Tiền Giang: Kết quả 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với cơ quan quản lý Nhà nước
Cầu Rạch Miễu nối Tiền Giang với Bến Tre.

Qua triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên được nâng lên, xác định công tác tư tưởng là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, có vai trò đi trước, mở đường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; động viên, cổ vũ nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thường xuyên gắn kết công tác tư tưởng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.

Thực hiện Quy chế phối hợp, các cấp ủy đảng luôn quan tâm, chú trọng công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, phát hiện sớm và chỉ rõ những khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, từ đó tập trung giải quyết kịp thời những vướng mắc trong tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Công tác nắm bắt dư luận xã hội được triển khai đồng bộ, giúp cấp ủy, chính quyền các cấp có giải pháp kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong thực hiện các dự án, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Thông qua các cuộc họp giao ban dư luận xã hội định kỳ hàng tháng, qua nắm bắt thông tin dư luận trên báo báo chí, mạng xã hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nhận, tổng hợp và xử lý trên 10.000 thông tin liên quan đến kết quả triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tại địa phương, đơn vị; những thuận lợi, khó khăn trong đời sống, sản xuất, vấn đề an ninh trật tự, an toàn giao thông, đền bù di dời, xây dựng cơ bản, tình hình ô nhiễm môi trường…; đã tổng hợp trên 1.000 kiến nghị, phản ánh của cán bộ, đảng viên và nhân dân chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, tổ chức kiểm tra, thẩm định, kết luận và có trên 400 thông tin phản hồi. Từ đó, có cơ sở tham mưu, đề xuất cấp ủy các giải pháp tiến hành công tác tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội, phát triển sản xuất và nâng cao đời sống của nhân dân.  

Công tác xây dựng, phát hiện và nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến được thực hiện có hiệu quả cả chiều rộng và chiều sâu. Trong đó quan tâm tuyên tuyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”...; phổ biến, nhân rộng và biểu dương những mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, “Dân vận chính quyền”,... Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt, người đứng đầu các cấp tiếp tục phát huy tính nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo hiệu ứng tích cực ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng ở tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị tiếp tục được duy trì và thực hiện nền nếp, gắn với việc thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm, Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp” và giải quyết tốt những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Ủy ban nhân dân các cấp đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua của đơn vị, các cuộc vận động ở địa phương và triển khai ra toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Bên cạnh việc thực hiện tinh thần Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức về văn hóa ứng xử, giao tiếp công vụ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc sử dụng thời giờ làm việc...; kịp thời động viên, khen thưởng các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là các trường hợp tái phạm, vi phạm thường xuyên, có tính chất nghiêm trọng.

Thực hiện quy chế của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức giao ban báo chí định kỳ hàng tháng, quý nhằm định hướng công tác tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí trong tỉnh; cung cấp thông tin cho báo chí ngoài tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, những chủ trương, biện pháp, kết quả giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Các cơ quan báo chí địa phương đã bám sát tôn chỉ, mục đích và định hướng công tác tuyên truyền của Trung ương và của tỉnh; các văn phòng đại diện báo chí Trung ương tại Tiền Giang nhất là Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam có sự phối hợp tốt trong việc tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương, giới thiệu những nhân tố mới, điển hình tiên tiến... Đồng thời, ngành chức năng của tỉnh kịp thời phản ánh đến cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí ngoài tỉnh chấn chỉnh các thông tin viết về địa phương thiếu chính xác, phiến diện, trên cơ sở đó tăng cường phối hợp thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền.

Trong công tác chỉ đạo, định hướng báo chí, tỉnh đã thông tin, trao đổi về các  chủ trương, giải pháp công tác tư tưởng trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, đề án thuộc các lĩnh vực xây dựng, ban hành chính sách mới, điều chỉnh địa giới hành chính, xây dựng công trình trọng điểm có ảnh hưởng trực tiếp đến nhân dân, về chính sách đất đai, nhà ở xã hội, môi trường sinh thái, di tích lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo, vấn đề liên quan đến giáo dục, y tế, an sinh xã hội…

Trong công tác phối hợp việc thực hiện Quyết định 221-QĐ/TW của Ban Bí thư và Quyết định 323-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội đối với việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị đã mang lại hiệu quả tích cực trong tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tham mưu, đề xuất, kiến nghị Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự chủ động trong việc thực hiện công tác phối hợp. Nội dung phối hợp chủ yếu tập trung vào các vấn đề được báo chí, dư luận phản ánh, vụ việc nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân; chưa chú trọng nhiều đến các chương trình phát triển kinh tế - xã hội có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân ở các địa phương.

Một số nơi, cấp ủy chưa thường xuyên chỉ đạo, nhắc nhở, đôn đốc thực hiện Quyết định 221-QĐ/TW của Ban Bí thư và Quyết định 323-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thiếu kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện. Nhiều vấn đề vướng mắc, búc xúc ở cơ sở chưa được nắm bắt, phản ánh kịp thời; công tác tham mưu, phối hợp giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ... Nội dung phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành chưa nhiều. Chưa có chương trình phối hợp thực hiện những công trình, phần việc cụ thể nên thực hiện còn lúng túng hiệu quả phối hợp tuyên truyền chưa cao, chưa sâu.
Một số công trình trọng điểm có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của nhân dân chậm được triển khai, hoặc thời gian triển khai kéo dài làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền./.

Tấn Quân- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất