Hà Tĩnh: Công tác tuyên giáo góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015-2020 (giai đoạn 2016-2018). Hội nghị đã thống nhất khẳng định những kết đạt được của công tác tuyên giáo thời gian qua, cụ thể là:

Thứ nhất, công tác chính trị tư tưởng, đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được quan tâm chỉ đạo sâu sát. Theo đó, Đảng bộ tỉnh đã triển khai thực hiện kịp thời, sâu rộng Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ thực tiễn phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị các địa phương, đơn vị. Từ 2015 đến nay, toàn tỉnh có trên 2.000 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực được tôn vinh, biểu dương ở các cấp từ Trung ương đến cơ sở.

Thứ hai, việc tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh được triển khai kịp thời, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6, 7, 8 khóa XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thương vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy. Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ ở các tổ chức đảng được quan tâm hơn.

Thứ ba, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 19/5/2018 về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới”. Việc ban hành Nghị quyết đã tạo được bước chuyển rõ nét trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, góp phần đổi mới cách tiếp cận, nội dung, phương thức hoạt động và hiệu quả công tác tuyên giáo trước yêu cầu mới.

Thứ tư, tích cực đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc, chống phá; thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội của các thế lực thù địch, nhất là lợi dụng sự cố môi trường biển, về công tác tổ chức cán bộ, phòng, chống tham nhũng của Đảng, Luật An ninh mạng, dự thảo Luật đặc khu…góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. 

Thứ năm, tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn của quê hương đất nước, tạo ấn tượng tốt đẹp về vùng đất và con người Hà Tĩnh với bạn bè trong nước, quốc tế, đặc biệt là các sự kiện như: Kỷ niệm câp Quốc gia 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du, Danh nhân văn hóa thế giới (1765 - 2015); 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906-24/4/2016); 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh; 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc (1968 -2018)...

Thứ sáu, công tác tuyên truyền, giáo dục, biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống được các cấp uỷ đảng, các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở quan tâm. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, cung cấp thông tin, đặc biệt là cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được chú trọng theo hướng nâng cao chất lượng, thiết thực, hiệu quả. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức được 3.244 lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho 464.795 iượt người tham gia. Tô chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2017 cấp tỉnh và đạt giài cao ở cấp Trung ương.

Thứ bảy, công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí; hoạt động báo cáo viên có nhiều đổi mới, hiệu quả. Việc cung cấp thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí được triển khai kịp thời, phục vụ tốt công tác tuyên truyền. Chỉ đạo xử lý những vấn đề báo chí phản ánh tại các địa phương, cơ sở. Hoạt động báo cáo viên được duy trì nền nếp. Điểm mới trong hoạt động báo cáo viên từ đầu nhiệm kỳ đến nay là tập trung cung cấp thông tin cơ sở cần, lý giải các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn bằng cơ sở lý luận. 

Công tác tuyên giáo sau 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII mặc dù đạt được một số kết quả đáng ghi nhận nhưng vẫn còn bộc lộ một số tồn tại hạn chế như:

Việc nắm bắt và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội có lúc thiếu chủ động. Hiệu quả tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có mặt chưa cao; việc đấu tranh với các thông tin trái chiêu, phản động của các thê lực thù địch trên mạng xã hội chưa hiệu quả. Công tác quản lý báo chí có thời điểm chưa đáp ứng yêu cầu. Việc kiểm soát, định hướng thông tin trên không gian mạng rất khó khăn. Một số cán bộ, đảng viên khi tham gia mạng xã hội chưa có ý thức làm chủ, tạo kẽ hở để các phần tử xấu lợi dụng tán phát các thông tin trái chiều, gây khó khăn cho công tác định hướng tư tưởng và dư luận xã hội.

Một số nơi chưa thực sự quan tâm đúng mức đến việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; kết quả chưa như mong muốn, còn thiếu chiều sâu; tấm gương điển hình chưa nhiều, trong đó có cả cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, do vậy tính giáo dục, thuyết phục còn hạn chế. Tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng còn hạn chế, ngại va chạm, né tránh. Một số cán bộ, đảng viên chưa thực sự gương mẫu trong lời nói, việc làm, nói chưa đi đôi với làm...

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, trong thời gian tới, công tác tuyên giáo của Hà Tĩnh tập trung vào một số nội dung trọng tâm như sau:

Một là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Tập trung tuyên truyền, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, 6,7, 8 và các nghị quyết, chí thị, kết luận của Trung ương khóa XII; các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII; tuyên truyền đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các phong trào thi đua yêu nước, những điển hình tiên tiến...  

Hai là, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả các chuyên đề hằng năm gắn với các quy định của Đảng, nhất là Quy định 101-QĐ/TW, Quy định 55-QĐ/TW, Quy định 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Chú trọng biểu dương nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Ba là, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, đặc biệt là Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới”, tạo sự chuyển biến căn bản về công tác chính trị tư tưởng, nhất là ở cơ sở. 

Bốn là, chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời phản ánh và định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Tăng cường công tác quản lý báo chí, xuất bản. Có giải pháp cụ thể tổ chức hiệu quả việc đấu tranh phản bác những thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội, làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

Năm là, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác nghiên cứu, biên soạn và thẩm định lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống của các đơn vị, các ngành và đoàn thể. Tăng cường công tác giáo dục truyền thống, đạo đức cách, văn hóa quê hương, đất nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Với vị trí, vai trò là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng của Đảng; thực hiện phương châm "Tuyên giáo đi trước, đi cùng", "hướng mạnh về cơ sở", "toàn Ðảng làm công tác tư tưởng", thời gian tới, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác, góp phần tạo sự thống nhất trong Ðảng và sự đồng thuận trong xã hội, hoàn thành các nhiệm vụ của chính trị của địa phương.

Trần Đình Hưng 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất