Quảng Ninh: Tiếp tục thực hiện hiệu quả các Chương trình hành động triển khai Nghị quyết

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía Tỉnh ủy Quảng Ninh có đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Vi Ngọc Bích, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết, trong năm 2021, công tác phòng, chống dịch COVID-19 tiếp tục được ưu tiên hàng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Theo đó, Quảng Ninh kiên trì thực hiện phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”, dự phòng, tích cực, chủ động, từ xa, từ sớm, từ cơ sở.

Dc

Đồng chí Vi Ngọc Bích trình bày báo cáo tại buổi làm việc.


 

Đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương khẩn trương xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; rà soát, xây dựng kịch bản và phương án bảo đảm công tác y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 theo từng cấp độ dịch ở cấp xã, cấp huyện, liên thông tổng thể với cấp tỉnh, bảo đảm phù hợp với khả năng ứng phó, năng lực y tế của từng địa bàn, với các giải pháp cụ thể, dứt khoát, khoa học, kịp thời, quyết liệt, bám sát thực tiễn, kết hợp hài hòa giữa các giải pháp chuyên môn y tế với các giải pháp hành chính, kinh tế - xã hội phù hợp với diễn biến, cấp độ dịch bệnh tại từng địa bàn và áp dụng linh hoạt các biện pháp bổ sung cụ thể cần thiết, nhưng không trái với quy định của Trung ương, không gây ách tắc lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh và đi lại, sinh hoạt của Nhân dân; trong đó chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ công tác quản lý, kiểm soát phòng, chống dịch.

Tập trung tổ chức triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 lớn nhất từ trước đến nay; kết quả tiêm chủng vắc xin COVID-19 tính đến hết ngày 29/11/2021, tổng số người tiêm 1 mũi đạt tỷ lệ 96,1%, tiêm đủ 2 mũi đạt tỷ lệ 88,6%.

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng kịch bản và phương án phòng, chống dịch COVID-19 theo từng cấp độ dịch; nâng cao hơn nữa mức độ sẵn sàng thích nghi và ứng phó thường xuyên, liên tục của hệ thống chính trị, đặc biệt là ở cấp cơ sở, của doanh nghiệp, của người dân. Người dân là trung tâm, là chủ thể, là “chiến sỹ”, cộng đồng dân cư, xã, phường, thị trấn là “pháo đài” thích ứng an toàn, sinh hoạt an toàn. Cơ sở sản xuất kinh doanh là trung tâm, là chủ thể thích ứng an toàn, sản xuất an toàn.

TÍCH CỰC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 01-CT/TW

Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” được Quảng Ninh triển khai tích cực.

Công tác tuyên truyền Nghị quyết trong các bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân được cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở tiến hành sâu rộng, với nhiều hình thức phong phú và phù hợp với từng đối tượng: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức thành công hội thi cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Chỉ đạo Trung tâm Truyền thông tỉnh đã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các hạ tầng của Trung tâm.

Các địa phương đã đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với những hình thức đa dạng, phong phú như: qua hệ thống loa truyền thanh, thông tin, tuyên truyền lưu động, cổ động trực quan; tuyên truyền qua Internet, mạng xã hội, qua các trang fanpages của các cơ quan, đơn vị, các trang cá nhân của cán bộ, đảng viên.

a

Toàn cảnh buổi làm việc.

Công tác kiểm tra, giám sát việc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc. Tháng 6/2021, Tỉnh ủy đã chỉ đạo lồng ghép nội dung kiểm tra việc triển khai học tập Nghị quyết cùng với cuộc kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với một số cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với Quy định số 04-QĐ/TU ngày 07/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cán bộ, đảng viên.

Ngày 19/8/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 06-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với 19 chỉ tiêu, 15 chương trình, đề án trọng điểm và 6 nhóm nhiệm vụ thường xuyên, giải pháp trọng tâm để cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; điều chỉnh, bổ sung vào Chương trình công tác toàn khóa để tổ chức thực hiện thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo triển khai cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh và nhiệm vụ công tác năm 2021; ban hành 5 nghị quyết, 12 chỉ thị và nhiều kết luận, thông báo, văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị, các vấn đề phát sinh; tranh thủ thời cơ, tận dụng cơ hội an toàn dịch bệnh, tập trung vào các lĩnh vực công tác quan trọng; nghe và cho ý kiến đối với 13/15 đề án, chương trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

14 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG HỌC VÀ LÀM THEO BÁC

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủyđã ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 101- KH/TU ngày 19/10/2021 về thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 với 7 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 14 nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu được nâng lên rõ rệt; góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Nhìn chung, năm 2021, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, tin tưởng vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2025; rất tin tưởng, đồng thuận trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh. Qua đó, tiếp tục khẳng định niềm tin sâu sắc của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước và các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo kết quả điều tra dư luận xã hội hằng năm của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền được củng cố, nâng lên rõ rệt (từ 73,3% năm 2016 lên 96% năm 2020).

NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu đã nêu lên những vướng mắc khó khăn trong công tác tuyên giáo như, trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hoạt động tuyên truyền  gặp khó khăn ở một số hình thức mang tính truyền thống (công tác tuyên truyền miệng trực tiếp; thông tin đối ngoại...); đòi hỏi phải chuyển sang hình thức trực tuyến hoặc qua hạ tầng truyền thông khác (internet, mạng xã hội...). Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ cơ sở có nơi chưa đáp ứng được yêu cầu.

Yêu cầu đối với công tác tuyên giáo ngày càng cao, càng khó, nhất là trong tình hình phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, với nhiều kênh thông tin đa chiều.

Việc triển khai chuyên đề toàn khóa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh muộn (tháng 5/2021), nên các địa phương ban hành kế hoạch triển khai từ đầu năm chưa sát với yêu cầu của chủ đề toàn khóa.

Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng kiến nghị, đề xuất Ban Tuyên giáo Trung ương có hướng dẫn thống nhất về mô hình tổ chức tuyên giáo ở cấp tỉnh trong toàn quốc để thuận lợi trong việc triển khai nhiệm vụ công tác. Hiện nay, mỗi tỉnh tổ chức các phòng với số lượng và tên gọi khác nhau.

Sớm ban hành tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị có cập nhật những nội dung mới trong nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII để phục vụ công tác giảng dạy và học tập ở cơ sở.

Viện Dư luận xã hội cung cấp thông tin dư luận hằng tháng đến ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy để nắm, định hướng và lường trước các vấn đề phức tạp, nhạy cảm.

TIẾP TỤC TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Phát biểu tại buổi làm việc, nhấn mạnh chủ đề của tỉnh năm 2021 là “Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy liên kết vùng”, đồng chí Lại Xuân Môn đánh giá cao những kết quả quan trọng, khá toàn diện Quảng Ninh đã đạt trong việc quyết tâm giữ vững địa bàn “An toàn - Ổn định”, thực hiện 2 “mục tiêu kép” trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế  - xã hội và phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 cao nhất trong cả nước.

Ghi nhận và tiếp thu những kiến nghị, đề xuất tại buổi làm việc, đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị Tỉnh ủy Quảng Ninh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là tập trung thực hiện những khâu đột phá, tháo gỡ những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế- xã hội, làm tốt công tác xây dựng Đảng, công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

 Song song với đó, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", đặc biệt gắn việc thực hiện học tập và làm theo Bác  với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII, các quy định của Đảng về nêu gương, Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

 Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là các quy định mới của Đảng như: Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về những điều đảng viên không được làm; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII của Đảng; Quy định 41-QĐ/TW ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ, trong đó chú ý tới nội dung miễn nhiệm đối với cán bộ, công chức khi bị cơ quan có thẩm quyền kết luận suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và cơ quan, đơn vị nơi đang công tác…

“Quảng Ninh cũng cần tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch; tuyên truyền sâu đậm về kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19; chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt trong trạng thái bình thường mới.

Quan tâm đến công tác dự báo, nắm bắt dư luận xã hội, tập trung vào việc triển khai phòng, chống dịch Covid-19, triển khai thực hiện Kết luận số 14-QĐ/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung” - Đồng chí Lại Xuân Môn nhấn mạnh.

a

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Hoàng Ngân cũng nhấn mạnh, cùng với thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phòng chống dịch, Quảng Ninh cũng đang tập trung tối đa nguồn lực để đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, trong đó nhiều dự án trọng điểm sẽ hoàn thành trong năm 2021, tạo động lực phát triển cho cả giai đoạn sau này.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương quan tâm, giải quyết những nội dung đề xuất của tỉnh trong lĩnh vực tuyên giáo. Đồng thời có ý kiến đối với các cơ quan Trung ương về những vấn đề còn vướng mắc liên quan đến tổ chức bộ máy, hoạt động của các mô hình thí điểm. Đối với các nội dung chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp thu và đưa vào chương trình, kế hoạch công tác trong năm 2022.

Thu Hằng


Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất