Thi đua góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ
Ảnh minh họa

CHỦ ĐỘNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, RA SỨC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH

Thực hiện Kế hoạch số 01 - KH/KTĐ về tổ chức hoạt động thi đua năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng quan trọng của phong trào thi đua, công tác khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh trong nhận thức và hành động, nhằm động viên, khích lệ, cán bộ, công chức chủ động, tự giác tham gia, góp phần tích cực vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Căn cứ vào Kế hoạch của Khối, bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tiễn của ngành, để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã sớm ban hành Kế hoạch số 52 - KH/BTGTU về phát động phong trào thi đua. Kế hoạch đã xác định rõ chủ đề, khẩu hiệu hành động; nội dung thi đua và các chỉ tiêu phấn đấu thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện đặc thù của cơ quan. Việc đăng ký thi đua và tổ chức cho cán bộ, công chức được thực hiện ngay sau khi phát động phong trào thi đua. Đã có 100% tập thể phòng chuyên môn và Văn phòng, cán bộ, công chức của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng phù hợp. Trên cơ sở nội dung đăng ký, mỗi tập thể và mỗi cá nhân cũng chủ động xây dựng kế hoạch, phấn đấu thi đua theo từng tuần, từng tháng, quý của năm, từ đó tạo nên một bầu không khí sôi nổi thi đua trong toàn cơ quan.

Để phong trào đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, ngoài việc triển khai kịp thời việc đăng ký danh hiệu và hình thức khen thưởng, công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi phong trào thi đua được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Qua đó, đã kịp thời phát hiện các vấn đề khó khăn, vướng mắc để có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua. Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể lãnh đạo cơ quan, của cấp ủy Đảng, tổ chức đoàn thể cơ quan, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, người đứng đầu tổ chức Đảng, đoàn thể và người đứng đầu trong các phòng chuyên môn và Văn phòng trong gương mẫu thực hiện phong trào thi đua, từ đó tạo ra sự lan tỏa tích cực, hướng mọi người trong tập thể nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu đề ra. Hàng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiến hành tổng hợp, đánh giá kết quả thi đua của từng tập thể, cá nhân; lãnh đạo Ban phối hợp với Chi ủy, Chi bộ bình xét, ghi danh đảng viên tiêu biểu trong phong trào thi đua gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

THI ĐUA LÀ ĐỘNG LỰC ĐỂ THỰC HIỆN HIỆU QUẢ NHIỆM VỤ

Kết quả nhìn thấy rõ trong việc hưởng ứng phong trào thi đua ở cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chính là thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp uỷ đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác Tuyên giáo, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Năm 2018, cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là việc tham mưu và tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương theo Đề án số 01-ĐA/TU của Tỉnh ủy. Nhờ đó, công tác quán triệt học tập, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân có bước đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng cao

Việc thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc ghi danh đảng viên tiêu biểu làm theo Bác trên Sổ Ghi danh; tham mưu tổ chức Cuộc thi “Sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hướng dẫn cụ thể các cấp, các ngành triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú, góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác tham mưu triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết mới ban hành và việc đánh giá, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết được chú trọng, đạt kết quả cao; triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ của các Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy.

Công tác thông tin, tuyên truyền các sự kiện lớn, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được chỉ đạo, định hướng triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; việc nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên, nhân dân được thực hiện kịp thời. Duy trì hội nghị báo cáo viên, kịp thời cung cấp thông tin tình hình thời sự, chính trị, kinh tế - xã hội quốc tế, trong nước và trong tỉnh; tổ chức giao ban dư luận xã hội; giao ban báo chí hàng tháng, đánh giá, định hướng công tác tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí trên địa bàn. Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp trong khối tuyên truyền, khoa giáo, Công an tỉnh và Bộ Tư lệnh Vùng I Hải quân. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã biên tập, phát hành 477.680 cuốn Bản tin Thông báo nội bộ, bình quân gần 40.000 cuốn/số/tháng. Trang thông tin điện tử được duy trì, hoạt động ổn định, đăng tải nhiều tin, bài trên các lĩnh vực, góp phần phản ánh, thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời. Công tác chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được quan tâm. Toàn tỉnh đã mở được 310 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ, với 27.613 lượt học viên, đạt 109% kế hoạch năm. Tổ chức thành công Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh; có 01 giảng viên của tỉnh đạt giải Khuyến khích hội thi khu vực phía Bắc. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã bổ sung, xuất bản lần thứ 2 cuốn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, 3 tập (từ 1929 đến 2005); biên tập, xuất bản sách Từ điển văn hóa Hưng Yên...

PHÁT HIỆN, TUYÊN DƯƠNG, KHEN THƯỞNG CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC

Phong trào thi đua đã được tổ chức cả chiều sâu lẫn chiều rộng, bám sát thực tiễn, phù hợp với đặc thù hoạt động của công tác Tuyên giáo. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt đã được thủ trưởng cơ quan quan tâm. Kết thúc năm 2018, Thủ trưởng cơ quan đánh giá 6 công chức xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 23 công chức xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ, 1 công chức xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ. Hội đồng Thi đua - khen thưởng cơ quan đánh giá: 6 phòng đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, 1 phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% cán bộ, công chức đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” trở lên, trong đó: 5 đồng chí được bình bầu đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 1 đồng chí đề nghị Thủ tướng Chính phủ khen thưởng; 1 tập thể, 1 cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen; 1 tập thể đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”; 1 tập thể và 2 cá nhân đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen; 4 tập thể, 8 cá nhân được nhận Giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Cũng trong năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ vì hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2017; Bằng khen của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vì có nhiều thành tích trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17 - CT/TW; Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vì có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/TW về công tác dân vận. 1 đồng chí nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước. Nhiều tập thể, cá nhân được các cấp ủy, chính quyền biểu dương, khen thưởng…

Năm 2019, là năm quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Trước những khó khăn, thách thức được dự báo, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân; các cấp, các ngành, trong đó có ngành Tuyên giáo tỉnh Hưng Yên sẽ quyết tâm, ra sức thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Để thực hiện được mục tiêu đó, phát huy những kết quả, kinh nghiệm năm trước, căn cứ vào Kế hoạch số 01 – KH/KTĐ về tổ chức hoạt động thi đua, nội dung phát động và ký giao ước thi đua năm 2019 của Khối thi đua các Ban Đảng, cơ quan của Tỉnh ủy và đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy, cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cụ thể là, tích cực tham gia thực hiện các hoạt động để góp phần xây dựng giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh, có thành tích tiêu biểu, cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Công đoàn vững mạnh; 100% cán bộ, công chức đăng ký danh hiệu thi đua, đăng ký hình thức khen thưởng phù hợp; 100% cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, 95% trở lên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó 15% đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

Phong trào thi đua năm 2019 ở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được thực hiện thường xuyên ngay từ đầu năm, trong đó tập trung triển khai thực hiện hai đợt cao điểm. Đợt 1,  từ tháng 1 đến tháng 6/2019, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi; 65 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ; chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 104 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Đợt 2, từ tháng 7 đến tháng 12/2019, lập thành tích chào mừng 89 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng, 72 năm thành lập Ban Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh; 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khách nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Ngày mất của Người.../.

Hữu Chất

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất