Công tác Tuyên giáo Hưng Yên nỗ lực thể hiện rõ vai trò “Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”
Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo cho các cá nhân

TÍCH CỰC TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO, TẠO SỰ ĐỒNG THUẬN TRONG NHÂN DÂN

Báo cáo kết quả công tác tuyên giáo năm 2022, đồng chí Phạm Văn Nghệ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh uỷ Hưng Yên nhấn mạnh, năm 2022, tuy vẫn còn ảnh hưởng của dịch Covid-19 và một số dịch bệnh khác, tình hình chiến sự trên thế giới diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội ở trong nước, trong tỉnh; nhưng ngành Tuyên giáo Hưng Yên đã bám sát tình hình thực tiễn, chủ động tham mưu giúp cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả các mặt công tác tuyên giáo, góp phần quan trọng vào việc tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương, đơn vị; thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020; tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, 6 BCH Trung ương Đảng khóa XIII. 
Tham mưu triển khai hiệu quả việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; các chương trình, kế hoạch, đề án của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh; Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trọng tâm là thực hiện chủ đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng, chủ đề năm 2022; cụ thể hóa nhiều giải pháp thiết thực, tiếp tục nâng cao hiệu quả học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo Thông báo Kết luận của của BTV Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU. 

Hoạt động thông tin, tuyên truyền các sự kiện, ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của tỉnh, của đất nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được triển khai kịp thời, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; việc nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên, nhân dân được tăng cường; công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, văn hóa - văn nghệ được đảm bảo thường xuyên; công tác giáo dục LLCT, nghiên cứu lịch sử Đảng được đẩy mạnh; công tác phối hợp với các sở, ngành khối khoa giáo, các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp được duy trì nền nếp, cơ bản đạt hiệu quả.

 

Công tác tuyên truyền các sự kiện, ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn như: Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam (06/01); Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02); Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3); kỷ niệm 110 năm Ngày sinh các đồng chí: Tô Hiệu (1912 - 2022), Lê Văn Lương (28/3/1912 - 28/3/2022); Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4); Ngày Quốc tế Lao động (01/5); Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5); 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022); Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6); Ngày ký Hiệp định Giơnevơ (20/7/1954); Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947); Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930); Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945) và Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005); Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945); Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954); Ngày Cách mạng Tháng Mười Nga thành công (07/11); Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gắn với Ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư (18/11)… Các đơn vị còn chú trọng tổ chức các hoạt động văn hóa mừng Đảng, mừng Xuân, thực hiện nếp sống văn hoá, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tuyên truyền việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Triển khai hiệu quả công tác tham mưu triển khai công tác tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Với vai trò là cơ quan thường trực, ban tuyên giáo các cấp đã tích cực tham mưu Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 cấp ủy triển khai hiệu quả các hoạt động; tăng cường bảo mật thông tin trong triển khai các nhiệm vụ trên Internet, mạng xã hội. Duy trì định hướng hoạt động của các trang, nhóm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; chia sẻ tin, bài đấu tranh phản bác theo sự định hướng của Trung ương. Tổ chức đánh giá kết quả hoạt động định kỳ (hàng tuần, quý, năm); báo cáo kết quả tình hình DLXH và xử lý thông tin liên quan một số tình hình hoạt động của tỉnh. Ban hành kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm; Thông báo tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị hàng tháng.

Nhìn chung, năm 2022, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp trên tất cả các lĩnh vực.

Có được kết quả trên là do sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và cả hệ thống chính trị đối với công tác tuyên giáo; sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; sự sáng tạo, chủ động, tích cực của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ ban tuyên giáo các cấp trong tham mưu triển khai thực hiện công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

5 BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

Để có được những kết quả trên, ngành Tuyên giáo Hưng Yên rút ra bài học kinh nghiệm như sau:

Thứ nhất, cần nắm chắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác tuyên giáo; thường xuyên cập nhật thông tin, tình hình thực tiễn để tham mưu đúng, trúng và kịp thời. Cán bộ tuyên giáo phải thường xuyên nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; am hiểu sâu vấn đề tham mưu, có phương pháp làm việc khoa học, năng lực dự báo, tổng hợp, phân tích, lựa chọn những vấn đề thiết thực để tham mưu.

Thứ hai, chủ động tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt; kịp thời sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng. Việc sơ kết, tổng kết phải được tiến hành đồng bộ và nghiêm túc từ cơ sở đến tỉnh gắn với biểu dương, khen thưởng các gương điển hình. Trong quá trình chuẩn bị sơ kết, tổng kết cần phối hợp chặt chẽ với các ngành chuyên môn, các địa phương, đơn vị trong việc thu thập, cập nhật thông tin, đánh giá đúng, sát tình hình thực tiễn.

Thứ ba, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị, các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Thường xuyên duy trì chế độ báo cáo, thông tin hai chiều để hiểu sâu hơn, nắm chắc hơn tình hình thực tiễn của các ngành, địa phương, cơ sở.

Thứ tư, phải nghiên cứu, khảo sát thực tế, đánh giá thực trạng tình hình một cách đầy đủ, khách quan, khoa học, để đề xuất những nội dung, giải pháp phù hợp, khả thi. Lựa chọn một số nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng các đề án, đề tài cụ thể; đánh giá sâu, đúng với tình hình thực tiễn để tham mưu, đề xuất ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo. Đây là việc quan trọng, làm cơ sở đưa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng sớm đi vào cuộc sống. 

Thứ năm, phải dân chủ, đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể; học hỏi kinh nghiệm trong công tác tuyên giáo ở các địa phương trong nước để vận dụng linh hoạt vào địa phương mình. Thường xuyên quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở.

CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO THỂ HIỆN RÕ VỊ THẾ LÀ MẮT XÍCH QUAN TRỌNG TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên nhấn mạnh, năm 2022, trong bối cảnh đất nước và tỉnh có những bước tiến quan trọng trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19, toàn ngành Tuyên giáo Hưng Yên đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, bám sát thực tiễn, triển khai và hoàn thành vượt mức mọi nhiệm vụ tuyên giáo trong năm 2022, góp phần quan trọng ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong Đảng bộ, là môi trường ổn định, an toàn phục vụ sự phát triển của tỉnh.

Điểm nhấn của Ngành Tuyên giáo trong năm 2022 chính là việc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nói riêng, ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh nói chung đã và đang khẳng định được vai trò, vị thế của mình, là một mắt xích đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh. 

Đồng chí nêu rõ, trên cơ sở phát huy thành tích, kết quả đạt được trong năm 2022, nghiêm túc nhìn nhận và đánh giá đúng những hạn chế còn tồn tại, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng toàn Ngành Tuyên giáo Hưng Yên cần nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí và trách nhiệm của mình, xác định đúng thời cơ và thách thức đang đặt ra đối với công tác tuyên giáo trong năm 2023 và những năm tiếp theo, tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Trung ương và Tỉnh ủy giao. 

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên trao tặng Giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo năm 2022

NGÀNH TUYÊN GIÁO TIẾP TỤC THỂ HIỆN RÕ VAI TRÒ "ĐI TRƯỚC MỞ ĐƯỜNG, ĐI CÙNG THỰC HIỆN, ĐI SAU TỔNG KẾT"

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh uỷ Hưng Yên biểu dương và đánh giá cao những kết quả của ngành tuyên giáo tỉnh đã đạt được trong năm qua. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nói riêng, ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh nói chung đã và đang khẳng định được vai trò, vị thế quan trọng; đóng góp thiết thực vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh đối với Đảng, Nhà nước; góp phần không nhỏ vào kết quả phát triển chung của tỉnh - đồng chí Trần Quốc Toản nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên nêu rõ, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIII của Đảng và Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, năm bản lề rất quan trọng, để Đảng bộ, hệ thống chính trị của tỉnh tiếp tục phấn đấu, hoàn thành toàn diện các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, tác động tới đất nước và tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng toàn Ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh cần bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; phát huy tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm, nâng tầm công tác tuyên giáo gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; thực hiện nhiệm vụ trên quan điểm toàn diện, đồng bộ nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm, xác định được khâu đột phá cần triển khai.

Theo đó, ngành Tuyên giáo tỉnh cần tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chương trình, đề án của tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XIII và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 gắn với các phong trào thi đua của tỉnh, của địa phương, đơn vị. Trong đó, quan tâm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 36-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nghiên cứu, học tập Chuyên đề năm 2023 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đảm bảo sâu, sát thực tiễn, tạo hiệu quả rõ nét.

 Thứ hai, chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị và các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh trong năm 2023; thông tin, tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội, việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Theo dõi sâu hơn nữa, nắm chắc hơn nữa tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội, định hướng báo chí. Toàn ngành chủ động phát hiện và đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp giải pháp để tuyên truyền, giải thích, ứng phó kịp thời các vấn đề phức tạp, nổi cộm phát sinh ở địa phương, cơ sở, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ ba, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực công tác khoa giáo, tuyên truyền - báo chí - xuất bản; lý luận chính trị, lịch sử Đảng, công tác văn hóa - văn nghệ, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo 35 các cấp ủy và Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh hoạt động ngày càng chất lượng, hiệu quả hơn. Kiên quyết, chủ động phản bác những thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, tích cực chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất và người Hưng Yên đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Đồng chí đề nghị, đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo của tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nêu cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu có nhiều đổi mới, sáng tạo; thể hiện rõ vai trò “Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết” trong các phong trào thi đua yêu nước, thiết thực có những đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Quốc Toản bày tỏ tin tưởng, Ngành Tuyên giáo Hưng Yên sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đề ra trong năm 2023 và có đóng góp thiết thực xây dựng Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, hệ thống chính trị tỉnh trong sạch - vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Cũng tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy đã trao quyết định tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo cho 18 đồng chí; Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 3 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Bằng khen của Quân chủng Hải quân cho 2 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo giai đoạn 2021 - 2022; Giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho 10 tập thể, 19 cá nhân  có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo năm 2022.

Năm 2022, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh Hưng Yên đạt được những kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 13,4%, mức tăng cao nhất trong vòng hơn 15 năm trở lại đây. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng gia tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ: Công nghiệp, xây dựng chiếm 63,91%; thương mại, dịch vụ 28,60%; nông nghiệp, thủy sản 7,49%. GRDP bình quân đầu người đạt 102,3 triệu đồng. Kết quả thu ngân sách nhà nước ước đạt 50.850 tỷ đồng, đạt 260,4% dự toán, tăng 2,67 lần so với năm 2021. Toàn tỉnh tiếp nhận 77 dự án đầu tư mới. Trong năm 2022, tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thêm 2 khu công nghiệp và chấp thuận bổ sung 2 khu công nghiệp vào quy hoạch các khu công nghiệp Việt Nam. 

Đến nay, tỉnh có 17 khu công nghiệp với diện tích 4.395,43 ha đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam. Trong đó, 11 khu công nghiệp đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư. Nông nghiệp tiếp tục phát triển. Xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được tập trung chỉ đạo. Dự kiến năm 2022, có thêm 15 khu dân cư được công nhận khu dân cư kiểu mẫu; có thêm 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nâng tổng số lên 81 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Hoạt động thương mại, dịch vụ phục hồi mạnh mẽ, đạt mức tăng 19,32%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều mới còn 1,94%; an sinh xã hội được quan tâm. Hoạt động văn hóa, thể thao, y tế, bảo vệ môi trường và an toàn giao thông được thực hiện hiệu quả… Công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng. Quốc phòng, quân sự địa phương được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững… 

Trọng Đạt

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất