Cao Bằng: Nhân rộng những mô hình hay học và làm theo Bác

Triển khai Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng đã ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện, đưa nội dung học và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước… Trên cơ sở đó, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị đã bổ sung các chuẩn mực đạo đức, xây dựng những tiêu chí nhằm cụ thể hoá việc học và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị, đặc thù, yêu cầu công tác của mỗi cán bộ, đảng viên …

Công tác thông tin, tuyên truyền đã được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú như thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; thông qua các cuộc thi, hội thi, hội diễn; gắn tuyên truyền với giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng; tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, những tập thể, cá nhân trong học và làm theo Bác...

Tinh thần chỉ đạo được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định: Chủ động, gương mẫu, trách nhiệm; nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều; chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã lựa chọn những vấn đề trọng tâm, mang tính đột phá; những việc khó, việc phức tạp, những vấn đề nổi cộm, bức xúc thuộc thẩm quyền trách nhiệm để tập trung giải quyết; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, kiên quyết giảm bớt các thủ tục rườm rà, gây phiền hà cho nhân dân, tạo cơ chế vượt trội để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa phương với mục đích tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế.

Hầu hết chi bộ cơ sở đã cụ thể hoá những nội dung học và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng. Theo đó, từ những nội dung cơ bản, đã được chi bộ “chẻ nhỏ” gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và chức trách nhiệm vụ của từng cá nhân; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký những việc làm cụ thể theo vị trí công tác, quyết tâm thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức công vụ, chủ động, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, nói đi đôi với làm…

Nhiều mô hình, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả thể hiện quyết tâm cao trong học và làm theo Bác như: Đảng bộ Biên phòng tỉnh đề ra phương châm “4 xây, 6 chống, 2 chất lượng, 2 nêu cao, 4 tốt” gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; Đảng bộ Quân sự tỉnh với việc thực hiện “4 không”, “Mỗi ngày học tập một lời Bác Hồ dạy”; Đảng bộ Công an tỉnh “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; Đảng bộ Thành phố tập trung “Xây dựng thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh” đi đầu trong phát triển kinh tế - xã hội; Đảng bộ huyện Hòa An xác định mục tiêu“Gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; giải quyết dứt điểm yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân”; Đảng bộ huyện Hà Quảng tập trung vào “Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo”; Đảng bộ huyện Bảo Lạc tập trung “Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng”… Ngành Y tế tỉnh gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện 12 điều y đức; ngành Giáo dục tập trung thực hiện có chất lượng, hiệu quả việc: Quy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới trường lớp và đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu chương trình sách giáo khoa mới;  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác gắn với 6 chuẩn mực “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận”; Tỉnh Đoàn thanh niên xác định khâu đột phá “Sáng tạo, trách nhiệm, gương mẫu, sâu sát cơ sở”…

Năm 2018, một số đơn vị đã xây dựng và bước đầu thực hiện tốt những nội dung đột phá mới. Tiêu biểu như huyện Hạ Lang với“Công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, trật tự đô thị và hành lang an toàn giao thông”; huyện Trùng Khánh tập trung thực hiện “Di dời chuồng trại gia súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn nhà ở gắn với xây dựng nông thôn mới”“Phát triển du lịch”; huyện Nguyên Bình tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; xây dựng nông thôn mới; phấn đấu 100% tổ, xóm, khu dân cư chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước...

Mặc dù không tránh khỏi một số hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai, do đặc thù của một tỉnh miền núi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng có thể khẳng định, sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và thực hiện chủ đề năm 2017, năm 2018, về cơ bản đã góp phần tạo ra những chuyển biến mới một cách tích cực trong ý thức, tư tưởng, đạo đức của hầu hết cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên toàn tỉnh Cao Bằng.

Việc xác định tốt khâu đột phá giúp cho việc triển khai thực hiện sát với thực tế, đạt hiệu quả cao, từng bước giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở, tạo ra những tiền đề quan trọng để Đảng bộ tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra. Năm 2017, sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu, Cao Bằng đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 18/18 chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng. 

Với mục tiêu để việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, tạo động lực cho các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ chính trị, Tỉnh ủy Cao Bằng xác định trong thời gian tới sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và tầm quan trọng Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; làm cho mọi tổ chức, cá nhân nhận thức đầy đủ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa là công việc thường xuyên lâu dài.

Hai là, thực hiện tốt việc học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác, trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Gắn chặt việc thực hiện chỉ thị 05-CT/TW với thực hiện nghiêm Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Ba là, các cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII, nghị quyết của các cấp ủy; chú trọng đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05 vào sinh hoạt thường xuyên của tất cả các cấp ủy, các tổ chức, sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời tổ chức rà soát, sắp xếp, kiện toàn, sát nhập, tinh gọn đầu mối bên trong các tổ chức trong hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng.

Bốn là, duy trì và thực hiện tốt việc đăng ký làm theo Bác, xây dựng chuẩn mực đạo đức, tác phong công tác, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu. Tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện, đưa việc học tập và làm theo gương Bác đi vào chiều sâu; chú trọng việc tự đánh giá, rút kinh nghiệm; kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những lệch lạc, thiếu sót ở các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, khắc phục tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại, ngại khó, ngại khổ phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra./.

 

Lại Xuân Môn

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất