Đà Nẵng quán triệt các nghị quyết của Đảng tới hơn 4.600 cán bộ chủ chốt
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về một số điều đảng viên không được làm và một số văn bản mới của Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, Đảng ta rất coi trọng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Vì vậy, yêu cầu các Đảng ủy, Đảng bộ trực thuộc, tổ chức cơ sở Đảng toàn thành phố mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng triển khai các văn bản mới về công tác xây dựng Đảng vừa ban hành.

Theo ông Lương Nguyễn Minh Triết, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng có 4 điểm mới là: Mở rộng phạm vi để xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị so với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; Cùng với ngăn chặn, đẩy lùi, phải chủ động tiến công mạnh mẽ, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm suy thoái, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận 21 kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”; yêu cầu cao về đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, “lợi ích nhóm”, quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân. Đồng thời, Kết luận 21 có 4 mục tiêu, 5 nhiệm vụ giải pháp và 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Để thực có hiệu quả Kết luận này, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã xây dựng Kế hoạch số 45 với 3 mục đích yêu cầu, 10 nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên. Kế hoạch này nêu rõ nhiệm vụ cụ thể đối với 13 Đảng Đoàn, Ban Cán sự Đảng thuộc Thành ủy Đà Nẵng. Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu Ban Tổ chức Thành ủy phải kịp thời tham mưu cụ thể hóa triển khai các kết luận, định hướng của Trung ương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, gắn với đề xuất biên chế thành phố giai đoạn 2022-2026; tham mưu ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố nhanh, bền vững đến năm 2025 và những năm tiếp theo”…

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về một số điều đảng viên không được làm và một số văn bản mới của Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, Đảng ta rất coi trọng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Vì vậy, yêu cầu các Đảng ủy, Đảng bộ trực thuộc, tổ chức cơ sở Đảng toàn thành phố mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng triển khai các văn bản mới về công tác xây dựng Đảng vừa ban hành.

Theo ông Lương Nguyễn Minh Triết, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng có 4 điểm mới là: Mở rộng phạm vi để xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị so với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; Cùng với ngăn chặn, đẩy lùi, phải chủ động tiến công mạnh mẽ, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm suy thoái, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận 21 kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”; yêu cầu cao về đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, “lợi ích nhóm”, quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân. Đồng thời, Kết luận 21 có 4 mục tiêu, 5 nhiệm vụ giải pháp và 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Để thực có hiệu quả Kết luận này, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã xây dựng Kế hoạch số 45 với 3 mục đích yêu cầu, 10 nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên. Kế hoạch này nêu rõ nhiệm vụ cụ thể đối với 13 Đảng Đoàn, Ban Cán sự Đảng thuộc Thành ủy Đà Nẵng. Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu Ban Tổ chức Thành ủy phải kịp thời tham mưu cụ thể hóa triển khai các kết luận, định hướng của Trung ương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, gắn với đề xuất biên chế thành phố giai đoạn 2022-2026; tham mưu ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố nhanh, bền vững đến năm 2025 và những năm tiếp theo”…

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị. 
 

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng cho biết: Đây là hội nghị rất quan trọng, nhằm giúp các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội và các đồng chí cán bộ chủ chốt các địa phương, đơn vị nghiên cứu, nắm bắt về nội dung cơ bản của các văn bản mới của Đảng, cũng như các văn bản triển khai của Ban Thường vụ Thành ủy. Trong đó có các văn bản rất quan trọng trên lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị mà Trung ương đã ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay nhằm cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Vì vậy, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và cụ thể hóa triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, sâu rộng các văn bản nêu trên là cần thiết, là nhiệm vụ quan trọng của các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị và có tác động trực tiếp đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh các nội dung trọng tâm và đề nghị lãnh đạo chủ chốt, các cấp ủy, tổ chức Đảng hết sức quan tâm, triển khai thực hiện trong thời gian tới. Người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai nghiêm túc, nắm chắc, hiểu rõ được 4 điểm mới, 4 mục tiêu, 5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, 11 nhiệm vụ trọng tâm tại Kết luận số 21-KL/TW. Đây là những vấn đề hết sức quan trọng, có tính chất quyết định và ý nghĩa xuyên suốt trong công tác xây dựng, chính đốn Đảng và hệ thống chính trị toàn thành phố trong thời gian đến. Đồng thời, khẩn trương tổ chức thực hiện Kế hoạch số 45-KH/TU ngày 28/01/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW. Tiếp tục triển khai quán triệt, nghiên cứu Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW ngày 29/11/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm đến tận các chi bộ; tổ chức việc sinh hoạt chuyên đề để nghiên cứu sâu về Quy định số 37 và Hướng dẫn số 02; có các hình thức phù hợp để nhân dân giám sát đảng viên trong quá trình thực hiện.

Bí thư Thành ủy lưu ý, trong quá trình thực hiện, nhiệm vụ hết sức quan trọng là công tác kiểm tra, giám sát việc quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Đảng, không chỉ các văn bản được quán triệt triển khai hôm nay, mà là hệ thống các văn bản mới, quan trọng được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhằm cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay…

TTXVN

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất