Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc tại Lai Châu

Báo cáo tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lai Châu nêu rõ, sau hơn một năm thực hiện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đảm bảo nghiên túc, khoa học, chất lượng; tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt trên 94%, công chức, viên chức chưa là đảng viên đạt 96%. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền những nội dung cơ bản, cốt lõi, vấn đề mới, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết; biên soạn và cấp phát 19.940 cuốn tài liệu và 3.000 tờ gấp tuyên truyền do Trung ương biên soạn phục vụ công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền; chủ động tham mưu biên tập 600 cuốn các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; 2.700 cuốn Tài liệu Hỏi - Đáp các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIV; tăng cường đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong quá trình triển khai thực hiện. Tham mưu chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết...

Đối với Ban Nội chính Tỉnh ủy, đã làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập các nội dung về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; Kế hoạch về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh, xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; tập trung xỷ lý, theo dõi các vụ việc, vụ án, xử lý đơn, thư, tiếp công dân; chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Tại Hội nghị, các thành viên trong Đoàn kiểm tra đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung làm rõ thêm một số nội dung, vấn đề về: công tác học tập, quán triệt khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; công tác quản lý thông tin, quản lý báo chí; việc tuyên truyền, đấu tranh, phản bác của các thế lực thù địch; công tác phối hợp với các cơ quan tư pháp, công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí; những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong việc quán triệt, học tập, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết...

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Đức Dục, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Hữu An, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã phân tích, làm rõ những ý kiến của Đoàn kiểm tra đưa ra; đồng thời khẳng định Lai Châu là tỉnh khó khăn về cơ sở hạ tầng; nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp nhất là ở cơ sở còn hạn chể; đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo, công tác Nội chính còn thiếu, có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ tập trung tham mưu Tỉnh ủy làm tốt công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tập trung theo dõi, chỉ đạo xây dựng kế hoạch chương trình hành động, chọn vấn đề cốt lõi để triển khai thực hiện; quan tâm kiện toàn lại đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; xây dựng lực lượng cộng tác viên dư luận xã hội để nắm bắt thông tin từ cơ sở hiệu quả nhất; triển khai quyết liệt Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên các cấp; kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, ngành trong khối tư pháp...

Tại buổi làm việc, về phía Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lai Châu cũng đề nghị Đoàn kiểm tra sớm đề xuất với với Trung ương nghiên cứu, bổ sung vị trí việc làm, biên chế văn phòng đảng ủy cấp xã để nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy xã; thống nhất tổ chức bộ máy ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy; xem xét sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy đối với Ban Nội chính Tỉnh ủy, thành ủy. Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các chủ trương, nghị quyết bằng hình thức trực tuyến đến cơ sở, mở rộng đối tượng cần quán triệt chuyên sâu; nghiên cứu hướng dẫn thống nhất cách thức thức tuyên truyền trên không gian mạng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hà Dũng Hải, Vụ trưởng vụ Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Trung ương thay mặt Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác chuẩn bị làm việc của 02 Ban; đồng chí đề nghị trong thời gian tới Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần tập trung làm tốt công tác tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết; đẩy mạnh công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lục thù địch; tập trung công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đối với công tác Nội chính cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tham mưu rà soát lại các quy định, quy chế, thực hiện tốt công tác giao ban về công tác nội chính; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ...

Đỗ Nhung - Minh Hải

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất