Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thu Hằng)

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và chủ trì Hội nghị.

XÁC ĐỊNH RÕ NHIỆM VỤ TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG Ở ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, trước yêu cầu cấp thiết đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Văn kiện Đại hội XIII nhấn mạnh: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị”. Điều đó khẳng định vai trò và tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Đấu tranh tư tưởng là một mặt trận phức tạp, quyết liệt, đòi hỏi phải có trình độ lý luận, trình độ nhận thức cao và phải huy động được sức mạnh tổng hợp để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Các đại biểu tham dự. (Ảnh: Thu Hằng)

Các đại biểu tham dự. (Ảnh: Thu Hằng)

Để triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối; ban hành các văn bản hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc thành lập Ban Chỉ đạo 35 và duy trì hoạt động. Trong năm 2021, để tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Chỉ thị số 01-CT/ĐUK về “Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.

Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 01-CT/ĐUK, nhận thức của cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã được nâng lên rõ rệt. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng trong Đảng bộ Khối và các Đảng ủy trực thuộc đã được tăng cường và thu được những kết quả đáng khích lệ. Đặc biệt, việc tuyên truyền, phát động và trao giải Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch do Đảng bộ Khối phát động đã có hiệu quả tích cực.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương yêu cầu, trong giai đoạn tới, Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối và các Đảng ủy trực thuộc cần xác định rõ nhiệm vụ của công tác tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, gồm 2 việc chính là bảo vệ và đấu tranh. Trong đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng là vấn đề quan trọng hàng đầu, được đặt lên trước. Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, “công tác tư tưởng phải kết hợp giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, làm cho tư tưởng tiến bộ, tích cực thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, có tác dụng uốn nắn biểu hiện lệch lạc, cải tạo những tư tưởng lạc hậu, đẩy lùi những biểu hiện sai trái của cán bộ đảng viên trong Khối.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối và các Đảng ủy trực thuộc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng, bảo đảm tính đảng, tính khoa học, tính chiến đấu, tính thực tiễn, kịp thời và hiệu quả; nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”; tiếp tục nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối và các Đảng ủy trực thuộc dự báo, chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, kịp thời xử lý thông tin, định hướng dư luận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Chủ động phát huy vai trò của các cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch.

TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TÁC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Thu Hằng)

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Thu Hằng)

Ngay sau khi Chỉ thị số 01-CT/ĐUK ban hành, hầu hết các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối đã tập trung chỉ đạo, sớm tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị và ban hành các văn bản, đề ra các giải pháp hiệu quả nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối đã có sự chuyển biến căn bản, rõ nét.

Đảng ủy Khối và các Đảng ủy trực thuộc đã chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị; thường xuyên nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng; chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”; tăng cường phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chỉ đạo, hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc giải quyết ngay tại cơ sở những vấn đề tư tưởng mới phát sinh, không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động.

Đảng ủy Khối và các Đảng ủy trực thuộc đã tăng cường phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông trong Đảng bộ tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đẩy mạnh lan tỏa thông tin tích cực, nêu gương người tốt, việc tốt; tuyên truyền, biểu dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp tăng cường tuyên truyền sâu rộng, đăng tải, chia sẻ thông tin chính thống, tích cực đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan Trung ương và nhân dân, bạn bè quốc tế, nhất là thông tin liên quan đến các sự kiện chính trị quan trọng, vụ việc phức tạp, nhạy cảm dư luận xã hội quan tâm; quyết liệt đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo chuyên đề về “Kết quả hoạt động và một số bài học kinh nghiệm của Ban Chỉ đạo 35 Bộ Giao thông Vận tải”; “Tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, uốn nắn nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”; “Công tác tổ chức, xây dựng, phối hợp lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng”…

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương kết luận hội nghị. (Ảnh: Thu Hằng)

Đồng chí Nguyễn Minh Chung, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: Thu Hằng)

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị, sau Hội nghị này, để giúp hoàn thành các nhiệm vụ trong quý IV/2022 và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong năm 2023, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối (Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối) và các đảng bộ trực thuộc tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu và ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối để bổ sung, hoàn thiện Báo cáo; tham mưu xây dựng thông báo kết quả Hội nghị gửi các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối và các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối. Tập trung triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ quý IV/2022một cách phù hợp, thiết thực, hiệu quả theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, trọng tâmlàtăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, quyết liệt đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục thông tin, tuyên truyền kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành, các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, tình hình thời sự trong nước và quốc tế; chủ trương của Đảng, Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối, theo dõi và hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc duy trì hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng chí Lại Xuân Lâm kết luận Hội nghị.

Đồng chí Lại Xuân Lâm kết luận Hội nghị.

Các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối, Ban chỉ đạo 35 các cấp tăng cường theo dõi, giám sát tình hình dư luận xã hội; tình hình cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị đăng tải, chia sẻ, tán phát thông tin trên Internet, mạng xã hội. Chủ động phối hợp với các cơ quan an ninh, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghệ thông tin kịp thời gỡ bỏ, ngăn chặn những bài viết, thông tin xấu độc tán phát, lan truyền trên Internet, mạng xã hội chống phá Đảng, Nhà nướcvà chế độ; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUK ngày 12/7/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộKhối các cơ quan Trung ương. Đồng chí Lại Xuân Lâmđề nghị các đảng ủy nghiên cứu kỹ Hướng dẫn số 02-HD/BCĐ35TW để thực hiện cho phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị mình, kết thúc năm 2022 hoàn thành nhiệm vụthành lập ban chỉ đạo 35 của các đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối(hiện nay đã có 30/34 đảng bộ cấp trên cơ sở thành lập Ban chỉ đạo 35, chỉ còn 4 đảng bộ chưa thành lập)trong quá trình triển khai hoạt động có những vấn đề còn băn khoăn, vướng mắc đề nghị các đảng ủy liên hệ với Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối để được hướng dẫn, giải đáp./.

Thu Hằng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất