Công tác tuyên giáo cơ sở đảng bộ Đông Hà (Quảng Trị): Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, hướng về cơ sở
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Trong thời gian qua, kinh tế thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá; chuyển dịch cơ cấu theo đúng định hướng đề ra(1).  Công tác quản lý và xây dựng, phát triển đô thị có nhiều chuyển biến tích cực; diện mạo đô thị ngày càng khởi sắc. Việc xây dựng đời sống văn hoá và nếp sống văn minh đô thị có sự chuyển biến mạnh mẽ; an sinh xã hội được đảm bảo. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2021 còn 1,94%. Tổng giá trị sản phẩm xã hội bình quân đầu người đạt 135 triệu đồng/năm. Đến nay, thành phố Đông Hà cơ bản hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại II(2). Trong thành tích chung đó có sự đóng góp không nhỏ của công tác Tuyên giáo cơ sở.

Hiện nay, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo cơ sở thuộc Đảng bộ thành phố có 76 đồng chí; được đào tạo cơ bản về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị; có năng lực, nhiệt tình với công việc, đáp ứng yêu cầu công tác. Về trình độ chuyên môn: Thạc sỹ: 4 đồng chí; Đại học 70 đồng chí, Cao đẳng 2 đồng chí; về lý luận chính trị: Cao cấp và cử nhân 08 đồng chí, Trung cấp: 60 đồng chí, Sơ cấp 7 đồng chí.

Đông Hà là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật của tỉnh Quảng Trị, với diện tích tự nhiên 7.255 ha, dân số hơn 100.440 người; gồm 09 phường. Đảng bộ thành phố có 48 tổ chức cơ sở đảng, tổng số đảng viên tính đến ngày 30/9/2022 là 6.977 đồng chí.

Để công tác tuyên giáo cơ sở hoạt động có hiệu quả, nhất là công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo cơ sở; Ban Tuyên giáo Thành ủy đã thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho cán bộ tuyên giáo các phường. Hàng năm, Ban Tuyên giáo Thành uỷ đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Trung tâm Chính trị thành phố mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho cán bộ tuyên giáo các phường nhất là sau Đại hội Đảng bộ cơ sở. Kịp thời tham mưu và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Ban Tuyên giáo Đảng ủy các phường làm tốt công tác tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham mưu cấp ủy chỉ đạo tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ. Tổ chức mạng lưới và chỉ đạo nội dung hoạt động đối với báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên từ thành phố đến cơ sở. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy các phường đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, với phương châm hướng về cơ sở, lấy địa bàn khu dân cư làm nơi để tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; kịp thời nắm bắt dư luận, kiến nghị, đề xuất tâm tư nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân để cấp uỷ, chính quyền các cấp xem xét, giải quyết. Phát động, xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn quốc phòng - an ninh, xây dựng văn minh đô thị, xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở; giảm nghèo bền vững.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy các phường đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên giáo ở cơ sở. Nhiều lĩnh vực của công tác tuyên giáo như: giáo dục lý luận chính trị, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, lịch sử Đảng; công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã được triển khai sớm và có sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng đến với đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Bên cạnh thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; đội ngũ cán bộ tuyên giáo Đảng ủy các phường còn chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết, xử lý kịp thời những bức xúc ở cơ sở, góp phần xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng  của Đảng và sự đoàn kết, đồng thuận trong Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở các địa phương. Trong đó, điểm nổi bật trong hoạt động của Ban Tuyên giáo Đảng ủy các phường là thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Để tiếp tục giữ vững và mở rộng “trận địa” tư tưởng của Đảng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao ý chí tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, thách thức; Ban Tuyên giáo Đảng ủy các phường đã tham mưu cho cấp ủy cơ sở chủ động triển khai tương đối toàn diện, có kết quả các nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Các Đảng bộ phường đã gắn việc giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân với việc tuyên truyền, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đồng thời, tổ chức các buổi thảo luận, lấy ý kiến xây dựng và thi hành Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bám sát Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW, ngày 26/12/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội; Ban Tuyên giáo Đảng ủy các phường đã phát huy vai trò “cầu nối” quan trọng trong chỉ đạo, thực hiện việc nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội. Theo đó, đội ngũ cộng tác viên và phụ trách dư luận xã hội tại các phường đã chủ động, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết những vướng mắc nảy sinh, hạn chế hình thành “điểm nóng” ở cơ sở.

Năm 2020, 2021, mặc dù trong điều kiện dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, việc tập trung đông người bị hạn chế do tránh lây lan dịch bệnh; đội ngũ cán bộ tuyên giáo, tuyên truyền viên cơ sở đã ứng dụng công nghệ thông tin để làm tốt công tác tuyên truyền như: tham mưu Đảng uỷ phường tổ chức kết nối hội nghị trực tuyến để triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid 19; chủ động lập các nhóm zalo, facebook từ phường đến các khu phố để tuyên tuyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cũng như thông tin định hướng dư luận xã hội trên địa bàn...

Tăng cường tuyên truyền việc chia sẻ thông tin của các trang thông tin chính thống, đặc biệt là trang fanpage “Tuyên giáo Đông Hà” để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm được tình hình kinh tế - xã hội và mọi hoạt động diễn ra trên địa bàn thành phố, đồng thời góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Hiện nay, trang fanpage “Tuyên giáo Đông Hà” của BCĐ 35 thành phố có hơn 3000 người thường xuyên theo dõi và 2600 người thích trang.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy-cơ quan thường trực BCĐ 35 thành phố đã chỉ đạo cơ sở thành lập các trang fanpage, faceboock của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể chính trị xã hội ở các phường. Đến nay có 63 trang fanpage, facebook của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể chính trị xã hội cơ sở hoạt động có hiệu quả.

Có thể khẳng định rằng, việc ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng, bảo đảm cung cấp thông tin nhanh chóng, toàn diện và hiệu quả là nhiệm vụ quan trọng được đội ngũ tuyên giáo cơ sở và lực lượng tuyên truyền viên thực hiện tốt trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp cũng như trong tình hình hiện nay. Cùng với việc đổi mới hình thức tuyên truyền, cổ động ở cơ sở, công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ phường luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền coi trọng. Đến nay, toàn thành phố đã hoàn thành việc sưu tầm, xuất bản lịch sử Đảng bộ các phường...

Bên cạnh những kết quả quan trọng đó, công tác tuyên giáo cơ sở ở Đông Hà đang đối mặt với một số khó khăn, bất cập. Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các phường hoạt động chủ yếu là kiêm nhiệm, không có chế độ phụ cấp; chưa được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực công tác tuyên giáo nên chất lượng tham mưu trên lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, văn hóa, văn nghệ, lịch sử Đảng... còn hạn chế. Một số cán bộ tuyên giáo ứng dụng và sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ cho công tác còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Từ những kết quả đạt được cũng như những hạn chế trong công tác Tuyên giáo cơ sở, Ban Tuyên giáo Thành uỷ rút ra một số kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác Tuyên giáo cơ sở như sau:

Một là, thực hiện phương châm “Toàn Đảng làm công tác tư tưởng, toàn hệ thống chính trị làm công tác tuyên truyền nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân; tăng cường các hình thức đối thoại; coi trọng hình thức học tập lý luận chính trị thông qua các buổi họp các tổ chức chính trị - xã hội, tổ dân phố, trung tâm học tập cộng đồng phù hợp với từng đối tượng.

Hai là, công tác tuyên giáo phải gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại cơ sở.

Ba là, coi trọng và thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo vừa có có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, vừa giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Bốn là, tổ chức tốt hội nghị Báo cáo viên định kỳ để thông tin kịp thời tình hình thời sự, an ninh - chính trị, kinh tế - xã hội cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Ban Tuyên giáo Đảng ủy các phường và định hướng công tác tuyên truyền trong từng quý, từng tháng.

Năm là, đa dạng hoá các hình thức tiến hành công tác tuyên giáo ở cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy hiệu quả mặt tích cực của mạng xã hội, coi đó như một kênh tuyên truyền hiện đại, một công cụ tiện dụng để nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, là công cụ cần thiết trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nguyễn Trí Ánh

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị[1] Giai đoạn 2015 - 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 12,06%/năm, tổng sản phẩm các ngành dịch vụ tăng bình quân 11,46%.

[2] 44/52 chỉ tiêu.

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất