Bình Phước: Sáng tạo và linh hoạt trong thực hiện Chỉ thị 05
Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và Đồng chí Trần Tuệ Hiền – Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa và bằng khen cho các tập thể, cá nhân điển hình trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

ĐỔI MỚI TRIỂN KHAI VÀ CHỌN NHIỆM VỤ ĐỘT PHÁ

Để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Chỉ thị đảm bảo thiết thực, hiệu quả, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã chủ động ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời lựa chọn chủ đề công tác cho từng năm. Ban thường vụ các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung chỉ đạo triển khai nghiêm túc tại cơ quan, đơn vị và thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào nền nếp, có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Hàng năm, Tỉnh ủy Bình Phước đã lựa chọn chủ đề công tác sát với tình hình thực tiễn để quán triệt và triển khai thực hiện. Năm 2016 - 2017, Tỉnh ủy chọn 02 nội dung để tập trung thực hiện tốt: Nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các hội nghị, cuộc họp. Tổ chức thực hiện có hiệu quả 6 chương trình và 11 dự án trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Đây là việc quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo quyết liệt trên tất cả các lĩnh vực, nên các chỉ tiêu đề ra trong năm 2017 đều đạt.

Năm 2018, Tỉnh ủy chọn nội dung trọng tâm về công tác xây dựng Đảng để tập trung thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương. Trên cơ sở Nghị quyết của Trung ương, ngày 10/4/2018 Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 999-QĐ/TU về việc ban hành Đề án triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, 19 -NQ/TW. Sau hơn hai năm triển khai thực hiện Đề án, toàn tỉnh đã giảm 138 đầu mối cấp phòng, giảm 210 lãnh đạo các cấp và 1.845 biên chế, giảm chi thường xuyên từ bộ máy trên 120 tỷ đồng.

Năm 2019, Tỉnh ủy tiếp tục lựa chọn những vấn đề sát sườn với tình hình của tỉnh. Đó là tập trung chuẩn bị các dữ liệu với tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bình Phước định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phục vụ việc xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Bên cạnh đó, tập trung giải quyết, tháo gỡ ngay những bức xúc, khó khăn, tồn đọng nhiều năm trong nhân dân, nhất là những vụ việc khiếu nại, khiếu kiện kéo dài.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 là bắt tay xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh đó, tổ chức các đợt đối thoại trực tiếp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, làm sao ý Đảng - lòng dân gặp nhau. Từ đó giải quyết dứt điểm những bức xúc chính đáng trong nhân dân và đẩy mạnh thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Những việc làm nêu trên là minh chứng cho sự quan tâm thực hiện cụ thể Chỉ thị số 05-CT/TW ở tỉnh Bình Phước.

 Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Tỉnh ủy Bình Phước đã vận dụng sáng tạo và linh hoạt trong từng nhiệm vụ, để đáp ứng với yêu cầu từng công việc. Những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong dư luận được giải quyết kịp thời, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC GẮN VỚI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Việc học tập và làm theo Bác đã gắn với cải cách hành chính trong các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước đã đạt được nhiều kết quả, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Tỉnh ủy Bình Phước thành lập đường dây nóng và chính thức hoạt động từ ngày 01/3/2016 để tiếp nhận thông tin góp ý, kiến nghị, phản ánh của nhân dân 24/24 giờ các ngày; đồng thời Tỉnh ủy ban hành Quy định số 263-QĐ/TU về trách nhiệm xử lý thông tin đường dây nóng, giao trách nhiệm cho Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND các cấp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành về trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết, xử lý thông tin. Kết quả tính từ khi thành lập đến nay, đường dây nóng của Tỉnh ủy đã tiếp nhận gần 5.500 thông tin và đã chỉ đạo đến người đứng đầu các ngành, địa phương để kiểm tra, xử lý.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp chính quyền, các cơ quan Nhà nước về thực hiện cải cách thủ tục hành chính mới và thực hiện “4 tại chỗ” (nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả) tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh. Triển khai thống nhất phần mềm quản lý văn bản, điều hành tác nghiệp, phòng họp không giấy, thực hiện chữ ký số ở các cơ quan quản lý nhà nước. 

Công tác cải cách hành chính được các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện đồng bộ, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, nhất là cải cách hành chính theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch; trong quản lý, điều hành, từng bước phát huy vai trò của nhân dân tham gia quản lý xã hội, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức viên chức.

Công tác xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh bước đầu đạt được những kết quả tích cực, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”, trên cổng thông tin dịch vụ công tỉnh Bình Phước đã kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, giảm phiền hà cho tổ chức, công dân, chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng.

Trung tâm IOC tỉnh chính thức được vận hành, kết nối đến nền tảng đô thị thông minh (SCP-Smart Connected Platform) qua khối hỗ trợ, điều khiển hiển thị giúp lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng thu thập, đánh giá và phân tích thông tin bằng công nghệ một cách chính xác, trực quan trước những dữ liệu thông tin về hạ tầng kỹ thuật, giao thông, trật tự đô thị, quản lý đất đai, vệ sinh môi trường, y tế, giáo dục, du lịch, thông tin phản ánh qua đường dây nóng đến lãnh đạo tỉnh… nhằm hỗ trợ việc đưa ra quyết định kịp thời, chính xác, đồng bộ, hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh. 

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở quan tâm, hoạt động ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng ngày càng được nâng lên. Công tác xử lý đơn thư luôn đảm bảo kịp thời theo đúng thời gian quy định; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hằng năm đều đạt tỷ lệ trung bình khoảng trên 85% tổng số đơn thư phải giải quyết, số đơn thư giải quyết đúng hạn và trước thời hạn quy định đạt tỷ lệ trên 90% tổng số vụ việc giải quyết.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác cải cách hành chính góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; từng bước ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh nhấn nút khai trương hệ thống dịch vụ công trên môi trường điện tử chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020)

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh nhấn nút khai trương hệ thống dịch vụ công trên môi trường điện tử chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020)

ĐỔI MỚI TUYÊN TRUYỀN ĐỂ LAN TỎA NHỮNG VIỆC LÀM THEO GƯƠNG BÁC

Để công tác tuyên truyền hiệu quả và đến gần với người dân hơn, qua từng năm cách thức tuyên truyền tại tỉnh Bình Phước luôn được đổi mới, sáng tạo từ nội dung đến hình thức. Hàng năm, vào dịp sinh nhật Bác 19/5, ngoài việc tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, Tỉnh ủy Bình Phước đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và hướng về cơ sở gồm các chuỗi sự kiện, như: khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết; phát động phong trào “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; khởi công làm đường giao thông nông thôn; khai trương hệ thống dịch vụ công trên môi trường điện tử; tổ chức hiến máu nhân đạo. Tất cả các hoạt động được tổ chức hiệu quả, tạo hiệu ứng tuyên truyền rộng rãi đến đông đảo Nhân dân trên địa bàn tỉnh nói riêng và các tỉnh, thành khác nói chung.

Qua triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, cán bộ lãnh đạo đã có sự chuyển biến về nhận thức, nói và làm đi đôi, nói ít làm nhiều. Tác phong, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng đổi mới hơn, sát dân hơn và lấy được niềm tin của nhân dân hơn.

Ở các cơ quan, đơn vị, cơ sở đã lan tỏa và xuất hiện nhiều mô hình hoạt động học và làm theo Bác thực chất. Điển hình như: Mô hình Câu lạc bộ làm theo Bác của phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long. Từ 1 câu lạc bộ đã lan tỏa ra nhiều câu lạc bộ, rồi từ đây đã lan tỏa ra toàn địa bàn thị xã Bình Long và những huyện, thị, thành phố khác. Đó là phong trào thực hành tiết kiệm của cán bộ, đảng viên, công chức thị xã Phước Long, các huyện Bù Đốp, Chơn Thành, Bù Đăng. Họ đã dành những đồng tiền tiết kiệm của mình để tạo nên một nguồn quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, cán bộ, công chức gặp hoạn nạn, người dân thiếu cơ hội trong việc mưu sinh. Chỉ tính riêng trong năm 2019, số tiền tiết kiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên hỗ trợ những mảnh đời bất hạnh và an sinh xã hội đạt hơn 4 tỷ đồng. Đây là những con số biết nói, đó cũng là dấu ấn cần phải được nhấn mạnh và nhân rộng trong thời gian sắp tới.

Nhận thức rất đúng việc tuyên dương, khen thưởng để lan tỏa những hành động đẹp, nghĩa cử tốt, trong 4 năm qua, toàn Đảng bộ tỉnh đã khen thưởng 346 tập thể và 478 cá nhân. Trong đó, 2 điển hình được giao lưu cấp Trung ương. Thủ tướng Chính phủ đã trao tặng bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân tiêu biểu.

Có thể thấy rằng, Chỉ thị số 05-CT/TW được triển khai và thực hiện đã mang lại kết quả rất tích cực, được nâng lên một bước cao hơn. Đây chính là những dấu ấn chúng ta tiếp tục phát huy kết quả đó trong thời gian tới.

NHỮNG GIẢI PHÁP THỜI GIAN TỚI

Những giải pháp đưa ra phải sát với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và phù hợp với thực lực của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân.

Thứ nhất,việc học tập phải được tiến hành tập trung, thống nhất từ trên xuống, vừa có tính kế hoạch nhưng cũng bảo đảm tính sáng tạo. Phải dùng phương pháp “lấy cái đẹp để dẹp bỏ cái xấu”, dùng những hành động tích cực, những lời nói hay để làm “đầu tàu” lôi kéo những điều tích cực trong toàn xã hội hành động theo. Đặc biệt, đối với một đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt và các đảng viên, phải nêu gương cao hơn nữa, phải nói đi đôi với làm, như nội dung trong Chỉ thị số 05-CT/TW đã đề cập.

Phải đan xen, lồng ghép Chỉ thị số 05-CT/TW với những đợt sinh hoạt chính trị và các ngày lễ lớn bằng những hình thức phù hợp hơn. Chẳng hạn, thông qua tình hình của năm 2020, chúng ta phải ứng phó với nhiều vấn đề khó khăn bởi đại dịch COVID-19, thì phải đổi mới phương thức tuyên truyền, không chỉ thông qua báo chí, hệ thống truyền thanh, truyền hình, các phương pháp trực quan mà còn phải thông qua mạng xã hội, ứng dụng mạnh mẽ CNTT để phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền.

Tập trung toàn lực làm tốt công tác tuyên truyền để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tổ chức nhiều phong trào, hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đó là những hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt chính trị chuẩn bị cho đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thứ hai,cấp ủy và lãnh đạo các cấp tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu, đóng vai trò quyết định trực tiếp đến hiệu quả thực hiện thắng lợi đẩy mạnh học tập và làm theo Bác trong cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, quần chúng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những hoạt động của công tác xây dựng Đảng trong mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị. Vì vậy, cấp ủy đóng vai trò quyết định đến chất lượng, hiệu quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lãnh đạo các đảng viên trong tổ chức đảng sau khi học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ các nội dung học tập, vừa gắn với công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị vừa gắn với các phong trào thi đua của các đoàn thể, cuộc vận động khác… Trong quá trình triển khai theo dõi, đánh giá cần thường xuyên nêu gương trong các buổi sinh hoạt định kỳ và nhân rộng những điển hình tiên tiến.

Ngoài ra, các tổ chức quần chúng như đoàn thanh niên, công đoàn, phụ nữ, hội cựu chiến binh, hội người cao tuổi, hội nông dân có vai trò quan trọng trong vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên hưởng ứng và thực hiện tốt các mục tiêu của cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền đề ra. Theo chức năng, nhiệm vụ của mình, các tổ chức đoàn thể tham mưu đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo những nội dung, biện pháp, hình thức tổ chức phong trào thi đua về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vận động các hội viên, đoàn viên tham gia và đẩy mạnh thực hiện đi vào chiều sâu, qua đó góp sức cùng lãnh đạo cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện.

Thứ ba, tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần tự giác học tập, tu dưỡng và rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là giải pháp giữ vai trò trụ cột, là “xương sống” trong hệ thống các giải pháp. Bởi nếu cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kế hoạch, chương trình được lên cụ thể, cẩn thận, tỉ mỉ nhưng bản thân mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng không nêu cao tinh thần tự giác, chủ động tự học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng công việc cụ thể hằng ngày tại cơ quan, đơn vị cũng như sinh hoạt tại địa phương, gia đình thì kết quả đạt được sẽ không cao.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần ý thức đầy đủ về việc học tập và làm theo Bác từ đó xác định trách nhiệm của bản thân, rèn luyện, tu dưỡng về đạo đức, chuyên môn, tác phong… để nâng cao chất lượng nhiệm vụ đang đảm nhận. Để làm được điều này đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá về bản thân, thấy những hạn chế của bản thân từ đó xác định phương hướng, biện pháp cụ thể để khắc phục hạn chế. Cùng với nâng cao chất lượng chuyên môn cần rèn luyện tác phong độc lập suy nghĩ vì đào sâu hiểu kỹ, suy nghĩ chín chắn mới có thể hiểu sâu lý luận, nâng cao tư tưởng, giữ vững lập trường để không bị ảnh hưởng bởi những mặt xấu còn tồn tại trong xã hội.

Thứ tư, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp trong thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chất lượng, hiệu quả đẩy mạnh học tập và làm theo Bác không chỉ phụ thuộc vào việc phát huy vai trò của hệ thống tổ chức, cấp ủy, người lãnh đạo các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, mà còn phụ thuộc rất lớn vào các hình thức, phương pháp giáo dục. Đồng thời với phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân, cần đổi mới và vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp tổ chức đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là yêu cầu vừa cơ bản, cấp bách, vừa thường xuyên của quá trình đẩy mạnh học tập và làm theo Bác cho tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Giải pháp này là cách làm cụ thể, tạo sức mạnh tổng hợp bảo đảm cho hoạt động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực tế.

Trong tình hình hiện nay, việc tổ chức học tập và làm theo Bác cần kết hợp chặt chẽ các hình thức, phương pháp sau: Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, quần chúng; tăng cường phương pháp nêu gương của lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền địa phương; lồng ghép có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua, cuộc vận động khác trong xây dựng cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền địa phương; lựa chọn xây dựng đơn vị điểm; tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời.

Cùng với đó, đa dạng hóa và kết hợp chặt chẽ các hình thức, biện pháp học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm khắc phục những nhận thức không đúng, bảo thủ, trì trệ “đầu voi, đuôi chuột” hoặc “làm cho qua chuyện”, nặng về “hô hào”, bệnh “hình thức”, bệnh “thành tích”... Nếu kết hợp tốt, đồng bộ các hình thức, phương pháp trên thì việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ khả thi, có hiệu quả thiết thực.

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng, phát huy vai trò giám sát của tổ chức quần chúng trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kiểm tra, giám sát là khâu quan trọng trong toàn bộ quy trình thực hiện việc học tập và làm theo Bác. Thực tiễn, kinh nghiệm ở giai đoạn trước đã cho thấy cơ quan, đơn vị, địa phương nào phát huy tốt vai trò của các tổ chức quần chúng tham gia giám sát các mặt hoạt động của cán bộ, đảng viên thì ở đó, vai trò của đội ngũ lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương được tăng cường; những biểu hiện vi phạm kỷ luật của cán bộ, đảng viên được phát hiện, ngăn chặn kịp thời; niềm tin của quần chúng nhân dân được củng cố; uy tín của cán bộ, đảng viên được nâng cao. Và ngược lại, ở cơ quan, đơn vị, địa phương nào việc kiểm tra, giám sát làm qua loa, chiếu lệ, thiếu phương pháp, thì cơ quan, đơn vị, địa phương đó tất yếu sẽ yếu kém.

Kiểm tra, giám sát là trách nhiệm của mọi người, mọi tổ chức và của cả hệ thống chính trị. Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, không cứng nhắc, nặng về hành chính hóa để tránh tình trạng đối phó, phô trương, không thực chất. Kiểm tra, giám sát phải trong tất cả các khâu, bước, hoạt động công tác. Thực hiện kiểm tra để kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém, nhất là những yếu kém trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng. Việc kiểm tra, giám sát phải theo đúng phương châm: Giám sát phải mở rộng; kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp kiểm tra thường xuyên với kiểm tra đột xuất; cấp trên kiểm tra, giám sát cấp dưới; tổ chức Đảng kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên và phát huy vai trò của cấp ủy cơ sở, trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy trong triển khai thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm, phát hiện nơi làm tốt, việc làm tốt, mô hình hay để kịp thời biểu dương, nhân rộng và chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt, hiệu quả chưa cao, chưa tạo thành phong trào rộng khắp trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

Khi việc học tập và làm theo Bác thấm sâu vào đời sống xã hội, tác động tích cực vào tình cảm của mỗi người dân, nhân thêm những yếu tố tích cực, những phẩm chất tốt đẹp, tạo sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ trong xã hội, góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước./.

Hà Anh Dũng

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất