Kon Tum: Tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận
Tỉnh Kon Tum tổng kết công tác đấu tranh chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa năm 2017

Theo đó, về định hướng chung, căn cứ tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ được giao, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị lựa chọn nội dung và tổ chức tổng kết, nghiên cứu những mô hình mới, cách làm hay, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, chuẩn bị cho việc ban hành mới các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy, tổ chức đảng, của chính quyền địa phương và xây dựng các chủ trương lớn về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác xây dựng Đảng ở địa phương, đơn vị.

Về định hướng cụ thể, việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận tập trung vào 4 lĩnh vực, đó là: Đối với kinh tế, nghiên cứu, tổng kết việc vận dụng phương thức lãnh đạo của Đảng về kinh tế ở địa phương, đơn vị; việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phát triển doanh nghiệp; tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân; các mô hình phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã, nhất là trong vùng dân tộc thiểu số; nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư nước ngoài; cơ cấu lại, phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng kinh tế số và các chủ trương, giải pháp để tiếp cận, khai thác và phát huy các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Đối với lĩnh vực văn hóa-xã hội, chú trọng nhiệm vụ xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống văn minh, phòng, chống các tệ nạn xã hội; giảm nghèo bền vững, chăm sóc người có công, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc; phát triển, quản lý xã hội bền vững, đồng thuận, kỷ cương; trồng và quản lý, bảo vệ rừng; bảo vệ môi trường; phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân trong tình hình mới; bảo vệ biên giới, chủ quyền lãnh thổ của đất nước; bảo vệ an ninh chính trị, an ninh mạng, an ninh thông tin; phòng, chống “diễn biến hòa bình”, tội phạm, tệ nạn xã hội và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các đối tượng cơ hội chính trị; hội nhập quốc tế, phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị với các nước, các tổ chức quốc tế, các ngành, địa phương nước ngoài.

Đối với lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, chú trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị. Công tác tổ chức cán bộ (tuyển dụng, đánh giá, quản lý, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm,…); những kinh nghiệm hay, mô hình mới trong sắp xếp, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước, cải cách hành chính; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận; phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân, vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cơ sở để chọn vấn đề tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận là sự chỉ đạo, yêu cầu của cấp trên; sơ kết 05 năm, tổng kết 10 năm thực hiện các nghị quyết, chỉ thị quan trọng của Đảng đã ban hành để tiếp tục chỉ đạo thực hiện; nghiên cứu các mô hình mới, cách làm hay cần đánh giá, kết luận để nhân rộng; những vấn đề lớn, quan trọng trong nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước khi tổ chức thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc cần phải giải quyết; chuẩn bị nội dung cho việc ban hành các nghị quyết mới của Đảng, nhất là phục vụ việc xây dựng các văn kiện đại hội đảng các cấp.

Kế hoạch tổng kết, nghiên cứu phải đảm bảo các nội dung: căn cứ xây dựng kế hoạch; mục đích, yêu cầu, đối tượng, phạm vi tổng kết, nghiên cứu; các nội dung chính cần triển khai tổng kết nghiên cứu; phương pháp tổng kết, nghiên cứu; lực lượng tham gia (chủ trì, phối hợp); những công việc phải thực hiện ngay và thường xuyên; thời gian thực hiện, hoàn thành. Báo cáo tổng kết, nghiên cứu phải đánh giá đúng những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém của lĩnh vực, nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém này, rút ra những kinh nghiệm, bài học, đề xuất được những chủ trương, quan điểm, giải pháp tiếp tục giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra; có những kiến nghị hợp lý, khả thi với Đảng, Nhà nước và cấp trên.

Để triển khai tốt nhiệm vụ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy, căn cứ Hướng dẫn này, chỉ đạo việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận đối với các vấn đề thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương mình lãnh đạo, quản lý, phục vụ trực tiếp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của địa phương, đơn vị mình; chỉ đạo ưu tiên phân bổ kinh phí hoạt động khoa học cho các đề tài, đề án tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận do cấp ủy, tổ chức đảng đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ. Các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường thông tin, tuyên truyền về kết quả tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận ở các địa phương, đơn vị; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chương trình giới thiệu, cổ vũ, nhân rộng những mô hình mới, kinh nghiệm hay (sau khi tổng kết, đánh giá) ở các địa phương, đơn vị; góp phần tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu phát triển của tỉnh, của đất nước. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị; định kỳ hằng năm, tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện.

Nguyễn Phi Em
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất