Hải Phòng: Năm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo năm 2019
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng. Trưởng Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và các đồng chí lãnh đạo thành phố, đại biểu khảo sát thực tế tại Công ty TNHH VSIP Hải Phòng.

Ngoài việc tuyên truyền cổ động trực quan chưa hiệu quả, ở lĩnh vực văn học, nghệ thuật của Hải Phòng chưa được quan tâm đúng mức, việc phối, kết hợp triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ giữa các cơ quan, đơn vị, trên địa bàn chưa đi vào chiều sâu, vẫn nặng vụ việc. Chất lượng, tiến độ việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị ở một số tổ chức cơ sở đảng chưa đảm bảo; việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị nói chung và việc tổ chức học tập, sinh hoạt chuyên đề 2018 ở chi bộ còn mang tính hình thức, thiếu tính sáng tạo. Chính những thiếu sót, hạn chế cần được khắc phục trong các nội dung, nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2019. 

Đông đảo bạn đọc tại Thư viện khoa học tổng hợp thành phố. Ảnh: ĐỖ HIỀN
Đông đảo bạn đọc tại Thư viện khoa học tổng hợp thành phố. Ảnh: ĐỖ HIỀN

ĐỔI MỚI TRONG HỌC TẬP, GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Điểm riêng và mới ở Hải Phòng năm 2018 về công tác giáo dục lý luận chính trị đó là: Lần đầu tiên Thường trực Thành ủy đã trực tiếp cho ý kiến chỉ đạo và Ban Tuyên giáo Thành uỷ đã tham mưu tổ chức thành công 2 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng đảng cho đội ngũ cán bộ cấp ủy của các tổ chức Đảng trong các loại hình doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Đây là kết quả của một quá trình bền bỉ kiên trì thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng “Về xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập”.

Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng đã tổng hợp, xây dựng Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 32-NQ/TW (khóa IX), Kết luận 72-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về xây dựng, phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên lĩnh vực công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo; báo cáo 01 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII).

Hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức học tập chuyên đề năm 2018, sơ kết 02 năm triển khai Chỉ thị 05-CT/TW và công tác biểu dương, khen thưởng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Hướng dẫn triển khai và theo dõi nắm bắt tình hình cơ sở việc thực hiện Thông tri của Ban Thường vụ Thành uỷ về tổ chức chào cờ, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ.

Việc tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị tại các đơn vị tiếp tục được duy trì. Tổng số lớp mở tại các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị là 638 lớp, 110.347 học viên. Riêng tại các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, mặc dù có nhiều sự biến động do sắp xếp cán bộ, kinh phí được cấp chậm, nhưng nền nếp hoạt động của các trung tâm tiếp tục được duy trì, giữ vững. 

Hệ thống tuyên giáo giúp các cấp ủy ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo về công tác lịch sử Đảng: Ban Thường vụ Quận uỷ Kiến An ban hành Quyết định 357-QĐ/QU ngày 05/3/2018 của về việc thành lập ban chỉ đạo tái bản, chỉnh lý, bổ sung lịch sử Đảng bộ Quận Kiến An giai đoạn 1930-2019… Ban Thường vụ Quận ủy Hồng Bàng, Ngô Quyền, Huyện ủy Cát Hải, An Lão, Đảng ủy Quân sự thành phố ban hành công văn tăng cường lãnh đạo, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn, tái bản, tuyên truyền, giảng dạy lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng… Để nâng cao chất lượng các công trình lịch sử đảng, nhiều quận, huyện đã xây dựng quy chế về việc sưu tầm, biên soạn, tái bản, thành lập hội đồng thẩm định lịch sử Đảng bộ các xã, phường, thị trấn. 

Thực hiện Hướng dẫn số 48-HD/BTGTW ngày 19/9/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức Hội thị Giảng viên lý luận chính trị giỏi các cấp năm 2017-2018; Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức thành công Hội thi Giảng viên lý luận chính trị cấp thành phố năm 2018, lựa chọn 02 giảng viên đại diện cho thành phố tham gia Hội thi cấp khu vực được tổ chức tại Thái Bình được ghi nhận và đánh giá cao về chất lượng giảng viên. 01 đồng chí đạt giải Khuyến khích và là 1 trong 8 thí sinh được lựa chọn tham dự Hội thi Chung khảo. Tại Hội thi Chung khảo toàn quốc cuối tháng 11 năm 2018 ở Thành phố Hồ Chí Minh, giảng viên tham gia dự thi đạt giải 3.

Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn tổ chức việc nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ, xã, phường, thị trấn, lịch sử truyền thống cách mạng. Đảng bộ quận Hải An, huyện Vĩnh Bảo đã hoàn thành việc biên soạn, tái bản lịch sử đảng bộ và đã xuất bản. Hội Nông dân thành phố và Hội Chữ thập đỏ thành phố đang hoàn thiện lịch sử của Hội, dự kiến cho xuất bản vào cuối năm 2018. Quận Lê Chân, Kiến An đã xây dựng kế hoạch, đang tiếp tục sưu tầm, bổ sung tư liệu phục vụ cho việc tái bản Lịch sử Đảng bộ quận. Việc thực hiện đề án cơ sở dữ liệu được chủ động thực hiện ngay từ những ngày đầu năm. Ban Biên tập và đội ngũ công tác viên đã tích cực sưu tầm tư liệu viết và biên tập được: 17 bài viết về tập thể, cá nhân anh hùng; 39 bài viết về di tích, lịch sử cách mạng; 62 nhân vật lịch sử Hải Phòng; đánh máy và đọc soát được 22/28 cuốn lịch sử đảng bộ xã, phường; sưu tầm và cập nhật được hơn 100 ảnh tư liệu liên quan đến Đảng bộ Hải Phòng; cập nhật được 340 trường dữ liệu…

HƯỚNG ĐẾN NHỮNG MỤC TIÊU LỚN TRONG NĂM 2019

Khắc phục những hạn chế, hướng đến hiệu quả của hoạt động tuyên giáo năm 2019, ngành Tuyên giáo thành phố tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, bám sát thực tiễn, chủ động khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018, tập trung thực hiện tốt đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo ban tuyên giáo quận, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy; ban tuyên huấn MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố triển khai những nhiệm vụ chủ yếu sau:  

Một là, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nhất là tuyên truyền quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII); các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Trung ương, của Thành ủy và cấp ủy. Tập trung tuyên truyền quán triệt, kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2019, tuyên truyền các dự án, công trình trọng điểm, xây dựng nông thôn mới, tình hình an ninh, bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo, thông tin đối ngoại, các nhiệm vụ quốc phòng, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, thành phố... 

Phái đoàn lãnh đạo cấp cao Triều Tiên làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng.
Phái đoàn lãnh đạo cấp cao Triều Tiên làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng.

Hai là, chủ động và tích cực tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhất là chuyên đề năm 2019; trong đó, chú trọng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đi sâu tổng kết mô hình và cách làm thiết thực, hiệu quả, phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng các nhân tố mới, những tập thể cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phấn đấu mỗi loại hình cơ sở đảng có một mô hình, sáng kiến tiêu biểu mới về học tập, làm theo Bác để tổng kết, nhân rộng.

Ba là, bám sát các quan điểm chỉ đạo, chủ trương, đường lối của Đảng, chủ động phối hợp triển khai và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tuyên giáo; tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, lãnh đạo địa phương đơn vị đối với công tác lý luận chính trị, công tác báo chí, công tác khoa giáo, công tác văn hoá văn nghệ, công tác nghiên cứu dư luận xã hội, công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng. Duy trì và đổi mới các hình thức giao ban công tác định kỳ, chú trọng hướng về cơ sở.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy  triển khai Kết luận số 09-KL/TU ngày 06/6/2017 của Ban Thường vụ Thành uỷ về “Tăng cường đổi mới công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng đến năm 2020”; chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung, chương trình công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2019. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giảng dạy lịch sử Đảng, nhất là truyền thống lịch sử cách mạng của Đảng bộ thành phố; tiếp tục thực hiện Đề án cơ sở dữ liệu lịch sử Đảng bộ thành phố và hoàn thành việc tổ chức thẩm định công trình Lịch sử Hải Phòng.

Năm là, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý công tác văn hoá văn nghệ trên địa bàn; tiếp tục tham mưu và tổ chức thực hiện kế hoạch, quy chế Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt 2 (2018-2020); Hải Phòng - Khát vọng vươn lên năm 2018-2019./.

Tuấn Đạt

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất