Tuyên Quang: Nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện văn kiện của Đảng
 

Tham luận tại Hội thảo các đại biểu khẳng định: Việc nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện văn kiện của Đảng là nhiệm vụ rất quan trọng; là khâu trọng yếu đầu tiên đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Các tham luận tại Hội thảo cũng nêu những khó khăn, tồn tại, hạn chế tại địa phương, đơn vị mình trong quá trình thực hiện công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai văn kiện của Đảng, từ đó phân tích các nguyên nhân khách quan, chủ quan và đưa ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Kết luận tại Hội thảo, đồng chí Tạ Đức Tuyên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh một số giải pháp chủ yếu, tỉnh Tuyên Quang sẽ thực hiện trong thời gian tới như sau:

Một là, các cấp ủy cần coi trọng đúng mức công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Hai là, đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt, học tập, tuyên truyền văn kiện của Đảng. Ba là, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên. Bốn là, thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch quán triệt, học tập, tuyên truyền văn kiện, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết và cách tổ chức thực hiện tại các chi, đảng bộ cơ sở. Năm là, chú trọng và đổi mới trong quản lý học tập nghị quyết, tăng cường công tác giám sát; đánh giá kết quả học tập của học viên.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền các văn kiện của Đảng trên các kênh thông tin; phát huy tính tích cực của việc tuyên truyền trên mạng Internet. Chú trọng công tác tuyên truyền miệng, công tác thông tin kịp thời tới tận cơ sở. Đặc biệt là tuyên truyền để nhân dân có nhận thức đúng đắn vấn đề cốt lõi của các nghị quyết, văn kiện của Đảng, gắn với những vấn đề thực tiễn phải triển khai ở cơ sở. Tuyên truyền rộng rãi những gương điển hình, người tốt việc tốt, mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong triển khai đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị cần quan tâm hơn nữa tới việc tạo điều kiện, cơ sở vật chất, phương tiện, tài liệu để việc học tập, quán triệt, triển khai văn kiện của Đảng ngày càng được nâng cao chất lượng; để chủ trương của Đảng thực sự đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị./.

Nguyễn Thị Mai Lan - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang


Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất