Tây Ninh hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo quý I/2022

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác tuyên giáo quý I/2022, đồng chí Nguyễn Quang Thắng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Trong ba tháng đầu năm, ngành tuyên giáo tỉnh đã tham mưu cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên các lĩnh vực tuyên giáo; tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm nhân các ngày lễ, Tết và các sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh đảm bảo hiệu quả, kịp thời, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là triển khai công tác tuyên truyền thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và tuyên truyền kết quả Đại hội XIII của Đảng, tuyên truyền công tác phòng, chống COVID-19. Chủ động tham mưu hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35-16 của tỉnh, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Duy trì tốt việc tổ chức hội nghị trực tuyến trong triển khai, quán triệt nghị quyết và hội nghị báo cáo viên định kỳ từ Trung ương, tỉnh đến cấp huyện, mở rộng đến cấp xã ở một số địa phương. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng nắm vững các định hướng tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời phát hiện những vấn đề mới nảy sinh; đề xuất cấp uỷ lãnh đạo, định hướng, xử lý kịp thời tình hình, những điểm nóng, bức xúc trong xã hội.  Công tác nắm dư luận xã hội tiếp tục phát huy hình thức khảo sát trực tuyến; công tác tuyên truyền, định hướng dư luận và đấu tranh phản bác trên mạng xã hội được duy trì thường xuyên, nề nếp và có hiệu quả tốt; lực lượng cộng tác viên tham gia tích cực, trách nhiệm, có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận và ổn định tư tưởng chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Thành Công, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Ban Thường trực BTGTU trình bày một số nội dung về triển khai Chuyên đề năm 2022 theo Kế hoạch số 70-KH/TU, ngày 06/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về học tập và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, ngang tầm nhiệm vụ”; trình bày Dự thảo Kế hoạch tổ chức Đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Hướng dẫn số 37-HD/BTGTW, ngày 28/01/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương; thông tin một số Nội dung cốt lõi Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo tinh thần Hướng dẫn số 47-HD/BTGTW, ngày 04/4/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 69-KH/BTGTU-TA-VKS, ngày 23/3/2022 về phối hợp giữa BTGTU-TAND-VKSND tỉnh trong việc thực thi pháp luật, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm, đồng chí Đỗ Văn Thinh, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh thông tin nội dung “Tuyên truyền pháp luật về họ, hụi, biêu, phường theo quy định tại Điều 471 của Bộ Luật Dân sự và Nghị định số 19/2019/NĐ-CP, ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường”. 

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã thống nhất với nội dung được đề cập trong báo cáo công tác quý I, đặc biệt là những kết quả đã đạt được trong công tác tuyên giáo 3 tháng đầu năm trên các mặt, các lĩnh vực như báo chí xuất bản, khoa giáo, văn hóa văn nghệ, lý luận chính trị và lịch sử Đảng… Nhiều ý kiến phát biểu phản ánh tình hình công tác tuyên giáo tại địa phương, cơ sở; nêu một số kiến nghị, đề xuất để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn. 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thành Công, Phó Trưởng ban Thường trực ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Một là, cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị triển khaitổ chức thực hiện Chuyên đề năm 2022  với tinh thần nghiêm túc, đồng bộ, chất lượng, hiệu quả, khắc phục triệt để bệnh hình thức, chiếu lệ, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện; tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động với những việc làm cụ thể, phát động thi đua để cán bộ, đảng viên, Nhân dân học tập và làm theo; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên.

Phát động thi đua đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, ngang tầm nhiệm vụ gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao theo tinh thần Kế hoạch số 310/KH-UBND ngày 1.2.2021 của UBND tỉnh “về việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến và tổ chức thi đua cùng các gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 – 2025”.

Tích cực chuẩn bị tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022, dự kiến trong tháng 5/2022.

Hai là, tập trung tuyên truyền, đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khoá XIII), Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống, nhất là tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022.   

Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu cấp uỷ xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phòng, chống âm mưu “diễn biến hoà bình”. 

Tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19, trong đó chú trọng tuyên truyền tính khoa học và hiệu quả của việc tiêm vắc-xin COVID-19, động viên người dân tích cực tham gia tiêm vắc-xin, nhất là hưởng ứng, đưa trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm vắc-xin khi chương trình triển khai.

Tuyên truyền hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV năm 2021 - 2022; Giải báo chí về xây Đảng tỉnh Tây Ninh lần thứ II – năm 2022, Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022; Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022.

Tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý II/2022; chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận thành tựu cách mạng, nhất là luận điệu xuyên tạc về ý nghĩa, giá trị lịch sử, thời đại của chiến thắng 30/4, thống nhất đất nước.

Ban tuyên giáo các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình ký kết với các cơ quan nhà nước theo tinh thần Quyết định 238, phối hợp tuyên truyền với BHXH; sắp tới ban tuyên giáo cấp huyện sẽ chủ động thực hiện các nội dung Chương trình, Kế hoạch phối hợp với ban chỉ huy quân sự cùng cấp trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm năm.

Ba là, Ban tuyên giáo huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ chủ động tham mưu huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ Kế hoạch công tác văn hoá, văn nghệ năm 2022, góp phần tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc, địa phương; những giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam; giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn dân; phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến của người dân Tây Ninh; bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Bốn là, các đơn vị tuyên giáo cấp huyện tham mưu triển khai, quán triệt Quyết định số 973-QĐ/BTGTW, ngày 15/12/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về ban hành Quy chế hoạt động Báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng. Ban Tuyên giáo các huyện ủy cần nắm lại tình hình tổ chức bộ máy, thực tế đội ngũ cán bộ tuyên giáo huyện, nhất là các đồng chí tham mưu công tác tuyên giáo đảng uỷ xã, phường, thị trấn bảo đảm về cơ cấu, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đáp ứng nhu cầu công tác tuyên giáo hiện nay./.

 

Giao Tuyến

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất