Bắc Kạn: Khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trên nhiều lĩnh vực của công tác tuyên giáo
Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt văn bản mới và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức sáng 8/1/2023.

TIẾP TỤC THAM MƯU CẤP ỦY TRONG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO LĨNH VỰC TUYÊN GIÁO

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 152-KH/TU ngày 04/01/2022 về thực hiện chuyên mục xây dựng Đảng năm 2023; Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, quản lý hoạt động báo chí, truyền thông năm 2022; Báo cáo công tác chủ quản báo chí năm 2022; xây dựng Báo cáo kết quả thực Kế hoạch số 95-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022; Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Đồng thời, tham mưu cho Ban chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn; Ban chỉ đạo 35; Ban Chỉ đạo tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại tỉnh xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2023.

NHỮNG KẾT QUẢ CỤ THỂ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

Công tác tham mưu triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục theo dõi, nắm tình hình thực hiện nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW tại các địa phương, đơn vị.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Ban tuyên giáo các cấp tham mưu cho cấp ủy và Ban chỉ đạo 35 lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh các hành vi sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ, bình luận về thông tin sai sự thật, thông tin chưa đầy đủ, thông tin phản động, xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công tác Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành định hướng tuyên truyền tháng 1,2 gửi các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí của tỉnh, của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và đội ngũ báo cáo viên các cấp. Trên cơ sở định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo (Phòng chính trị; Phòng công tác Đảng và công tác chính trị) các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các cơ quan báo chí của tỉnh, của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và đội ngũ báo cáo viên các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể năm 2022; các sự kiện thời sự, chính trị trong nước, quốc tế và của tỉnh, các ngày kỷ niệm trong tháng 1 năm 2023; tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19…

Ban tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy kiện toàn và tăng cường quản lý, định hướng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; tổng kết hoạt động báo cáo viên năm 2022. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 34-HD/BTGTU ngày 11/01/2023 về công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2023; thường xuyên theo dõi, tổng hợp, thu thập thông tin, báo cáo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn; kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh năm 2023.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên nắm tình hình hoạt động, chỉ đạo, định hướng báo chí trên địa bàn; theo dõi nội dung phản ánh của báo chí; phối hợp với Sở Thông tin&Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2022; ban hành Báo cáo số 251-BC/BTGTU ngày 13/01/2023 về công tác báo chí năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng thời, phối hợp với các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy biên tập, xuất bản Bản tin “Công tác xây dựng Đảng” số tháng 01/2023; thường xuyên theo dõi, nắm tình hình việc triển khai thực hiện Chuyên mục xây dựng Đảng theo Kế hoạch số 152-KH/TU ngày 04/01/2023 của Tỉnh ủy.

Ban Tuyên giáo các cấp và các ngành trong khối tư tưởng, văn hóa đã tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác văn hóa, văn nghệ. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 33-HD/BTGTU ngày 06/01/2023 về công tác văn hóa, văn nghệ năm 2023; thường xuyên theo dõi, nắm tình hình và định hướng tư tưởng cho đội ngũ văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh.

Ban Tuyên giáo các cấp phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kế hoạch triển khai thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm tâm theo Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Ban Bí thư. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Báo cáo số 249-BC/BTGTU ngày 06/01/2023 về thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Công tác Khoa giáo - Tổng hợp

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 32-HD/BTGTU về công tác khoa giáo năm 2023; Kế hoạch số 94-KH/BTGTU về phối hợp thực hiện truyền thông về công tác khoa giáo năm 2023. Theo đó, Ban Tuyên giáo các cấp phối hợp với các ngành, đơn vị trong khối khoa giáo tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác khoa giáo; thường xuyên nắm tình hình thực hiện công tác khoa giáo trên địa bàn. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh thực hiện chuyên mục Khoa giáo[1]. Đồng thời, tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình phòng, chống dịch Covid-19 gửi Ban Tuyên giáo Trung ương.

Công tác Lý luận chính trị & Lịch sử Đảng

  Các cấp ủy, tổ chức đảng luôn quan tâm chỉ đạo việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị, học tập lý luận chính trị và thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu lịch sử Đảng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục theo dõi hoạt động của Trung tâm chính trị các huyện, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc (Đến nay, có 05 địa phương, đơn vị xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác Lý luận chính trị; giáo dục Lý luận chính trị năm 2023[2]). Đồng thời, tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác lịch sử Đảng của các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; tiếp tục tham mưu hoàn thành cuốn sách “Lịch sử tỉnh Bắc Kạn 1900-2020”; ban hành công văn về bổ sung báo cáo kết quả công tác lý luận chính trị năm 2022 theo yêu cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Công tác thẩm định, kiểm tra, giám sát

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 5/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHY trên địa bàn tỉnh; dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; dự thảo Báo cáo kết quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn phát biểu tại Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn phát biểu tại Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Trong tháng 2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung thông tin, tuyên truyền kịp thời các vấn đề thời sự diễn ra trên địa bàn tỉnh, các sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong tháng 2 năm 2023; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; công tác phòng, chống dịch Covid-19…

Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn, nhất là tình hình tổ chức Tết Quý Mão tại các địa phương, đơn vị; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải pháp xử lý.

Tích cực tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ, lý luận chính trị và lịch sử Đảng; việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo tỉnh Bắc Kạn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo tỉnh Bắc Kạn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Tiếp tục triển khai nhiệm vụ theo Kế hoạch số 95-KH/BTGTU ngày13 tháng 01 năm 2023 về công tác tuyên giáo năm 2023: Nghiên cứu, tham mưu biên soạn chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; Tham mưu hướng dẫn tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư khóa X về “Phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”; Tham mưu hướng dẫn sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 519-CT/TU ngày 06/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc sử dụng mạng xã hội và đấu tranh, phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hình mới trên địa bàn tỉnh; Xây dựng Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Xây dựng Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”; Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, kiểm soát chặt chẽ chất lượng bản thảo cuốn sách “Lịch sử tỉnh Bắc Kạn 1900-2020”./.

Thu Hương

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất