Hải Dương: Đổi mới công tác tuyên giáo thiết thực, hiệu quả, tránh bệnh hình thức
Hội nghị giao ban báo chí tháng 1. 2019

Năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hải Dương chủ động xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu công tác giáo dục lý luận chính trị đối với trung tâm BDCT cấp huyện; chủ động phối hợp với các ngành liên quan thống nhất chỉnh sửa, bổ sung nội dung các chương trình bồi dưỡng; tổ chức Hội nghị giao ban nắm tình hình, đôn đốc các hoạt động của các Trung tâm sau khi các đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo đảm nhận đồng thời nhiệm vụ giám đốc Trung tâm. 

Thông qua việc hợp nhất chức danh, kiện toàn tổ chức, bộ máy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng tiến hành kiểm tra, giám sát các trung tâm BDCT thực hiện các nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị được giao. Thông qua công tác kiểm tra đã đôn đốc kịp thời các trung tâm thực hiện nghiêm túc chỉ tiêu đào tạo bồi dưỡng đảm bảo tiến độ. Triển khai Chỉ thị 23-CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Tổ chức 3 hội nghị giao ban gắn với thảo luận chuyên đề về phát huy vai trò của người đứng đầu đơn vị khi Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm, công tác giáo dục lý luận chính trị; chuyên đề về công tác phối hợp với các hội, ngành, đoàn thể liên quan trong công tác bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên cấp cơ sở và chuyên đề về xây dựng kế hoạch nhiệm vụ bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ năm 2019.

Tỉnh Hải Dương cũng tổ chức đưa đoàn cán bộ, giảng viên của tỉnh tham dự Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực phía Bắc. Kết quả 2/2 giảng viên của tỉnh tham dự Hội thi cấp khu vực đều đạt loại giỏi.

Trung tâm BDCT các huyện, thị xã, thành phố duy trì công tác giáo vụ cơ bản được thực hiện bài bản; nhiều Trung tâm tiếp tục chú trọng việc thông báo kết quả học tập của học viên về cơ sở. Quan tâm đến xây dựng bộ đề (như Trung tâm Thanh Miện, Thanh Hà, Nam Sách...) đặc biệt đề tình huống để thảo luận nên đã gắn được lý luận với thực tiễn cho người học tốt hơn. Một số Trung tâm đã có nhiều cải tiến sáng tạo tìm tòi các biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học như tổ chức tọa đàm, thông tin lý luận mới, giao chuyên đề soạn giáo án mẫu...

 Kết quả công tác chiêu sinh mở lớp đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Tính đến 31/10, Trung tâm BDCT các huyện, thị xã, thành phố và các Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ mở được 335 lớp với 42.560 lượt học viên tham gia đạt 97,3 % kế hoạch năm.

NHÌN THẲNG VÀO HẠN CHẾ, ĐƯA RA CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Nhận xét về công tác tuyên giáo của tỉnh Hải Dương trong thời gian qua, ông Nguyễn Văn Thông - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương cho biết: Có thể nói, công tác Tuyên giáo của Hải Dương năm 2018 đã luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các cấp uỷ đảng, sự phối hợp hiệu quả của các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; đã hoàn thành có hiệu quả khối lượng lớn các nhiệm vụ được giao, tiếp tục có sự đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động trên tất cả các mặt công tác. Công tác thông tin tuyên tuyền được đẩy mạnh tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh; triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị. Công tác khoa giáo, văn hoá - văn nghệ, giáo dục lý luận chính trị, biên soạn lịch sử Đảng có những chuyển biến mới. 

Bên cạnh đó, nội dung và phương thức công tác tuyên giáo có đổi mới theo hướng thiết thực, sáng tạo và hiệu quả, tích cực tham mưu, phối hợp, phát hiện và giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Thông qua kết quả đã đạt được đã góp phần tích cực và quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đảng, xây dựng chính quyền; khẳng định bản lĩnh, ý chí quyết tâm, sự tận tuỵ, tâm huyết của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp.

Tuy nhiên, công tác tuyên giáo cũng còn có một số mặt hạn chế, yếu kém chậm được khắc phục đó là: Chất lượng tham mưu, đề xuất ở một số nội dung còn hạn chế, chưa ngang tầm với đòi hỏi của thực tiễn đặt ra; Công tác nắm bắt, phản ánh và tham mưu xử lý những vấn đề phức tạp tại một số địa phương, đơn vị có lúc chưa kịp thời. Hoạt động của Ban tuyên giáo xã, phường, thị trấn hiệu quả chưa cao; Công tác quản lý học viên, việc triển khai thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị ở một số trung tâm BDCT cấp huyện còn có hạn chế chưa thực sự quyết liệt.

Để tăng cường hiệu quả hoạt động tuyên giáo năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương tập trung vào một số giải pháp trong thời gian tới như:

Một là, nghiên cứu nội dung hướng dẫn chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương; bám sát chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thường trực cấp uỷ và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Trên cơ sở đó xây dựng chương trình làm việc đảm bảo tính khoa học, tránh chồng chéo, để sót việc hoặc chậm tiến độ công việc.

Hai là, chủ động rà soát, xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, khảo sát, nắm tình tình, báo cáo kết quả thực hiện các nghị  quyết, chỉ thị, kết luận... của trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác tuyên giáo và đề xuất với cấp trên được đúng trúng, tránh bệnh hình thức.

Ba là, tiếp tục đổi mới công tác nghiên cứu dư luận xã hội, phát huy vai trò độ tin cậy của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội từ tỉnh đến cơ sở; chú trọng việc tổng hợp, phân tích, đề xuất các giải pháp phù hợp báo cáo với cấp có thẩm quyền.

Bốn là, chủ động làm tốt công tác phối hợp với các đơn vị liên quan, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, cổ vũ động viên nhân tố mới, mô hình mới, gắn việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng./.

Tuấn Nghĩa

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất