Tuyên giáo Hưng Yên: Nỗ lực, đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự phát triển chung của tỉnh
Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo Vụ các vấn đề xã hội, Vụ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lê Xuân Tiến, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh.

NGÀNH TUYÊN GIÁO ĐÓNG GÓP VÀO SỰ PHÁT TRIỂN CHUNG CỦA TỈNH

Báo cáo tình hình công tác tuyên giáo của tỉnh Hưng Yên trong năm 2021, đồng chí Đỗ Hữu Nhân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh cho biết, năm qua, trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, ngành Tuyên giáo Hưng Yên đã bám sát tình hình thực tiễn, chủ động tham mưu giúp cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả các mặt công tác tuyên giáo, góp phần quan trọng vào việc tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương, đơn vị; nhất tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020; góp phần tổ chức thành công Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham mưu triển khai hiệu quả việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; các chương trình, kế hoạch, đề án của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trọng tâm là thực hiện chủ đề năm 2021, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 6 khóa XII; cụ thể hóa nhiều giải pháp thiết thực, tiếp tục nâng cao hiệu quả học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo Đề án số 01-ĐA/TU của BTV Tỉnh ủy.

Hoạt động thông tin, tuyên truyền các sự kiện, ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của tỉnh, của đất nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được triển khai kịp thời, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; việc nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên, nhân dân được tăng cường; công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, văn hóa - văn nghệ được đảm bảo thường xuyên; công tác giáo dc LLCT, nghiên cứu lịch sử Đảng được đẩy mạnh; công tác phối hợp vi các sở, ngành khối khoa giáo, các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp được duy trì nền nếp, đạt hiệu qu.

Với kết quả đạt được trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo, tập thể Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhiều tập thể, cá nhân trong ngành Tuyên giáo được Trung ương, các cấp ủy, chính quyền biểu dương, khen thưởng. Nhiều đồng chí lãnh đạo, cán bộ ngành Tuyên giáo được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”; kỷ niệm chương của các ngành, đoàn thể tỉnh…

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: TA)

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: TA)

Có được kết quả trên là do sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và cả hệ thống chính trị đối với công tác tuyên giáo; sự phối hợp cht chẽ giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; sự sáng tạo, chủ động, tích cực của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ ban tuyên giáo các cấp trong tham mưu triển khai thực hiện công tác tuyên giáo.

Tuy nhiên, công tác tuyên giáo trong năm qua vẫn còn một số mặt hạn chế, thiếu sót cần khắc phục như: một số địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện một số nhiệm vụ công tác tuyên giáo có lúc còn chậm, chưa kịp thời; việc kiểm tra, giám sát còn hạn chế; việc tổ chức các hội nghị giao ban, ký kết các chương trình, tọa đàm có kỳ chưa tổ chức được. Còn ít các tin, bài đấu tranh, phn bác các quan đim sai trái, thù địch trên không gian mạng…

Vic ch đạo sơ kết, tng kết các ch th, ngh quyết ca Đảng v lĩnh vc tuyên giáo mt s địa phương còn chm, chế độ báo cáo chưa kp thi. Chất lượng một số báo cáo đánh giá chưa sâu, chưa sát với thực tiễn. Mt s vn đề liên quan đến lĩnh vc khoa giáo nh hưởng đến tư tưởng cán b, đảng viên, nhân dân được dư lun quan tâm, báo chí phn ánh, nhưng đơn v, địa phương liên quan chưa nm bt và x lý kp thi; công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử địa phương mt s đơn v trin khai còn chm so vi kế hoch; mt s công trình lch s đảng b địa phương cht lượng còn chưa đảm bo.

Một số địa phương, đội ngũ cán bộ tuyên giáo cơ sở có thay đổi nên ít nhiều ảnh hưởng hiệu quả công tác tuyên giáo ở cơ sở...

Năm 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.

Vì vậy, công tác tuyên giáo cần tiếp tục chủ động bám sát sự lãnh đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng; nắm chắc tình hình thực tiễn, toàn ngành Tuyên giáo Hưng Yên tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nhất là những kết quả đạt được sau 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh; tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước trong toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh. Tích cực tham mưu giúp các cấp ủy trong công tác quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; phối hợp cht chẽ trong hệ thống tuyên giáo của tỉnh với các ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan quản lý nhà nước để nâng cao hơn nữa tính dự báo, tham mưu đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, lãnh đạo có hiệu quả công tác tuyên giáo năm 2022 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

QUAN TÂM TỚI CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG, GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ BỨC XÚC, NỔI CỘM

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu đánh giá cao những nỗ lực của ngành tuyên giáo tỉnh Hưng Yên trong năm 2021. (Ảnh: TA)

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu đánh giá cao những nỗ lực của ngành tuyên giáo tỉnh Hưng Yên trong năm 2021. (Ảnh: TA)

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương vui mừng, đánh giá cao những kết quả đã đạt được ngành tuyên giáo tỉnh và số liệu báo cáo trên các mặt: chính trị, kinh tế - xã hội, y tế, quốc phòng, an ninh, văn hóa... đều tăng và vượt chỉ tiêu đề ra. Đồng chí cho rằng để có được những kết quả đó là sự nỗ lực phấn đấu vượt khó của cả hệ thống chính trị tỉnh Hưng Yên trong năm vừa qua. Hưng Yên trở thành một trong những tỉnh đi đầu, điểm sáng trong công tác phòng chống dịch và phát triển kinh tế, đã được nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước tới thăm và làm việc.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị trong năm 2022, công tác tuyên giáo cần đi vào chiều sâu, hiệu quả, mang tính thiết thực, khắc phục những hạn chế đã nêu ra ở trên. Công tác quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng triển khai đi vào cuộc sống và có sơ kết những kết quả đã đạt được vào cuối năm 2022. Các lĩnh vực liên quan tới nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, thực hiện tốt quyết định 238 của Ban Bí thư phối hợp tốt giữa Ban Tuyên giáo và các sở, ban, ngành. Đặc biệt là xử lý kịp thời, dứt điểm các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội ở địa phương, ổn định tình hình xã hội trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kết luận 01-KL/TW về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... Công tác học tập cần đi vào chiều sâu, sát với thực tiễn, có kế hoạch cụ thể, rõ ràng. Ban Tuyên giáo tỉnh phối hợp với Sở giáo dục – đào tạo tỉnh cần xây dựng nội dung chương trình, lồng ghép vào các bài giảng, các hoạt động tuyên truyền, giảng dạy cho học sinh, sinh viên ngay từ khi còn nhỏ để xây dựng nhân cách, con người Hưng Yên văn minh, hiện đại...

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ lưu ý các cấp ủy chính quyền tỉnh Hưng Yên thời gian tới quan tâm, nghiên cứu những bài viết, kết luận, phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc diễn ra cuối năm 2021 vừa qua, qua đó, linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tỉnh Hưng Yên vừa đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế bền vững, đưa Hưng Yên trở thành điểm sáng của cả nước. Công tác tuyên truyền tiếp tục đổi mới, sáng tạo, khơi dậy tự tin, khát vọng, tự hào xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc theo như mong muốn, yêu cầu đặt ra của đồng chí Tổng Bí thư trong những Hội nghị quan trọng vừa qua.

Quan tâm, chăm lo tới tâm tư, tình cảm, tháo gỡ những bức xúc diễn ra trong tình hình dịch bệnh, trẻ nhỏ không thể tới trường; những tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh... Ban Tuyên giáo tham mưu cho Thường trực giải quyết những vấn đề phát sinh từ tâm lý của người dân, đảm bảo an sinh xã hội tốt, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, thủ tục hành chính không cần thiết; rà soát, nghiên cứu, biên soạn giáo trình bồi dưỡng lý luận chính trị phù hợp, thích ứng với tình hình mới; phát triển đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần được quan tâm đúng mức...

6 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM ĐẶT RA

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên biểu dương và chúc mừng những thành tích mà ngành tuyên giáo đã đạt được trong năm qua, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế mà ngành tuyên giáo trong năm 2021 cần nhanh chóng khắc phục, chấn chỉnh kịp thời. Trước những khó khăn, thách thức được dự báo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền phải thường xuyên quan tâm, chú trọng đến công tác tuyên giáo của Đảng, đồng thời quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu về chính trị, kinh tế - xã hội mà nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết XIX Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Để thực hiện tốt những mục tiêu đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngành tuyên giáo các cấp cần tập trung triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; chủ động nắm bắt tình hình dịch bệnh, kịp thời báo cáo với Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thường vụ tỉnh ủy theo quy định. Tuyên truyền rộng rãi các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 7/1/2022 về việc tổ chức Tết Nhâm dần năm 2022; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó vói mọi tình huống, đồng thời phải triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để người dân an tâm, vui xuân, đón Tết năm 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Hai là, quan tâm tới công tác tuyên truyền miệng. Kịp thời tham mưu với Ban Thường vụ tỉnh ủy tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; trong đó, chú trọng đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập, nghiên cứu của cán bộ, đảng viên, thích ứng kịp thời, hiệu quả trong tình hình diễn biến của dịch COVID-19....

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt về những giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương Đảng. Cần có nhiều giải pháp để việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị 05, Kết luận số 01-KL/TW thiết thực và hiệu quả hơn; quan tâm phát hiện, biểu dương, khen thưởng và tuyên truyền về những mô hình tiêu biểu, những gương điển hình trong học tập, nghiên cứu và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Tham mưu xây dựng và tổ chức học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2022; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên và các cấp học, bậc học; qua đó, giáo dục nâng cao trách nhiệm, ý thức hành động của cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên trong việc học tập và làm theo Bác. Duy trì và thực hiện tốt việc đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc ghi Sổ ghi danh; nâng cao chất lượng việc đưa nội dung các chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ ở các chi, đảng bộ gắn với tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn việc làm theo phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị.

Bốn là, tiếp tục tham mưu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh. Tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; kịp thời định hướng, tuyên truyền nhằm đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại của tỉnh, chủ động, kiên quyết đấu tranh phản bác những quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, làm thất bại âm mưu chống phá của các đối tượng phản động, cơ hội chính trị, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và thành quả cách mạng của Nhân dân ta. Đồng thời, toàn ngành tuyên giáo tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng cơ quan báo chí, truyền thông, đội ngũ báo cáo viên các cấp tích cực tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh và các ngày lễ, ngày kỷ niệm năm 2022 theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Năm là, chỉ đạo tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở; thực hiện hiệu quả nội dung theo Quy định số 208-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị, cơ sở nghiên cứu, biên soạn, phát hành sách lịch sử đảng bộ... Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác phối hợp việc thực hiện công tác phối hợp giữa ban tuyên giáo với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp, công tác khoa giáo tại các địa phương, đơn vị.

Sáu là, thường xuyên quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, thông tin đối ngoại của tỉnh; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng kỹ năng, kinh nghiệm của cán bộ; có chính sách động viên, khuyến khích cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo tư duy, sáng tạo, đổi mới phương pháp làm việc, áp dụng khoa học – công nghệ vào hoạt động công tác nhằm đáp ứng được yêu cầu của công tác tuyên giáo, thông tin đối ngoại trong tình hình mới và yêu cầu thời đại kinh tế số. Công tác tham mưu của ngành tuyên giáo cần hiệu quả hơn, sắc bén, chủ động hơn nữa, phải gắn lý luận với thực tiễn nhằm tham mưu đúng, tham mưu trúng cho cấp ủy các cấp.

Ban Tuyên giáo tỉnh tặng bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021. (Ảnh: TA)

Ban Tuyên giáo tỉnh tặng bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021. (Ảnh: TA)

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao tặng bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2021./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ban Tuyên giáo tỉnh tặng bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021. (Ảnh: TA)

Ban Tuyên giáo tỉnh tặng bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021. (Ảnh: TA)

Ban Tuyên giáo tỉnh tặng bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021. (Ảnh: TA)

Ban Tuyên giáo tỉnh tặng bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021. (Ảnh: TA)

Tin, ảnh: Nhật Minh 

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất