Ngành Tuyên giáo Bắc Kạn chủ động, sáng tạo, vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ
Đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi trao giải Nhất cho đồng chí Hoàng Mai Thao (Đảng bộ huyện Pác Nặm).

TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI CÁC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN

Bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và yêu cầu thực tiễn, toàn Ngành đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); các Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 3, 4 (khóa XII) với tinh thần nghiêm túc, phù hợp yêu cầu. Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch tuyên truyền sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. ; tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021 với cách làm mới, sáng tạo, phù hợp với công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức điểm cầu kết nối với điểm cầu chính Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện, cấp cơ sở và cán bộ, đảng viên; cho các đồng chí lãnh đạo, cấp trưởng, phó phòng, ban biên tập của cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và các cơ quan báo chí của tỉnh, báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh; cho lãnh đạo Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh và đại biểu đại diện văn nghệ sĩ, trí thức tiêu biểu của tỉnh (với 9.100 đại biểu tham dự). Sau Hội nghị, báo cáo kết quả Hội nghị trực tuyến và báo cáo kết quả đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về Ban Tuyên giáo Trung ương; chỉ đạo các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về những nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các kế hoạch, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, đăng tải các tin, bài về điểm mới, nổi bật của các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; những điểm mới về công tác xây dựng Đảng trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Đảng ủy các xã, phường, thị trấn đã chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho trên 17.000 cán bộ, đảng viên chưa được học tập Nghị quyết tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

ĐA DẠNG HÓA CÁC HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, THÍCH ỨNG VỚI TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19

Xác định bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện quan trọng của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân; là cơ hội để nhân dân trực tiếp tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của dân, do dân, vì dân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thực hiện tốt nhiệm vụ là cơ quan thường trực Tiểu ban thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử tỉnh; tham gia các đoàn kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương, đơn vị; cung cấp thông tin, tài liệu và chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương tuyên truyền về cuộc bầu cử với các hình thức đa dạng, kịp thời, rộng khắp, thiết thực, hiệu quả đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức điều tra dư luận xã hội về công tác bầu cử tại đảng bộ các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc với 500 phiếu... Từ đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Song song với việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hoạt động tuyên truyền lưu động, các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan, việc ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là thông qua các nền tảng mạng xã hội như facebook, zalo, trên fanpage Cờ đỏ… trong tuyên truyền bầu cử đã tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ; đăng tin, bài tuyên truyền trên Bản tin "Công tác xây dựng Đảng"; tuyên truyền "Những điểm mới và công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”... tại hội nghị báo cáo viên, hội nghị giao ban công tác báo chí...

 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hệ thống tuyên giáo các cấp đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, nắm tình hình, tham mưu kịp thời các văn bản định hướng công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy và trực tiếp ban hành nhiều văn bản về công tác phòng, chống dịch Covid-19 như Kế hoạch về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay; Công văn: về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; về tăng cường công tác nắm tình hình và định hướng tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; Hướng dẫn về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới; triển khai điều tra dư luận xã hội trực tuyến về vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19; tham gia các đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương, đơn vị; hằng tháng, tổng hợp, xây dựng báo cáo công tác chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 gửi Ban Tuyên giáo Trung ương.

Bên cạnh đó, toàn ngành đã chủ động tham mưu cấp ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, bảo đảm kịp thời; tập trung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm các sự kiện, ngày lễ, ngày kỷ niệm trọng thể của đất nước, của tỉnh trong năm 2021; tuyên truyền về: Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 2021; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kỳ họp thứ nhất, thứ hai Quốc hội khóa XV; kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể; công tác phòng, chống dịch Covid-19 ... Qua đó, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự ổn định tư tưởng và đồng thuận trong xã hội.

PHÁT HUY VAI TRÒ ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN CÁC CẤP

Ban tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy kiện toàn và tăng cường quản lý, định hướng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; tổ chức thành công hội thi báo cáo viên giỏi năm 2021 (tiêu biểu là huyện Chợ Đồn, Pác Nặm, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh); cấp tỉnh tổ chức 8 hội nghị báo cáo viên định kỳ (trong đó: 6 hội nghị trực tuyến, 2 hội nghị trực tiếp với 8.500 lượt người tham dự). Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của ban Bí thư về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội; tổng hợp, báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 48 lượt ý kiến (dư luận xã hội) thông qua các báo cáo định kỳ hàng quý; UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng làm rõ, xử lý các vấn đề trên các lĩnh vực: đất đai, giao thông, y tế, giáo dục, môi trường, trật tự an toàn xã hội... giúp cho nhân dân hiểu được những định hướng chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tổ chức điều tra dư luận xã hội về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc với 500 phiếu; triển khai điều tra dư luận xã hội trực tuyến về vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19...

 

Quang cảnh Hội nghị Báo cáo viên tỉnh Bắc Kạn tháng 9/2021

Quang cảnh Hội nghị Báo cáo viên tỉnh Bắc Kạn tháng 9/2021

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi nội dung báo chí phản ánh, tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo kịp thời 11 vấn đề phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm; chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức 06 hội nghị giao ban công tác báo chí; ban hành 10 báo cáo công tác báo chí và 06 thông báo kết luận hội nghị giao ban công tác báo chí. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy biên tập, xuất bản 11 số Bản tin "Công tác xây dựng Đảng" với gần 18.900 cuốn, kịp thời phục vụ sinh hoạt chi bộ; thường xuyên theo dõi, nắm tình hình việc triển khai thực hiện Chuyên mục xây dựng Đảng theo Kế hoạch số 13-KH/TU ngày 15/01/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện chuyên mục xây dựng Đảng năm 2021.

Ban Tuyên giáo các cấp và các ngành trong khối tư tưởng, văn hóa đã tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng các hoạt động lễ hội, du lịch, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa; cổ vũ, động viên văn nghệ sĩ tích cực hưởng ứng Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021 - 2025; sơ kết công tác văn hóa, văn nghệ  6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU về xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2016- 2020; Báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 284-QĐ/TW ngày 05/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương về tiêu chuẩn, cơ chế lựa chọn, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật...

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI, TUYÊN TRUYỀN BIỂN ĐẢO

Công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc tiếp tục được đẩy mạnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm tốt vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại tỉnh; ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2021 với Cục Kỹ thuật Hải quân. Đồng thời, kịp thời định hướng, hướng dẫn, cung cấp thông tin đối ngoại thông qua hội nghị báo cáo viên, hội nghị giao ban công tác báo chí định kỳ, cuốn Bản tin Công tác xây dựng Đảng”. Các cơ quan báo chí, ngành chức năng, các địa phương, đơn vị đã tích cực tuyên truyền sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thông tin đối ngoại, về biển, đảo, biên giới, lãnh thổ; phản ánh kịp thời các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của tỉnh; tuyên truyền về các bằng chứng lịch sử, pháp lý khẳng định chủ quyền biển, đảo, biên giới, lãnh thổ; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, lịch sử, tiềm năng, thế mạnh của Việt Nam và Bắc Kạn với bạn bè trong nước và thế giới; chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc, xuyên tạc của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, nhất là trên không gian mạng.

Ban Tuyên giáo các cấp đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp với các đơn vị liên quan theo Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm.

CÁC NGÀNH TRONG KHỐI KHOA GIÁO CHỦ ĐỘNG THAM MƯU TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Ban tuyên giáo các cấp chủ trì, phối hợp với các ngành trong khối chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác khoa giáo năm 2021.

Đặc biệt, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hệ thống tuyên giáo các cấp đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, nắm tình hình, tham mưu kịp thời các văn bản định hướng công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Hằng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp, xây dựng báo cáo công tác chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 gửi Ban Tuyên giáo Trung ương. Bên cạnh đó, các ngành trong khối khoa giáo cũng tham mưu cho cấp ủy ban hành các nghị quyết, kế hoạch về lĩnh vực khoa giáo như: Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 12/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025;  Kế hoạch số 47-KH/TU, ngày 12/8/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030; Kế hoạch số 48-KH/TU, ngày 12 /8/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới....

Lễ xuất hành chuyến hàng tỉnh Bắc Kạn hỗ trợ nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19.

Lễ xuất hành chuyến hàng tỉnh Bắc Kạn hỗ trợ nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19.

Công tác tổng hợp, xây dựng các văn bản định kỳ và đột xuất được triển khai thực hiện theo quy định, bảo đảm kịp thời, chất lượng. Một số đơn vị thực hiện tốt công tác thông tin báo cáo như: Pác Nặm, Chợ Mới, Ba Bể, Bạch Thông, Công an tỉnh...

Nhìn lại, trong năm 2021, ngành Tuyên giáo của tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức đoàn kết dân tộc, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; kịp thời sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy trên lĩnh vực công tác tuyên giáo; đổi mới phương thức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng bằng hình thức trực tuyến. Đồng thời, triển khai có hiệu quả công tác chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền trên báo chí, mạng xã hội, định hướng dư luận xã hội; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội và định hướng công tác tư tưởng, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, chủ quyền biển, đảo Tổ quốc, đặc biệt là công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 với nhiều hình thức sinh động, thiết thực. Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội và động viên các tầng lớp nhân dân nỗ lực, thi đua cùng Đảng bộ, chính quyền các cấp trong tỉnh thực hiện nhiệm vụ "kép", vừa phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tập trung nghiên cứu các vấn đề còn hạn chế được chỉ ra trong các kỳ giao ban, sơ kết về công tác tuyên giáo và xây dựng giải pháp khắc phục. Đồng thời, tăng cường làm việc với các ngành, địa phương và đổi mới công tác kiểm tra để nắm tình hình triển khai các chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực tuyên truyền, khoa giáo, lý luận chính trị, lịch sử Đảng... Qua đó, phát hiện những khó khăn, vướng mắc và đã kiến nghị, đề xuất với Trung ương, với tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng tiếp tục cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo như: Công tác lý luận chính trị; công tác nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội; công tác khoa giáo (công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm ...); ký kết chương trình phối hợp với các đơn vị liên quan theo Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư … nhằm không ngừng đổi mới công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng ở địa phương.

* 

Từ những kết quả nổi bật và thực tiễn công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn trong năm 2021 có thể rút một số bài học kinh nghiệm sau:

Thứ nhất, chú trọng sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác tuyên giáo, thực hiện phương châm cả hệ thống chính trị làm công tác tuyên giáo, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, trong đó lực lượng nòng cốt là đội ngũ chuyên trách làm công tác tuyên giáo. Luôn gắn chặt công tác tuyên giáo với công tác tổ chức, cán bộ và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn; tiến hành đồng thời việc thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, nói đi đôi với làm.

Thứ hai, chủ động, nhanh nhạy, kịp thời và sáng tạo trong công tác chỉ đạo, tham mưu về lĩnh vực chính trị tư tưởng, nhất là trong việc nắm thông tin, dự báo tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội để định hướng đúng và kịp thời, phù hợp, giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm được dư luận quan tâm.

Thứ ba, công tác tuyên giáo phải gắn chặt với thực tiễn cuộc sống, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt trong tình hình hiện nay, khi dịch COVID-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch không ngừng chống phá, công tác tuyên giáo phải góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thứ tư, chăm lo xây dựng, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp đảm bảo về số lượng và chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt huyết, có kiến thức và am hiểu sâu nghiệp vụ công tác tuyên giáo, thường xuyên được cập nhật kiến thức mới, có kỹ năng nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc Ban Tuyên giáo các cấp triển khai thực hiện và sơ, tổng kết kịp thời nghị quyết, chỉ thị của Đảng về lĩnh vực tuyên giáo; tổ chức giao ban công tác tuyên giáo định kỳ để nắm tình hình, thực hiện kịp thời có hiệu quả thông tin hai chiều./.

 

Trần Thị Lộc

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

 

 

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất