Tập huấn tuyên truyền về nội dung dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Đồng chí Lê Mạnh Hùng: để Đại hội lần thứ XIII của Đảng được tổ chức thành công tốt đẹp thời gian tới, phải đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền, trong đó, tuyên truyền trên báo chí giữ vai trò rất quan trọng.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Hội nghị nhằm cung cấp cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, những người làm báo những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; trao đổi, thảo luận phương pháp, cách thức tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, qua đó, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, góp ý có chất lượng vào dự thảo các văn kiện; góp phần để Đại hội thành công, đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Thông tin về các nội dung cốt lõi của dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, thành viên Tổ biên tập văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã trình bày chuyên đề thông tin về các nội dung cốt lõi của dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Từ đó, có cái nhìn tổng quát toàn diện những kết quả đạt được, những thành tựu và cả những hạn chế, bất cập trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới.

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã thể hiện rõ, năm năm qua, nắm bắt thời cơ, thuận lợi; vượt qua thách thức, khó khăn, với sự đồng lòng, nhất trí, quyết tâm cao, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu rất quan trọng: (1) Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục phát triển; kinh tế vĩ mô ổn định, tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức khá cao; chất lượng tăng trưởng được cải thiện, quy mô và tiềm lực nền kinh tế tăng lên; (2) Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ tiếp tục được đổi mới và có bước phát triển; (3) Các lĩnh vực văn hoá, xã hội, phát triển con người; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ngày càng được coi trọng và đạt nhiều kết quả quan trọng; (4) Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đạt nhiều thành tựu nổi bật; (5) Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố; dân chủ xã hội chủ nghĩa tiếp tục được phát huy; (6) Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa có nhiều tiến bộ, hoạt động hiệu lực và hiệu quả hơn; tổ chức bộ máy lập pháp, hành pháp và tư pháp tiếp tục được hoàn thiện; (7) Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả rõ rệt.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng thừa nhận những khuyết điểm, hạn chế còn tồn tại và rút ra một số bài học kinh nghiệm; một trong số đó là việc chú trọng đặc biệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; thường xuyên củng cố, tăng cường đoàn kết trong Đảng và hệ thống chính trị…

Đánh giá về đất nước sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta có thể tự hào khẳng định rằng, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Những thành tựu của 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đã tiếp tục khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Phạm Văn Linh giải đáp những vấn đề phóng viên báo chí thắc mắc.

Đồng chí Phạm Văn Linh giải đáp những vấn đề phóng viên báo chí thắc mắc.

Những nội dung chính cần tập trung thông tin, tuyên truyền trên báo chí

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng khẳng định, Đại hội XIII của Ðảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới đặt ra phải giải quyết, cán bộ, đảng viên và nhân dân đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Ðảng để đất nước ta phát triển nhanh và bền vững hơn. Dự thảo các văn kiện được tiến hành công phu, nghiêm túc, khoa học, có nhiều điểm mới, đáp ứng kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị, để Đại hội lần thứ XIII của Đảng được tổ chức thành công tốt đẹp thời gian tới, phải đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền, trong đó, tuyên truyền trên báo chí giữ vai trò rất quan trọng.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng lưu ý một số nội dung chính cần tập trung thông tin, tuyên truyền trên báo chí, như sau:

Thứ nhất, đối với Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng

Các cơ quan báo chí cần tập trung thông tin, tuyên truyền về: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới; Tầm nhìn và định hướng phát triển: Quan điểm chỉ đạo; mục tiêu phát triển tổng quát; các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; 12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 – 2030; Các định hướng nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; phát triển văn hóa, xã hội, con người; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của Nhân dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Tập trung thông tin, tuyên truyền về 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Thứ hai, đối với dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030

Các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền, lấy ý kiến nhân dân về những nhận định, đánh giá liên quan bối cảnh trước và sau Đại hội XI (2011); kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020; dự báo bối cảnh quốc tế, khu vực, cơ hội, thách thức và tác động đến phát triển kinh tế - xã hội nước ta trong thời gian tới; 5 quan điểm của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nước ta trong thời gian tới; những mục tiêu, chỉ tiêu, đột phá chiến lược được đề cập…

Các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền về những nhiệm vụ, giải pháp về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhất là thị trường quyền sử dụng đất; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho người dân…; những nhiệm vụ, giải pháp về văn hóa, xã hội; các biện pháp giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, chính sách tiền lương; hệ thống an sinh xã hội, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; xây dựng nền văn hóa, đạo đức con người Việt Nam; giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ…; những vấn đề nổi cộm về thực trạng và phương hướng xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn; những biện pháp để nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; những nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ môi trường, cải cách hành chính, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại…

Thứ ba, đối với dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, các cơ quan báo chí tập trung thông tin, tuyên truyền về những nội dung sau: những nhận định, đánh giá về kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Mục tiêu tổng quát trong giai đoạn 2021 - 2025; các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường; các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện.

Thứ tư, đối với dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

Các cơ quan báo chí tập trung thông tin, tuyên truyền về những ưu điểm, thành tựu và hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm đã nêu trong dự thảo Báo cáo, nhất là kết quả thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng; Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ Đại hội XIII, nhất là 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; ba nhiệm vụ trọng tâm và ba giải pháp đột phá.

Về thi hành Điều lệ Đảng, báo chí tuyên truyền về nhận định, đánh giá tổng quát; những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong thi hành Điều lệ Đảng.


Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 132-HD/BTGTW, ngày 10/4/2020 hướng dẫn báo chí tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Tuyên giáo Trung ương cũng ban hành Kế hoạch số 441-KH/BTGTW, ngày 23/10/2020 về việc tổ chức Hội nghị tập huấn cho cán bộ, phóng viên báo chí tuyên truyền nội dung dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng

Về công tác tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Lê Mạnh Hùng cũng đề nghị đội ngũ phóng viên cần lưu ý một số nội dung như sau:

Về mục đích thông tin, tuyên truyền, các cơ quan báo chí cần tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; những quan điểm chủ trương, định hướng lớn trong văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Từ đó, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ; tăng cường công tác thông tin đối ngoại trên báo chí; làm cho nhân dân các nước trên thế giới và cộng đồng quốc tế hiểu được các chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam nêu trong văn kiện Đại hội XIII, nhất là đường lối đối ngoại trong quá trình hội nhập quốc tế, từ đó tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ tích cực của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam.

          Chủ động xây dựng các tuyến, tin bài phê phán, phản bác các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, chính trị lợi dụng việc góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng để phát tán các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực, nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội đối với đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Về yêu cầu trong thông tin, tuyên truyền, công tác tuyên truyền cần bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng, đặc biệt đối với những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm; tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm; chủ động cập nhật, bám sát tiến độ, quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Tuyên truyền cần bảo đảm tính thường xuyên, liên tục, đề cao tính thuyết phục, chất lượng, hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng và trong xã hội.

Báo chí cần định hướng, góp phần tổ chức tốt, động viên, tập hợp được trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội XIII của Đảng.

Chú trọng phát hiện, tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước, cũng như những quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội XII của Đảng, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; góp phần tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Về nội dung tuyên truyền chia thành 3 đợt, căn cứ theo thời gian tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Đợt 1: Từ nay đến thời điểm hoàn thành đại hội đại biểu đảng bộ các tỉnh, thành phố và các đảng bộ trực thuộc Trung ương; Đợt 2: Từ sau đại hội đại biểu đảng bộ các tỉnh, thành phố và các đảng bộ trực thuộc Trung ương đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đợt 3: Sau khi bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí trong đợt 1 đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả rất tích cực. Tôi xin nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền trong đợt 2 và đợt 3 như sau:

Đợt 2: Từ sau đại hội đại biểu đảng bộ các tỉnh, thành phố và các đảng bộ trực thuộc Trung ương đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Trước khai mạc Đại hội XIII của Đảng:

Các cơ quan báo chí công bố dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn, điểm mới, vấn đề mới, nhất là phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Từ đó, tập trung phân tích, phản ánh ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Báo chí cũng cần tuyên truyền những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp vượt lên khó khăn, thách thức về kinh tế và những biến đổi nhanh chóng, phức tạp về chính trị ở khu vực và thế giới trong những năm tiếp theo. Phản ánh công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XIII của Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng; tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Biểu dương, tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước các cấp và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; những tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng.

Báo chí thông tin, khẳng định sự quan tâm, tình cảm của các tầng lớp nhân dân ở trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Đại hội XIII của Đảng; mong muốn, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng nhân dân đối với Đại hội XIII của Đảng.

Trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng:

Báo chí tập trung cao độ, tuyên truyền các nội dung: Ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội; chủ đề, phương châm của Đại hội; trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội; các hoạt động của Đại hội; các văn kiện trình Đại hội; các tham luận, quyết định của Đại hội; Quy chế bầu cử trong Đảng; kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; không khí dân chủ trong Đại hội và sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội, sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với Đại hội.

Đợt 3: Sau khi bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Các cơ quan báo chí tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công Đại hội diễn ra tại Thủ đô Hà Nội và các địa phương trên cả nước; đăng, phát thông báo về kết quả Đại hội; công tác tổ chức quán triệt, học tập, các phong trào thi đua yêu nước, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; phản ánh dư luận tích cực của quốc tế về kết quả Đại hội.

Báo chí cần chủ động đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và thành công của Đại hội XIII; tăng cường tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng.

Các cơ quan báo chí căn cứ tôn chỉ mục đích và định hướng của các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, triển khai các tuyến tin, bài tuyên truyền một cách bài bản, khoa học, trách nhiệm” – Đồng chí Lê Mạnh Hùng nêu rõ.

Có thể khẳng định, công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng của mỗi cơ quan báo chí. Công tác thông tin, tuyên truyền cần bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng cơ quan chức năng, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội XIII của Đảng.

Thu Hằng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất