Phú Yên: Kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, 10 năm qua, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 221-QĐ/TW, ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương (khóa X). Việc phối hợp triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân giữa ban tuyên giáo các cấp và cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp ngày càng đi vào nền nếp và có hiệu quả. Công tác tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh, các địa phương được chú trọng triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng.

Việc cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế - xã hội cho đội ngũ báo cáo viên, các cơ quan báo chí của tỉnh khá kịp thời; công tác nắm bắt, phản ánh, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội đươc đẩy mạnh; việc phối hợp giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân được chú trọng... đã góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, sự phối hợp giữa ban tuyên giáo và các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong thực hiện Quy chế có lúc, có nơi, có việc chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao; công tác theo dõi, đôn đốc, sơ kết việc thực hiện quy chế phối hợp còn chậm; nội dung công việc phối hợp giữa các cơ quan chưa nhiều…

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu lãnh đạo địa phương phát biểu làm rõ hơn những thành tựu đạt được và những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua; đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những phát biểu, góp ý đầy tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu và giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý, tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai thực hiện tốt hơn nữa Quy chế này trong thời gian đến.

Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triến khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, ban tuyên giáo và cơ quan quản lý nhà nước các cấp tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Một là, xác định công tác phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Vì vậy, cần thường xuyên quán triệt, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, công chức và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy chế phối hợp.

Hai là, ban tuyên giáo và cơ quan quản lý nhà nước các cấp căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng và ký kết chương trình phối hợp công tác để triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp.
Ba là, các cơ quan quản lý nhà nước cần tăng cường trách nhiệm, chủ động trao đổi, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhất là lĩnh vực thu hút đầu tư, quy hoạch, giải tỏa, bồi thường, triển khai các công trình, dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh cho ban tuyên giáo và các cơ quan báo chí; đồng thời phải nhanh chóng phản hồi những thông tin mà báo chí, dư luận quan tâm.

Bốn là, kịp thời nắm bắt, phân tích, dự báo và định hướng dư luận xã hội về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Phát động, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong phát triển kinh tế - xã hội.

Năm là, tăng cường phổ biến, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động./.

Võ Lum
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất