Tuyên giáo Kiên Giang chủ động thích ứng nhạy bén, tạo chuyển biến quan trọng toàn diện
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Mai Văn Huỳnh phát biểu chỉ đạo.

Tham dự hội nghị có các đồng chí là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; hội nghị được tổ chức kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến kết nối đến 15 điểm cầu ban tuyên giáo các huyện, thành ủy.

Năm 2021 có ý nghĩa quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2026, tạo đà cho sự phát triển những năm tiếp theo. Trong tình hình khó khăn, thách thức, nghiêm trọng nhất là đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, nhưng với tinh thần quyết liệt “đi trước, mở đường”, ngành Tuyên giáo tỉnh đã có nhiều nỗ lực đổi mới, sáng tạo, thích ứng nhạy bén, từ đó đã biến “nguy” thành “cơ”, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy và phối hợp triển khai toàn diện các nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả quan trọng trên từng lĩnh vực công tác.

Ban tuyên giáo các cấp đã thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo tổ chức triển khai, quán triệt, xây dựng các văn bản cụ thể hóa và kịp thời sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Trọng tâm là tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; kết quả Hội nghị Trung ương 3, Trung ương 4, chuyên đề toàn khóa-chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Tổ chức thành công Cuộc thi viết “Tìm hiểu Văn kiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI”. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham mưu sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa - Chuyên đề năm 2021.

Từ tình hình và yêu cầu của thực tiễn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động xây dựng nhiều chuyên đề, biên soạn nhiều tài liệu tuyên truyền về công tác bầu cử, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng; nổi bật là tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 04-6-2021 về “Ðẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nền tảng tư tưởng của Ðảng trong cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân”; Kế hoạch số 21-KH/TU, ngày 14-6-2021 về “Chỉ đạo, vận hành xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng. Tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nhiều vấn đề khác nổi lên ở địa phương như việc đánh bắt thủy sản bất hợp pháp và “thẻ vàng” Châu Âu đối với hải sản Việt Nam...; đặc biệt, về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với nhiều nội dung, hướng dẫn sâu sát, cụ thể và kịp thời đến các tầng lớp nhân dân. Chủ động tham mưu vận hành và hoạt động Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong tỉnh.

Ban tuyên giáo các cấp tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động khối Khoa giáo thông qua nhiều cơ chế phối hợp. Bên cạnh việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả giao ban công tác khoa giáo, đã chủ động phối hợp các cơ quan nhà nước cùng cấp để triển khai thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30-9-2020 của Ban Bí thư về việc “Ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm”. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tiến hành ký kết 01 quy chế, 09 kế hoạch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy và một số cơ quan, đơn vị, các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh. Qua đó đã kịp thời nhận diện tình hình, định hướng tuyên truyền dư luận, kiến nghị, đề xuất giải quyết ngày càng tốt hơn những nổi cộm, bức xúc nổi lên của địa phương, của ngành.

Toàn cảnh Hội nghị

Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế cần tập trung chỉ đạo, khắc phục trong thời gian tới như: Công tác tham mưu giúp cấp ủy tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng một số nơi còn chậm; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII một số nơi chưa sáng tạo, hiệu quả chưa cao. Việc nhận diện các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa nhiều nơi còn khó khăn, lúng túng; hiệu quả, sức lan tỏa của việc làm theo và nêu gương ở nhiều địa phương, đơn vị còn hạn chế. Việc nắm và dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội từng lúc chưa kịp thời. Công tác đấu tranh, xử lý thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội còn khó khăn, hiệu quả chưa cao. Công tác sưu tầm, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng trong tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Nhiều địa phương triển khai các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền của ban tuyên giáo Tỉnh ủy còn chậm, chưa quyết liệt thực hiện. Vai trò, trách nhiệm phối hợp của một vài ngành, đơn vị, nhất là phối hợp thực hiện Quy chế 238 có lúc, có việc chưa chặt chẽ, thiếu thường xuyên, kịp thời; tham mưu cấp ủy để chỉ đạo, giải quyết một số vấn đề dư luận xã hội quan tâm trên lĩnh vực Khoa giáo chưa có nhiều chuyển biến; việc phản hồi về giải quyết các đề xuất, kiến nghị từ ban tuyên giáo cấp ủy của các cơ quan nhà nước có nơi chưa kịp thời.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu thống nhất với đánh giá tổng kết công tác tuyên giáo trong năm. Các đơn vị, địa phương đã báo cáo kết quả nổi bật việc tổ chức triển khai nhiệm vụ theo địa bàn, lĩnh vực phụ trách, nêu rõ những hạn chế, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, tập trung vào một số vấn đề, như: công tác phối hợp thông tin tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; việc thực hiện quy chế, kế hoạch phối hợp giữa ban tuyên giáo cấp ủy và các cơ quan nhà nước; việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác thông tin đối ngoại và phối hợp xử lý thông tin xấu, độc để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; hoạt động ban tuyên giáo cấp xã;…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá để phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, khó khăn, vướng mắc nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo ở các cấp của tỉnh trong năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Mai Văn Huỳnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả và sự đóng góp hiệu quả, toàn diện của ngành Tuyên giáo đối với sự phát triển của tỉnh, tạo sự đồng thuận trong Đảng và trong Nhân dân. Trong tình hình mới, toàn ngành cần quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra; phát huy mạnh mẽ theo phương châm: Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác Tuyên giáo. Trong đó, chú trọng tham mưu tuyên truyền, triển khai thực hiện quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về lĩnh vực tuyên giáo, nhất là phát huy trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo của người đứng đầu từng ngành, địa phương. Chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đồng bộ của ban chỉ đạo 35 các cấp, trong đó triển khai thực hiện hiệu quả đề án đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh, góp phần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay. Thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại và thông tin tuyên truyền, định hướng báo chí. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Khoa giáo góp phần mạnh mẽ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Phong nhấn mạnh, năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, tình hình chung sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, ngành Tuyên giáo của tỉnh tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, khẩn trương và chủ động hơn nữa thích ứng nhạy bén hơn nữa, phát huy mạnh mẽ, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác, góp phần hoàn thành “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội trong trạng thái bình thường mới./.

Duy Quyên

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất