất lượng người thầy.

Thông qua Hội thi, các hoạt động giảng dạy có hiệu quả tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị phải được duy trì thường xuyên, nhất là chú trọng tổ chức nhiều hoạt động bổ trợ cho đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, góp phần tạo sự chuyển biến về chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua, đưa hoạt động của các trung tâm bồi dưỡng chính trị đi vào nền nếp. 

Chương trình văn nghệ chào mừng Hội thi
Chương trình văn nghệ chào mừng Hội thi

Để Hội thi thành công tốt đẹp, đồng chí Bùi Trường Giang cũng lưu ý một số điểm trong quá trình tổ chức Hội thi như sau:

Một là, Ban Tổ chức Hội thi cần chuẩn bị tốt nhất có thể các điều kiện cần thiết, bảo đảm cho Hội thi diễn ra đúng tiến độ, thời gian đã kế hoạch.

Hai là, Ban Giám khảo cần phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, làm việc công tâm, khách quan, khoa học, chính xác theo đúng quy chế, đánh giá đúng khả năng, chuyên môn giảng dạy của từng giảng viên. Kết quả chấm thi sẽ là căn cứ để Ban Tuyên giáo Trung ương xét và công nhận giảng viên dạy giỏi của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. 

Ba là, các đồng chí giảng viên dự thi cần bình tĩnh, tự tin, phát huy cao nhất khả năng, kinh nghiệm chuyên môn, vận dụng sáng tạo, nhuần nhuyễn kiến thức, kỹ năng đã có, thực hiện tốt nhất bài giảng của mình. Các đồng chí hãy cố gắng thể hiện hết năng lực trong giảng dạy, có tinh thần vươn lên, học hỏi, để phát huy sau này ở đơn vị mình.

Bốn là, các đồng chí giảng viên, cán bộ, chuyên viên ban tuyên giáo các cấp và của các trung tâm bồi dưỡng chính trị tích cực theo dõi, cổ vũ cho Hội thi, có nhiều ý kiến đóng góp cho Ban Tổ chức Hội thi để việc tổ chức các đợt thi tiếp theo đạt hiệu quả cao hơn.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khẳng định, Thái Bình luôn quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ  của các giảng viên lý luận chính trị. Đặc biệt trong những năm gần đây, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác giáo dục lý luận chính trị của tỉnh đã có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương pháp giảng dạy. Chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên, góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền tảng tư tưởng, trau dồi bản lĩnh chính trị, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, có đủ phẩm chất và năng lực ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại Hội thi
Đồng chí Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại Hội thi

Theo đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Hội thi lần này sẽ là dịp để các giảng viên lý luận chính trị các tỉnh, thành phố trong khu vực gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kỹ năng và phương pháp giảng dạy lý luận chính trị hiệu quả, góp phần nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của đội ngũ giảng viên tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị. Đây cũng chính là cách làm mà Thái Bình đã tiến hành thường xuyên và thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Qua hội thi này, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của các tỉnh, thành phố trong khu vực sẽ có nhiều đổi mới hơn nữa, góp phần quan trọng và thiết thực trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương. 

Tại lễ khai mạc, thay mặt Ban Tổ chức Hội thi, đồng chí Bùi Trường Giang và đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình đã trao tặng giấy chứng nhận cho 51 thí sinh tham dự Hội thi.

Thay mặt Ban Tổ chức Hội thi, đồng chí Bùi Trường Giang tặng hoa và giấy chứng nhận cho các thí sinh tham dự

Thay mặt Ban Tổ chức Hội thi, đồng chí Bùi Trường Giang

tặng hoa và giấy chứng nhận cho các thí sinh tham dự

Có thể khẳng định, Hội thi cũng là dịp để các giảng viên giao lưu, học hỏi, rèn luyện, nâng cao, đổi mới phương pháp, kỹ năng, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy; cập nhật kiến thức theo quan điểm, tư duy của Đại hội lần thứ XII của Đảng một cách đúng đắn, phù hợp. Từ đó, Ban tuyên giáo các cấp cần tham mưu để lãnh đạo các cấp uỷ đảng tiếp tục tăng cường đầu tư, hiện đại hoá trang thiết bị, nâng cao chất lượng giảng dạy tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố. 

 Về nội dung thi, mỗi giảng viên tham dự hội thi lựa chọn một bài trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được giảng dạy ở trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện do Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành; tập trung vào các chương trình sau:
- Chương trình học tập lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng.
- Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.
- Chương trình bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở.
- Các chương trình bồi dưỡng chuyên đề.
- Chương trình Sơ cấp lý luận chính trị.
- Các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.
 

Kết quả Hội thi không chỉ là cơ sở cho việc lựa chọn những giảng viên xuất sắc để tham gia Hội thi chung khảo toàn quốc mà còn là dịp để khẳng định thành tích, kinh nghiệm trong tổ chức quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; động viên, biểu dương kịp thời phong trào thi đua của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

Tham dự Hội thi lần này có 51 thí sinh của 25 tỉnh, thành khu vực phía Bắc từ  Ninh Bình trở ra, là giảng viên chuyên trách và kiêm chức đang giảng dạy tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện của 25 tỉnh, thành phố. Thí sinh cao tuổi nhất sinh năm 1964, thí sinh ít tuổi nhất sinh năm 1990.

 Về hình thức thi, tập trung vào 3 nội dung, đồng thời là 3 kỹ năng quan trọng cần có đối với người giảng viên lý luận chính trị giỏi: kỹ năng soạn giáo án; kỹ năng thuyết trình và kỹ năng ứng xử (trả lời câu hỏi).
 

Ngay sau lễ khai mạc, các thi sinh sẽ bắt đầu tham gia dự thi. Từ kết quả của Hội thi, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ lựa chọn 6 thí sinh đạt giải Nhất, giải Nhì và giải Ba tham gia dự thi Hội thi chung khảo toàn quốc dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 11/2018. 

Thu Hằng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất