Những kết quả nổi bật tạo đà cho năm 2019
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân và nguyên Phó Bí thư Thành ủy Phạm Phương Thảo trao Bằng khen cho các đơn vị

Ngày 10/1, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố (TPHCM) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Đặng Mạnh Trung, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương tại TPHCM; Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND Thành phố, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Trung tướng Lê Đông Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an Thành phố …

Chủ động trong công tác tham mưu

Năm 2018, ngành Tuyên giáo TPHCM đã chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy cải tiến và thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo, đặc biệt là đã tập trung tham mưu giúp cấp ủy triển khai học tập quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tham mưu đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kế hoạch tập thể, kế hoạch cá nhân, tập trung các giải pháp thực hiện những nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,v.v..

Ban Tuyên giáo Thành uỷ đã thực hiện kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp thành phố; chỉ đạo, hướng dẫn ban tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy cấp trên cơ sở, đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố đã tham mưu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác dư luận xã hội và cộng tác viên từ quận, huyện đến phường, xã, thị trấn, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức. Đã xây dựng quy chế hoạt động của cộng tác viên dư luận xã hội, quy định chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất; hoạt động của lực lượng cộng tác viên dư luận xã hội các cấp đã từng bước đi vào nề nếp và được nâng lên; theo đó, nhiều mô hình giao ban dư luận xã hội hướng về cơ sở đã được các đơn vị, địa phương thực hiện, nhân rộng, như giao ban luân phiên giữa các phường, các cụm.  Đồng thời, tiếp tục tổ chức các hội nghị giao ban chuyên đề theo giới như: cán bộ hưu trí, đoàn viên thanh niên, công nhân lao động và phụ nữ trí thức, nghệ sĩ, dân tộc, tôn giáo… để tập hợp kịp thời, sát thực tâm tư, tình cảm, ý chí, nguyện vọng của từng giới, góp phần nâng chất các báo cáo định kỳ hàng tuần, tháng, quý về tình hình dư luận xã hội.

Công tác tuyên truyền, thông tin thời sự, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật được tăng cường, góp phần giúp cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy đã quan tâm, kịp thời nắm bắt và xử lý có hiệu quả những diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn Thành phố; kịp thời phát hiện và đề ra các giải pháp nhằm ngăn ngừa, phòng chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, biểu hiện ‘‘tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... 

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Thân Thị Thư: Năm 2018, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã trình Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy 221 nội dung, trong đó có 138 nội dung đột xuất, phức tạp, nhạy cảm. Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cũng đã ban hành 44 kế hoạch tổ chức triển khai công việc và 15 hướng dẫn nghiệp vụ cho cơ sở. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Tuyên giáo Thành phố cũng còn những hạn chế cần phải khắc phục. Trong đó, công tác tư tưởng có lúc vẫn còn lúng túng, bị động; công tác bồi dưỡng, học tập lý luận chính trị còn nặng về lý thuyết; chất lượng triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra. Chất lượng đội ngũ báo cáo viên chưa đồng đều; chưa có nhiều bài viết có tầm và có sức thuyết phục lớn trên báo chí và không gian mạng để phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Thân Thị Thư phát biểu tại hội nghị

Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ động trong việc theo dõi các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên báo chí Thành phố và cả nước một cách chặt chẽ; tăng cường phát huy vai trò của báo chí đồng hành với sự phát triển của Thành phố. Công tác tham mưu Thường trực Thành ủy trong công tác chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí tiếp tục được đảm bảo, với chất lượng tham mưu có nhiều bước nâng cao; công tác xây dựng các báo cáo điểm báo, báo cáo ngày, báo cáo tuần, báo cáo tổng hợp các góp ý, hiến kế dần đi vào nền nếp  , tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc tạo lập kênh ghi nhận thông tin quản lý...

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe những tâm tư, tình cảm của văn nghệ sĩ; tham mưu đề xuất tổ chức hội nghị thông tin thời sự, nói chuyên chuyên đề, tuyên truyền các chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước, định hướng sáng tác trong giới văn nghệ sĩ. Đặc biệt, Ban Tuyên giáo đã kịp thời tham mưu Thường trực Thành ủy các chính sách quan tâm chăm lo đối với văn nghệ sĩ thành phố như tổ chức khám sức khỏe tổng quát; chăm lo, thăm viếng văn nghệ sĩ lão thành, các văn nghệ sĩ trẻ có nhiều đóng góp cho thành phố; mời tham gia các chuyến đi về nguồn để tăng cường nhận thức cho văn nghệ sĩ về lòng yêu nước, truyền thống cách mạng...

Các mặt hoạt động đều có chuyển biến tích cực, có tác động tốt về định hướng tư tưởng chính trị, xây dựng và rèn luyện đạo đức lối sống, góp phần tạo sự nhất trí nội bộ và đồng thuận xã hội, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Thành phố..

Những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019

Năm 2019, ngành Tuyên giáo Thành phố sẽ tập trung thực hiện 9 công tác, nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị; tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết của Đảng; triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2019 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”.

Cùng với đó, kịp thời tham mưu ban hành sớm kế hoạch, nội dung chỉ đạo tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng bộ Thành phố và Đại hội XIII của Đảng; thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Thành phố; đồng thời, triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn TPHCM; chỉ đạo ra mắt và đưa vào hoạt động Trung tâm báo chí Thành phố…

Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM sẽ tập trung thực hiện các nhóm giải pháp chủ yếu; trong đó, chú trọng đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tuyên giáo; xây dựng lực lượng nòng cốt, đội ngũ cộng tác viên mạnh trên các lĩnh vực quan trọng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu giúp cấp ủy trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa... Một trong những giải pháp quan trọng là đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền; chủ động thông tin tích cực, định hướng tuyên truyền kịp thời, nhanh chóng, đặc biệt đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm để định hướng chính trị đúng. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, cổ vũ, tuyên dương, giới thiệu những tấm gương điển hình tiên tiến, mô hình sáng tạo, giải pháp hay về thi đua lao động, học tập, sản xuất, chiến đấu trong xây dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố trên các lĩnh vực…

Dự và phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Trong năm 2018, ngành Tuyên giáo Thành phố đã phát huy được truyền thống đoàn kết, sáng tạo, có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Thành phố. Công tác tuyên giáo, đặc biệt công tác tuyên truyền đã được triển khai sâu hơn, rộng hơn; đã tổ chức hàng ngàn cuộc trao đổi về Nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM; tuyên truyền sâu đậm các hoạt động kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa X đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng... Ngay sau Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa X, trên cơ sở xác định phương châm là sáng tạo để phát triển Thành phố, công tác tuyên truyền đã được triển khai kịp thời; các cơ quan báo chí đã tích cực tuyên truyền các tấm gương điển hình về đổi mới sáng tạo, tạo nên khí thế thi đua và sự lan tỏa trong cộng đồng.

Cùng với đó, sau khi chỉ ra những hạn chế yếu kém của ngành Tuyên giáo Thành phố, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân mong muốn, năm 2019 ngành Tuyên giáo Thành phố cần có quyết tâm mới, đổi mới phương thức, cách làm hiệu quả hơn để góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 của Thành phố; nhất là cần phải có nhạy cảm về chính trị trong công tác truyền thông; công tác truyền thông phải đi trước và phải thực hiện mạnh mẽ hơn việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Công tác truyền thông năm 2019 cần nhấn mạnh truyền thống sáng tạo của Thành phố để đóng góp vào sự phát triển chung của Thành phố. Cần hình thành hoạt động truyền thông sáng tạo để phát triển Thành phố từ nay đến năm 2030; trong đó, ngành Tuyên giáo Thành phố có vai trò quan trọng trong nội dung này, góp phần thúc đẩy phong trào sáng tạo. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là đẩy mạnh tuyên truyền điển hình sáng tạo, tuyên truyền bằng người thật, việc thật, nhấn mạnh những người có hoạt động sáng tạo để hình thành văn hóa sáng tạo của Thành phố; đi cùng với chính sách hỗ trợ sáng tạo, cần phải đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về hoạt động sáng tạo, đặc biệt là tấm gương người sáng tạo thành công.  

Tại hội nghị

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã tặng Bằng khen cho 40 tập thể.

Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã tặng Giấy khen cho 33 tập thể.

Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã khen thưởng đồng chí Nguyễn Thị Thùy Dương, Bí thư Đoàn xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn là thí sinh đạt giải Nhì vòng thi cấp cụm và giải Nhì vòng thi toàn quốc, Hội thi Giảng viên Lý luận chính trị giỏi năm 2018.

Thanh Mai

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất