Bắc Giang: Tăng cường công tác phối hợp giữa ngành Tuyên giáo và ngành Công an
Ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công An tỉnh.

Căn cứ Chương trình phối hợp số 01/CTr-BTG-CAT đã ký kết giữa hai cơ quan, hàng năm, trên cơ sở tình hình thực tế, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh đã phối hợp xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện. Trong đó, hai ngành đã cụ thể hóa, tổ chức các nội dung chương trình phối hợp phù hợp với tình hình, nhiệm vụ từng năm. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung đã ký kết trong cơ quan và trong hệ thống ngành dọc. Phối hợp tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện ở cơ sở để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn; đồng thời rút kinh nghiệm trong triển khai thực hiện. 

Hai ngành đã tăng cường phối hợp định hướng công tác tư tưởng và chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND  tỉnh đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả, thiết thực. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên tuyên truyền, quán triệt, chỉ đạo ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh về vai trò, trách nhiệm của công tác tuyên giáo đối với việc bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân ở các địa phương. Hai cơ quan đã chủ động chỉ đạo ngành tập trung tuyên truyền, thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương thông qua các hội nghị giao ban định kỳ, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm… Đồng thời, thường xuyên định hướng, chỉ đạo các cơ quan báo chí như Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Tạp chí Sông Thương; trang thông tin điện tử của ngành, địa phương tuyên truyền hàng nghìn tin, bài về an ninh trật tự. Phối hợp cung cấp, khai thác thông tin và đăng tải các tin, bài phản ánh về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trong tỉnh; tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy - UBND về lĩnh vực an ninh trật tự trên Bản tin thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hàng tháng với số lượng phát hành trên 100.000 bản mỗi năm; tích cực viết bài, biên tập, khai thác và đăng tải các tin, bài, ảnh trên Trang Thông tin điện tử của Ban, thu hút hàng triệu lượt người truy cập… Qua đó góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. 

Ban Tuyên giáo huyện ủy, thành ủy và Công an các huyện, thành phố thường xuyên phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cán bộ, đảng viên và nhân dân về tinh thần cảnh giác trước những âm mưu của các thế lực thù địch, thủ đoạn của các loại tội phạm, phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo ANTT… thông qua nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên loa lưu động, tuyên truyền trên sóng đài truyền thanh cơ sở, bản tin; phối hợp tuyên truyền thông qua hội nghị thông tin báo cáo viên, bản tin thông báo nội bộ, phối hợp với các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, các cuộc thi tuyên truyền về an toàn giao thông, in ấn tờ rơi tuyên truyền về an toàn giao thông… 

Thường xuyên phối hợp trong việc tham mưu đề xuất các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống “diễn biến hòa bình”; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh. Kịp thời cung cấp, trao đổi thông tin về các vấn đề liên quan đến tình hình thế giới, khu vực, âm mưu hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, những điểm phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Ban tuyên giáo và công an 10/10 huyện, thành phố thường xuyên phối hợp trong việc tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; đồng thời tham mưu, chỉ đạo đấu tranh hiệu quả với âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa.

Phối hợp thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đến cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua các hội nghị thông tin thời sự, hội nghị báo cáo viên cấp huyện. Tham mưu xây dựng và duy trì hoạt động của Tổ giúp việc, Tổ đấu tranh chống quan điểm sai trái trên internet, mạng xã hội; xây dựng các tài khoản facebook để đăng tải, chia sẻ những bài viết, video clip, hình ảnh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch từ những nguồn thông tin chính thống. 

Tăng cường phối hợp tuyên truyền, giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng chống ma túy, mua bán người… Công an tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tổ chức công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; ban hành kế hoạch và tuyên truyền, vận động nhân dân, nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự.

Ban Tuyên giáo và công an các huyện, thành phố phối hợp chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống đài truyền thanh của huyện, thành phố, đài truyền thanh xã, phường, thị trấn và hệ thống loa truyền thanh của thôn; thông qua các hội nghị thông tin thời sự, bản tin sinh hoạt chi bộ với hàng nghìn tin, bài, ảnh về tình hình an ninh trật tự của địa phương; qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cũng như tinh thần cảnh giác của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. 

Hai ngành thường xuyên phối hợp tuyên truyền về những thành tích, chiến công, gương chiến đấu dũng cảm của lực lượng công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm; nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu ban hành kế hoạch học tập chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề hằng năm cho cán bộ chủ chốt của tỉnh; hướng dẫn đăng ký và triển khai việc làm theo; chỉ đạo sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 05 ở các cấp đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Thường xuyên phối hợp tổ chức báo công, biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân điển hình, tiêu biểu tại Khu Lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy... 

Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Đảng được hai ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện từ tỉnh đến cơ sở. Thường xuyên phối hợp mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho cho đảng viên mới và quần chúng ưu tú kết nạp đảng. Hằng năm, Công an tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, chương trình, biên soạn các tài liệu, mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho gần 1.000 đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới. Trong năm 2019, đồng chí Lê Thành Văn- Phó Trưởng Công an huyện Lục Ngạn đã xuất sắc đạt nhiều thành tích cao trong Cuộc thi Báo cáo viên giỏi các cấp như: giải Nhất cấp tỉnh; giải Ba Khu vực I, Giải Nhì toàn quốc. 

 Tăng cường phối hợp phát hiện và giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề gây bức xúc về tư tưởng, tâm trạng xã hội trong phát triển kinh tế xã hội, môi trường, những “điểm nóng” về an ninh trật tự trên địa bàn. Tiếp tục phối hợp quán triệt và thực hiện có hiệu quả Quyết định số 221-QĐ/TW ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) “Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân”. Hai ngành đã tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các giải pháp giải quyết nhiều vấn đề theo thông tin dư luận phản ánh về các lĩnh vực liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, dân tộc, tôn giáo, ô nhiễm môi trường, khiếu kiện, đền bù giải phóng mặt bằng… Công an cấp tỉnh, huyện đã cử cán bộ tham gia trong Tổ dư luận xã hội của tỉnh, của huyện. Thường xuyên nắm thông tin và phản ánh báo cáo kịp thời về Ban Tuyên giáo cấp huyện, cấp tỉnh, tổng hợp tình hình báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức giao ban Tổ dư luận xã hội của tỉnh định kỳ hàng tháng để nắm tình hình, phản ánh các vấn đề nhân dân đang quan tâm; đồng thời chỉ đạo ban tuyên giáo các huyện, thành phố tổ chức hội nghị giao ban dư luận xã hội, tổng hợp báo cáo gửi thường trực cấp ủy cùng cấp và ban tuyên giáo cấp trên. Qua đó đã kịp thời nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; đồng thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo giải quyết  hiệu quả các vấn đề bức xúc, các “điểm nóng” ngay từ cơ sở.

Công tác phối hợp bảo vệ an ninh trên lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn học, nghệ thuật và an ninh thông tin được tăng cường. Thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác báo chí, công tác an ninh tư tưởng, hai cơ quan đã làm tốt vai trò phối hợp trong chỉ đạo ngành nắm sát tình hình, tăng cường công tác quản lý, kiểm soát an ninh mạng, an toàn thông tin, thường xuyên thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các bản thảo, các cơ sở in ấn, sao chép trái phép các loại sách văn học, nghệ thuật có nội dung xấu; xử lý nghiêm các đối tượng sử dụng mạng Internet để tán phát các tác phẩm có nội dung sai trái; phối hợp thực hiện nghiêm công tác thẩm định các ấn phẩm trên địa bàn tỉnh; thu giữ nhiều ấn phẩm không rõ nguồn gốc; các tờ rơi có nội dung xấu trên địa bàn tỉnh. Ban tuyên giáo và công an các huyện, thành phố tăng cường phối hợp tiến hành kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trong các hoạt động kinh doanh văn hóa, an ninh thông tin. Duy trì nền nếp các hội nghị giao ban báo chí, giao ban an ninh tư tưởng, giao ban công tác văn hóa, văn nghệ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì…

Có thể khẳng định, Chương trình phối hợp giữa ngành Tuyên giáo và ngành Công an trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thời gian qua đã được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở; nội dung chương trình, kế hoạch bám sát chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của cả nước và đã đạt được nhiều kết quả tích cực; góp phần nâng cao chất lượng công tác chuyên môn; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ thành công Đại hội đảng bộ các cấp tỉnh Bắc Giang; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đặc biệt là góp phần đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh…

Nhân dịp tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa ngành Tuyên giáo và ngành Công an giai đoạn 2016-2020, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương và khen thưởng chéo cho 24 tập thể và cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp. Những kết quả này sẽ là tiền đề để hai ngành tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình phối hợp trong giai đoạn tiếp theo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp giữa ngành Tuyên giáo và ngành Công an trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thời gian qua còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, cụ thể là: Việc phát hiện, xây dựng, tuyên truyền và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có nơi, địa phương còn hạn chế, hình thức; công tác phối hợp đôi khi còn chưa chủ động, kịp thời; việc trao đổi thông tin có lúc còn chậm; việc phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân ở các điểm mâu thuẫn, khiếu khiện có lúc chưa nhịp nhàng; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình phối hợp của một số đơn vị chưa thường xuyên, kết quả còn hạn chế…

Thời gian tới, công tác phối hợp giữa ngành Tuyên giáo và ngành Công an tiếp tục được tăng cường tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu sau như: Xây dựng Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh giai đoạn 2021- 2025 đảm bảo bám sát quan điểm chỉ đạo, yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở. Tăng cường phối hợp trong công tác giáo dục lý luận chính trị, thông tin tuyên truyền; nắm bắt và định hướng dư luận xã hội. Tích cực phối hợp trao đổi thông tin, tổ chức đấu tranh phản bác, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững an ninh trên không gian mạng. Tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, biện pháp tiến hành thực hiện các nội dung trong chương trình phối hợp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm trong triển khai thực hiện…/.

Hoàng ChungBan Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất