Bình Định: Triển khai, quán triệt và thực hiện một số Chỉ thị, Kết luận, Hướng dẫn của Ban Bí thư
Đồng chí Lê Kim Toàn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định kết luận và chỉ đạo hội nghị

(TG)-Ngày 6.8.2018, Tỉnh ủy Bình Định tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/1/2018 “Về việc tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; Kết luận số 23-KL/TW, ngày 22/11/2017 về “tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” trong nội bộ”và Hướng dẫn số 02-HD/TW về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận. 

Đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội; Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Thường trực, Trưởng ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy…

Đồng chí Nguyễn Giờ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp triển khai, quán triệt các nội dung cơ bản, cốt lõi của Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII và Kế hoạch số 41-KH/TU ngày 9/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW. Hội nghị triển khai, quán triệt 3 mục tiêu, 3 quan điểm, 5 nhiệm vụ giải pháp của Chỉ thị số 23-CT/TW để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Đồng thời, yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các tổ chức đảng, đoàn thể tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả; phổ biến, tuyên truyền chỉ thị bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp.Thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm tra, báo cáo; tăng cường các giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Thời gian thực hiện tháng 8/2018. 

Đồng chí Nguyễn Giờ, Truởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định quán triệt các chỉ thị, kết luận, hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII).
Đồng chí Nguyễn Giờ, Truởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định quán triệt các chỉ thị, kết luận, hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII).

Nội dung kế hoạch của cấp ủy gồm công tác nghiên cứu lý luận gắn với tổng kết thực tiễn; học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; tăng cường công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; công tác kiểm tra, giám sát. Trong đó, tập trung vào ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, sự cần thiết học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản, cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề Đảng ta vận dụng sáng tạo và phát triển trong lịch sử và trong công cuộc đổi mới hiện nay; kết quả đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Gắn với việc triển khai, quán triệt Chỉ thị Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư, hội nghị đã quán triệt các nội dung, cách thức triển khai thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/TW và Công văn số 502-CV/TU ngày 23/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận” để triển khai thực hiện. Theo đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các địa phương, đơn vị, cơ quan chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn vấn đề cần tổng kết, nghiên cứu lý luận phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

 Hội nghị cũng đã quán triệt nội dung cơ bản của Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/1/2018 của Ban Bí thư, Công văn số 499-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai, thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW “về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử”. Theo đó, Tỉnh ủy Bình Định đề ra mục tiêu đến năm 2025 có 80% sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xuất bản lịch sử truyền thống; đến năm 2030 là 100%. Đến 2025, có 100% đảng bộ huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn xuất bản lịch sử đảng bộ, truyền thống cách mạng. Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch cụ thể đưa nội dung lịch sử đảng bộ, truyền thống cách mạng địa phương vào giảng dạy trong các trường phổ thông; các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền về lịch sử, truyền thống cách mạng và giới thiệu những vùng đất, con người Bình Định; đổi mới hình thức tuyên truyền lịch sử, truyền thống cách mạng phù hợp với các đối tượng…Mục đích tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như tổ chức thực hiện hiệu quả công tác lịch sử Đảng thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng phải nhận thức đúng đắn, sâu sắc về vị trí, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng.

Đặc biệt, hội nghị còn quán triệt, triển khai các nội dung của Kết luận số 23-KL/TW và Công văn số 489-CV/TU, ngày 17/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai và thực hiện Kết luận số 23-KL/TW về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, đề nghị các cấp ủy và cơ quan quản lý báo chí trong tỉnh bám sát từng nội dung để tổ chức thực hiện, nhất là tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản có hiệu quả, phát huy tốt vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường chất lượng thông tin, tuyên truyền; tập trung tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; coi trọng việc phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; tích cực đấu tranh, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm và quyết tâm đấu tranh với sai trái, tiêu cực... 

Phát biểu chỉ đạo, kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định khẳng định 4 văn bản của Ban Bí thư Trung ương (khóa XII) và 4 văn bản triển khai thực hiện của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Định có nội dung rất quan trọng, tác động trực tiếp đến các cấp, các ngành và đến từng cán bộ, đảng viên trong nhận thức và tổ chức thực hiện, vừa cấp bách và vừa có ý nghĩa lâu dài trong việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; trong việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; cũng như tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” trong nội bộ”.

Đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định đề nghị từng đồng chí trên cương vị công tác của mình, phát huy hơn nữa trách nhiệm cá nhân, cùng với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, kết luận, hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương, đơn vị một cách nghiêm túc, phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị…và định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện./.

Nguyễn Huỳnh Huyện – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất