Lào Cai: Công tác tuyên vận là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền

Với sự quyết tâm chỉ đạo sát sao, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trong toàn tỉnh, công tác tuyên vận năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lào Cai tiếp tục được thực hiện nền nếp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, văn minh đô thị. Thực hiện Quy định số 11-QĐ/TU về công tác tuyên vận, trong năm 2018, các cơ quan cấp tỉnh được phân công đã cử 221 lượt lãnh đạo, cán bộ đi dự hội nghị tuyên vận, khảo sát và nắm bắt công tác tuyên vận tại 226 lượt xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với các sở, ngành của tỉnh biên soạn, cung cấp 33 chuyên đề phục vụ hội nghị tuyên vận hằng tháng. Năm 2018, UBND tỉnh Lào Cai đã cấp trên 7,3 tỷ đồng phục vụ thực hiện công tác tuyên vận toàn tỉnh. Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử Tỉnh ủy đã viết, biên tập, đăng tải trên 100 tài liệu, tin, bài phản ánh hoạt động và phục vụ việc thực hiện công tác tuyên vận của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở trên mục “Thông tin tuyên vận” - Cổng Thông tin điện tử Tỉnh ủy. 

Thường trực các huyện ủy, thành ủy đã ban hành trên 300 văn bản chỉ đạo, triển khai công tác tuyên vận đến đảng ủy các xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Công tác tổng hợp, gửi báo cáo, lịch tổ chức hội nghị tuyên vận hằng tháng được hầu hết các huyện ủy, thành ủy thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian, có chất lượng; báo cáo đánh giá việc thực hiện của một số đơn vị có số liệu minh chứng, có sự so sánh, đối chiếu với mục tiêu, nhiệm vụ tuyên vận tháng trước, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể tháng sau. Trong năm, các huyện ủy, thành ủy đã tổ chức được 1.885 cuộc đi dự hội nghị, kiểm tra, nắm bắt tình hình thực hiện công tác tuyên vận tại cơ sở; riêng thường trực cấp ủy huyện, thành phố thực hiện được 127 cuộc. Đến hết năm 2018 toàn tỉnh có 164 ban tuyên vận với 1.761 thành viên. Trong năm 2018 các huyện ủy, thành ủy đã chỉ đạo tổ chức biên soạn được trên 470 tin thời sự của huyện cung cấp triển khai tại hội nghị tuyên vận. Công tác bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động đối với đội ngũ cán bộ tuyên vận cơ sở được hầu hết các huyện ủy, thành ủy tiếp tục quan tâm thực hiện với nhiều hình thức, phương pháp kịp thời. 

Hầu hết Đảng ủy các xã, phường, thị trấn đã có sự nhận thức đúng đắn vai trò, yêu cầu của công tác tuyên vận do đó đã có sự chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nội dung theo Quy định số 11-QĐ/TU. Trong năm 2018, ban tuyên vận đã tham mưu cho đảng ủy các xã, phường, thị trấn tổ chức được 1.968 hội nghị tuyên vận hằng tháng theo Quy định với sự tham gia của 94.352 lượt cán bộ, đảng viên, thành viên ban tuyên vận, tổ tuyên vận. Việc xây dựng báo cáo đánh giá công tác tuyên vận và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng sau cũng như đánh giá, chấm điểm của đảng ủy xã, phường, thị trấn đối với chi bộ (tổ tuyên vận) tại hầu hết các đơn vị đều thực hiện bảo đảm chất lượng. Việc phân công, bố trí báo cáo viên thực hiện truyền đạt các chuyên đề tại hội nghị tuyên vận ở nhiều xã, phường, thị trấn đã có sự chuyển biến tích cực, có sự phân công bảo đảm phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực sở trường của từng người. Phần lớn cán bộ tuyên vận, nhất là phó trưởng ban tuyên vận chuyên trách và tổ trưởng tổ tuyên vận có năng lực chuyên môn, ý thức tự giác cao, trách nhiệm, tâm huyết với công việc được phân công. 

Việc thực hiện nhiệm vụ tại các tổ tuyên vận tiếp tục được nâng cao. Đến hết năm 2018 toàn tỉnh có 1.856 tổ tuyên vận với 5.781 thành viên. Việc kiện toàn, bổ sung thành viên tổ tuyên vận được thực hiện kịp thời, nhất là đối với các địa bàn thực hiện chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố do đó bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động tại cơ sở. Tổ trưởng và các thành viên thường xuyên vừa trực tiếp tuyên truyền vận động vừa kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, chú trọng động viên, thu thập thông tin về kết quả tuyên vận từ các tổ chức và cá nhân ghi chép, tổng hợp vào “Sổ nhật ký tuyên vận” theo tiến độ, số lượng, chất lượng kết quả tuyên vận trong tháng, tham mưu cho chi bộ đánh giá, chấm điểm, xếp loại công tác tuyên vận. 

Công tác đánh giá, xếp loại thực hiện nhiệm vụ tuyên vận được thực hiện nghiêm túc từ tỉnh đến cơ sở. Tại cấp tỉnh, hằng tháng Ban Chỉ đạo công tác tư tưởng của Tỉnh ủy chủ trì họp thống nhất cùng với đại diện Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Tỉnh ủy ủy chấm điểm công tác tuyên vận đối với các huyện ủy, thành ủy bảo đảm khách quan và phản ánh đúng thực tế. Tại cấp huyện, các huyện ủy, thành ủy đã đánh giá, chấm điểm trong năm 2018 có 98 ban tuyên vận xếp loại Tốt, 64 ban tuyên vận xếp loại Khá, 02 ban tuyên vận xếp loại Trung bình. Việc đánh giá, phân xếp loại cán bộ phó ban tuyên vận chuyên trách được đảng ủy các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc, theo đó có 28 đồng chí phó trưởng ban tuyên vận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 136 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trên cơ sở kết quả đánh giá và ý kiến thảo luận của các đại biểu dự hội, đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai thống nhất kết luận và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ năm 2019, trọng tâm là:

Một là, thống nhất quan điểm công tác tuyên vận là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Việc triển khai thực hiện công tác tuyên vận bảo đảm theo đúng phân cấp đã được quy định, trong đó đặc biệt chú trọng và nâng cao hiệu quả, tính chủ động của cấp ủy cấp huyện và đảng ủy các xã, phường, thị trấn. Các cơ quan cấp tỉnh tiếp tục nâng cao trách nhiệm, chất lượng biên soạn, cung cấp thông tin thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh, chuyên đề do các sở, ngành chịu trách nhiệm thực hiện theo kế hoạch, phù hợp với đối tượng, thời gian thực hiện tại hội nghị tuyên vận. 

Hai là, tiếp tục phân công các cơ quan cấp tỉnh đi dự hội nghị tuyên vận hằng tháng gắn với đánh giá, giám sát công tác tuyên vận tại cơ sở theo Quy định, bảo đảm có sự luân phiên địa bàn phụ trách. Nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường số lượng, chất lượng biên tập, cung cấp tin, bài, tài liệu, thông tin thời sự về công tác tuyên vận các cấp, nhất là cấp cơ sở trong chuyên mục Thông tin tuyên vận trên Cổng Thông tin điện tử Tỉnh ủy và các huyện ủy, thành ủy.

Ba là, các huyện ủy, thành ủy phát huy vai trò chủ trì, chịu trách nhiệm chính trong chỉ đạo, hướng, dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác tuyên vận tại cơ sở bám sát Quy định, phù hợp với thực tiễn tình hình tại mỗi địa phương, bảo đảm công tác tuyên vận được thực hiện hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; xây dựng đô thị văn minh. 

Bốn là, tiếp tục tập trung chỉ đạo kịp thời kiện toàn tổ chức, rà soát, bổ sung quy chế hoạt động ban tuyên vận, tổ tuyên vận đảm bảo phù hợp với thực tế công việc. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hội nghị tuyên vận cấp xã hằng tháng theo đúng lịch đã đăng ký, bảo đảm nội dung theo Quy định. Nghiên cứu biện pháp nhằm cải thiện, nâng cao năng lực, kỹ năng truyền đạt của báo cáo viên được phân công thực hiện các chuyên đề tại hội nghị.

Năm là, nghiên cứu thiết lập mạng lưới cộng tác viên chuyên mục tuyên vận thuộc Cổng thông tin điện tử bảo đảm thường xuyên cập nhật, đăng tải thông tin thời sự, tài liệu, chuyên đề phục vụ thực hiện công tác tuyên vận; tin, bài, hình ảnh phản ánh hoạt động tuyên vận tại cơ sở.

Kết quả trong thực hiện công tác tuyên vận năm 2018 khẳng định sự quyết tâm, năng lực chỉ đạo, triển khai thực hiện của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh. Đây tiếp tục là tiền đề quan trọng để duy trì, nâng cao chất lượng công tác tuyên vận năm 2019 và các năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ thuộc 4 chương trình, 19 đề án trọng tâm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020./.

Phùng Nam Trung
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất