Nỗ lực đổi mới để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ đặt ra

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cấp ủy đảng trong tỉnh Thái Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác tuyên giáo, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Với tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, sáng tạo trong tham mưu, tổ chức thực hiện, đội ngũ cán bộ tuyên giáo đã phát huy nội lực, tăng cường nắm bắt, dự báo tình hình, tham mưu triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh.

Nổi bật là tham mưu đổi mới việc tổ chức quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Tỉnh ủy theo hình thức trực tuyến kết nối điểm cầu từ Trung ương, tỉnh đến cơ sở. Đây vừa là một trong những hình thức phù hợp với xu hướng phát triển của thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, bối cảnh dịch Covid-19 vừa là giải pháp để chủ trương của Đảng đến nhanh hơn, gần hơn với cán bộ, đảng viên, sớm đi vào cuộc sống. Một số hội nghị có số lượng điểm cầu và số đảng viên tham gia học tập lớn như: hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với 103 điểm cầu; hội nghị quán triệt Chuyên đề toàn khóa với 319 điểm cầu, 26.658 đại biểu; hội nghị triển khai Chuyên đề năm 2022 với 302 điểm cầu, 45.148 đại biểu; hội nghị quán triệt, triển khaiNghị quyết Trung ương 4 khóa XIII với 263 điểm cầu; hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII với 303 điểm cầu, 32.425 đại biểu tham dự.

Ban tuyên giáo các cấp đã chủ động rà soát, tham mưu sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị; tổ chức tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống lịch sử, văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân theo tinh thần Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 30/1/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX thông qua nhiều lực lượng, phương thức, phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm cả bề rộng và chiều sâu. Đặc biệt, đã tham mưu triển khai nghiêm túc, bài bản việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cụ thể hóa Chuyên đề toàn khóa thành chuyên đề học tập hàng năm. Chủ động nắm bắt, định hướng thông tin dư luận xã hội, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được nâng cao; công tác tuyên truyền, báo chí - xuất bản, khoa giáo, văn hóa văn nghệ… được định hướng kịp thời. Công tác tuyên giáo của tỉnh cũng đã huy động sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành: sự phối hợp của HĐND, UBND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong thực hiện Quy chế 238; khối khoa giáo tỉnh có 21 ngành, đơn vị; khối tư tưởng - văn hóa và lĩnh vực an ninh tư tưởng - văn hóa có 12 đơn vị; khối lý luận chính trị gồm 11 đơn vị...

Trước yêu cầu cần phải hiện đại hóa công tác tuyên truyền, thích ứng với quá trình chuyển đổi số, ngành Tuyên giáo đã chủ động tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức sinh động các hình thức thông tin, tuyên truyền, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng lợi thế của internet, mạng xã hội để lan tỏa đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Thông qua các nền tảng trực tuyến của Báo Thái Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Bình, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Sổ tay đảng viên điện tử đã truyền hình trực tiếp hội thi báo cáo viên giỏi, hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Thái Bình để hàng nghìn lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi trực tiếp. Đã tổ chức thành công cuộc thi trắc nghiệm trên mạng internet: Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025” thu hút 278.970 lượt người tham gia; cuộc thi “Tìm hiểu Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác” thu hút 771.142 lượt người tham gia. Các ngày lễ lớn, kỷ niệm sự kiện lịch sử quan trọng và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm được tập trung tuyên truyền tốt: kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ năm, 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ tư; kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; việc triển khai xây dựng Khu kinh tế Thái Bình; phòng, chống dịch Covid-19...

Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, internet, mạng xã hội cùng những biến đổi sâu sắc từ thực tiễn tình hình quốc tế, khu vực, trong nước, trong tỉnh đang tác động nhiều chiều đến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, bao gồm cả mặt tích cực và tiêu cực, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với toàn ngành, cũng như mỗi lĩnh vực của công tác tuyên giáo. Để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác tuyên giáo của tỉnh cần phải xác định mục tiêu cụ thể, rõ ràng, nâng cao tính chủ động, quyết liệt, khả năng dự báo trong tham mưu và tổ chức thực hiện. Với phương châm: lấy xây là chính, lấy đẹp dẹp xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, toàn ngành tuyên giáo tỉnh nhà cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng; định hướng đúng đắn, kịp thời tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đề án số 07-ĐA/TU, ngày 07/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX về đổi mới công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh trước yêu cầu mới. Để làm được điều này, các cấp ủy đảng, trực tiếp là người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt phương châm toàn Đảng làm công tác tư tưởng, toàn hệ thống chính trị làm công tác tuyên truyền.

Hai là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động công tác tuyên giáo. Chú trọng phát hiện, cổ vũ những nhân tố mới, điển hình trên các lĩnh vực; lấy chiều sâu của văn hóa, văn hiến để khơi dậy, cổ vũ ý chí, niềm tin và nguồn lực tinh thần trong toàn xã hội như ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021. Tập trung tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2022.

Ba là, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, công tác biên soạn, xuất bản, giáo dục lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống. Chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Bốn là, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận để tham mưu hoạch định các chủ trương, chính sách của tỉnh, trước hết là làm tốt công tác tham mưu sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy đảng các cấp. Nâng cao chất lượng phối hợp giữa ban tuyên giáo với các ngành trong khối tư tưởng - văn hóa, khối khoa giáo, khối lý luận chính trị. Triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả Quyết định 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm. Gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Năm là, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, có lòng say mê và tâm huyết nghề nghiệp, có năng lực thực tiễn và phương pháp, tác phong làm việc khoa học.

Kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 -1/8/2022) là dịp để chúng ta tự hào về truyền thống của ngành, củng cố thêm niềm tin với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa; đồng thời cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phấn đấu đưa Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Phạm Đồng Thụy

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình

 

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất