Thực hiện hiệu quả nghị quyết của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng

Trải qua 70 năm, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào và cả trong điều kiện Đảng bộ Khối đã nhiều lần sáp nhập, giải thể, tái lập, đổi tên, song công tác kiểm tra của Đảng bộ Khối đã cùng với Ngành Kiểm tra của Đảng nói chung, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Không ngừng phấn đấu, trưởng thành, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong từng thời kỳ cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nhiều thành tích, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết, thống nhất trong Đảng; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chiến đấu giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đặc biệt, từ khi Đảng bộ Khối được tái lập ngày 11/4/2007 đến nay.   Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng bộ, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc luôn quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát đã được các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện; đã chủ động tham mưu, đề xuất cụ thể hoá nghị quyết đại hội đảng các cấp bằng các chương trình hành động thực hiện công tác kiểm tra của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp với trọng tâm là đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và uỷ ban kiểm tra các cấp đã tích cực sắp xếp tổ chức, kiện toàn bộ máy, xây dựng chương trình hoạt động, quy chế làm việc; chủ động thực hiện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp được tiến hành chủ động, đồng bộ, toàn diện hơn, đúng Điều lệ và các quy định của Đảng, tập trung vào những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên quan tâm. Chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra có chuyển biến rõ rệt. Cơ quan kiểm tra của Đảng đã chủ động phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ quan chức năng để kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý những tổ chức, cán bộ, đảng viên có vi phạm.

Đạt được những kết quả đó là do có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong công tác kiểm tra và sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của mỗi cán bộ làm công tác kiểm tra trong Đảng bộ Khối. Qua đó, đã góp phần xây đắp nên truyền thống vẻ vang của Ngành Kiểm tra Đảng: “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”.

Toàn cảnh buổi gặp mặt
Toàn cảnh buổi gặp mặt


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã  ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà cán bộ, đảng viên làm công tác Kiểm tra của Đảng bộ Khối đã đạt được trong 70 năm qua và có những đóng góp tích cực vào nhiệm vụ chung của ngành Kiểm tra Đảng.

Bên cạnh những kết quả, thành tích nêu trên, với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, đồng chí Sơn Minh Thắng cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong Đảng bộ Khối vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp uỷ chưa coi trọng đúng mức công tác kiểm tra, giám sát, chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát còn thiếu, chưa được quan tâm đúng mức. Việc xác định nội dung chương trình kiểm tra, giám sát của một số cấp uỷ, tổ chức đảng còn dàn trải; sự phối hợp công tác giữa uỷ ban kiểm tra với các cơ quan có liên quan có lúc, có việc chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên, hiệu quả có việc còn thấp. 

Đồng chí Sơn Minh Thắng phát biểu tại buổi gặp mặt
Đồng chí Sơn Minh Thắng phát biểu tại buổi gặp mặt

Với vai trò là đảng bộ, chi bộ trong các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, cơ quan Trung ương của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương, đồng chí Sơn Minh Thắng đề nghị cấp uỷ, tổ chức đảng và uỷ ban kiểm tra các cấp cần tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau: 

Một là, phải nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Kiểm tra, giám sát là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đảng ta khẳng định, kiểm tra là một chức năng lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ của toàn Đảng; lãnh đạo mà không kiểm tra coi như không lãnh đạo. 

Hai là, tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp, trọng tâm là việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, gắn với việc tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XI về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, qua đó để củng cố, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Ba là, công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành một cách thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trong đó lấy phòng ngừa, xây là chính. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định, kết luận, hướng dẫn của các cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Bốn là, để hoàn thành nhiệm vụ công tác kiểm tra trong bối cảnh hiện nay, điều quan trọng quyết định là phải tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra; phải xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp thực sự có chất lượng, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ; có phẩm chất đạo đức cách mạng; có bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, tính chiến đấu cao; có kỹ năng nghiệp vụ thuần thục, phương pháp công tác khoa học. 

Năm là, tăng cường sự phối hợp giữa Đảng ủy Khối và các cấp ủy với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Cần chủ động đề xuất các giải pháp hữu hiệu để giải quyết dứt điểm, kịp thời đơn, thư tố cáo, khiếu nại theo quy định của Đảng; xem xét những vấn đề nổi cộm phát sinh ở cơ quan, đơn vị, chủ động có biện pháp xử lý. Tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh vi phạm; chủ động nắm bắt tình hình để phát hiện dấu hiệu vi phạm và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Nhân dịp này, 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát của các đơn vị thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng”.

Thu Hằng

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất