Yên Bái: Chủ động, tích cực trong công tác định hướng tuyên truyền, văn hóa văn nghệ

 

CHỦ ĐỘNG ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG

Ban Tuyên giáo các cấp ở Yên Bái đã phối hợp, tăng cường chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền sâu rộng một số nội dung quan trọng, góp phần định hướng chính trị, tư tưởng trong xã hội, thông tin sâu rộng kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương trong tỉnh năm 2017, nhiệm vụ năm 2018.

Tích cực biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục tham mưu chỉ đạo, định hướng hoạt động tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chủ trương chính sách lớn của Trung ương, của tỉnh; tuyên truyền kết quả hội nghị Trung ương 6, 7, 8 khóa XII; tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; tuyên truyền kỳ họp thứ 5, 6 Quốc hội khóa XIV; kỳ họp thứ 9, 10, 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII; kết quả sau nửa nhiệm kỳ 2015-2020 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Tập trung hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh.

Đặc biệt, kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958-25/9/2018), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng, ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền; định hướng nội dung tuyên truyền trong các hội nghị giao ban báo chí; ban hành Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái. Tham mưu tổ chức Hội thảo 60 năm Yên Bái học tập và làm theo lời Bác góp phần khẳng định, làm rõ nội dung và ý nghĩa  lịch sử quan trọng đối với Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh về sự kiện Bác Hồ đến thăm, làm việc và căn dặn cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh ngày 24, 25/9/1958; tổ chức biên soạn, xuất bản, phát hành cuốn sách "Bác Hồ với Yên Bái, Yên Bái với Bác Hồ" đạt chất lượng tốt.

Đêm nghệ thuật kỷ niệm 60 năm Bác Hồ thăm Yên Bái tràn đầy cảm xúc, nhớ thương
Đêm nghệ thuật kỷ niệm 60 năm Bác Hồ thăm Yên Bái tràn đầy cảm xúc, nhớ thương


 

Đặc biệt, Ban đã đẩy mạnh tham mưu, ban hành các văn bản chỉ đạo tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; biên tập, phát hành tài liệu tuyên truyền các nghị quyết trên (sổ tay, tờ gấp, tài liệu hỏi - đáp, đề cương tuyên truyền…) cho nhiều đối tượng khác nhau.

Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Tỉnh ủy tổ chức Gặp mặt các cơ quan báo chí đầu Xuân Mậu Tuất 2018. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức 4 Hội nghị giao ban báo chí hàng quý, mời hơn 20 cơ quan đến phản hồi, cung cấp thông tin tại hội nghị.

Việc củng cố, duy trì hoạt động của các cơ quan báo chí của tỉnh cùng hoạt động tích cực của một số cơ quan báo chí Trung ương, báo ngành thường trú trên địa bàn đã có nhiều đóng góp quan trọng cho công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

CHỦ ĐỘNG ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH

Công tác tham mưu hoạt động của Ban chỉ đạo chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa (Ban Chỉ đạo 94 cấp tỉnh) đạt nhiều kết quả nổi bật: Tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho lãnh đạo, cán bộ tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo 94 các cấp. Từ đó, nâng cao hiệu quả công tác này trên địa bàn tỉnh, đồng thời mở rộng phạm vi phối hợp hiệp đồng đấu tranh với Ban chỉ đạo 94 Trung ương và Ban Chỉ đaọ 94 các tỉnh thành trên cả nước.

Phát hành 4 bản Thông báo tình hình chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị và tình hình dư luận xã hội của tỉnh, ban hành một số công văn định hướng hoạt động đấu tranh phản bác cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Biên soạn tài liệu tuyên truyền về Luật An ninh mạng. Tham mưu xây dựng Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin trong công tác đấu tranh, phản bác của Ban Chỉ đạo 94. Tham mưu xây dựng Đề án “Tăng cường đưa thông tin tốt, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội”.

Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quan tâm xây dựng fanpage của Ban với sự tham gia của hơn 20 cán bộ, công chức cơ quan, đẩy mạnh thực hiện việc đăng tải, chia sẻ các bài viết tuyên truyền quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kịp thời đưa thông tin tuyên truyền đúng định hướng chỉ đạo của các cấp ủy khi có vụ việc xảy ra; đưa gương người tốt việc tốt, nét đẹp, bản sắc văn hóa các dân tộc Yên Bái.

"Các thành viên Ban Chỉ đạo 94 tỉnh Yên Bái đã làm tốt công tác tuyên truyền gắn với vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị, lĩnh vực, địa bàn"
"Các thành viên Ban Chỉ đạo 94 tỉnh Yên Bái đã làm tốt công tác tuyên truyền gắn với vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị, lĩnh vực, địa bàn"CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, VĂN NGHỆ ĐƯỢC TRIỂN KHAI TRỌNG TÂM, TRỌNG ĐIỂM

Công tác chỉ đạo, định hướng các hoạt động văn hóa văn nghệ được đẩy mạnh, phát huy tốt vai trò của các cơ quan quản lý văn hóa.

Bám sát chỉ đạo, định hướng và kế hoạch của Trung ương, của tỉnh, năm 2018, hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm, vừa đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị vừa góp phần nâng cao mức hưởng thụ và đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái.

Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao dịp Tết Nguyên đán 2018 diễn ra ở khắp các huyện, thị xã, thành phố phù hợp với phong tục tập quán, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Yên Bái.

Toàn ngành Tuyên giáo đã tích cực tham mưu chỉ đạo, định hướng các hoạt động văn hóa văn nghệ hưởng ứng, chào mừng kỷ niệm các sự kiện chính trị lớn: các hoạt động du lịch năm 2018 của tỉnh, hoạt động chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2018, triển lãm nghệ thuật cảnh quan “Mây pha lê - La Pán Tẩn năm 2018”, chuỗi các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái với các Chương trình nghệ thuật lớn, Tuần lễ văn hóa - du lịch Mường Lò và lễ hội danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được gắn liền với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, xã hội và xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã có 17 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 9 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về văn hóa tiếp tục được các cấp, các ngành, địa phương tích cực tham mưu, tổ chức thực hiện trên cơ sở bám sát nội dung, yêu cầu của các chỉ thị, nghị quyết và tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó tập trung tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khóa X về “tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Chỉ đạo thực hiện tốt việc tuyên truyền thiết thực và có hiệu quả đến các đồng bào dân tộc thiểu số bằng việc duy trì xuất bản các ấn phẩm tạp chí Văn nghệ Yên Bái vùng cao với song ngữ Việt - Mông, Việt - Thái, Việt - Tày, Việt - Dao. Hoạt động triển lãm cũng được đẩy mạnh với các đợt triển lãm tranh cổ động về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển lãm mỹ thuật khu vực III (Tây Bắc - Việt Bắc) lần thứ 23; liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ XVIII năm 2018.

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động văn nghệ sĩ, nhà báo, cộng tác viên báo chí tham gia hưởng ứng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (đợt 2) và tham gia giải báo chí về công tác xây dựng Đảng lần thứ III (Giải Búa liềm vàng).

Phát biểu kết luận Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2018, đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 cuả Ban Chỉ đạo 94 tỉnh Yên Bái (26/12/2018), đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống - Trưởng ban Chỉ đạo 94 của tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh trong năm 2018.
 
Đồng chí đề nghị các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 94 của tỉnh tiếp tục nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội của các tầng lớp nhân dân; tập trung tuyên truyền hướng mạnh về cơ sở, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền ở các địa bàn vùng cao, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội và tham gia đấu tranh chống "diễn biến hòa bình” trên mặt trận tư tưởng - văn hóa.

Chủ động đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái, có tính chất chống phá của thế lực thù địch, chú trọng việc tuyên truyền, biểu dương nhân rộng những gương người tốt, việc tốt, nét đẹp quê hương, con người cùng những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng của tỉnh.

Tăng cường phối hợp giữa các ngành thành viên, các tổ công tác của Ban chỉ đạo 94 cấp tỉnh, phát huy cao nhất vai trò của Tổ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng...

 

Minh Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất