Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với triển khai nhiệm vụ chính trị, thực hiện phong trào thi đua yêu nước ​
Đ/c Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định 101-QĐ/TW, ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương... và gắn với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với việc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo”…, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Việc triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã góp phần ổn định tư tưởng, tạo ra sự đoàn kết, đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, thúc đẩy kinh tế - xã hội liên tục phát triển.

Trong 5 năm qua, Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao (tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP bình quân đạt 11,1%/năm), trong đó khu vực công nghiệp - xây dựng có bước tăng bứt phá, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, tăng sự đóng góp của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đây là điểm nhấn quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015 - 2020. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo quyết liệt, đạt nhiều kết quả nổi bật, đến năm 2020, toàn tỉnh đã có 103 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 3/9 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 09 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu, vượt 06 xã so với mục tiêu.

 

Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh bằng những nội dung công việc bám sát tình hình thực tiễn, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương; đưa kết quả việc học tập và làm theo Bác vào tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm. Các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chính trị dưới cờ hằng tháng; gắn kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng để đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tạo chuyển biến rõ nét về ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức, tác phong, lề lối làm việc, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; góp phần xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ thành phố Thái Nguyên cụ thể hóa, triển khai việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với triển khai 6 đề án về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, 11 đề án phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2015 - 2020.

Ban Thường vụ Thị ủy Phổ Yên chỉ đạo và yêu cầu cấp ủy trực thuộc quán triệt đến cán bộ, đảng viên và nhân dân 03 nội dung mang tính chỉ đạo về tư tưởng, coi đây là khâu đột phá trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đó là: gắn việc học tập với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và nghị quyết của Đảng các cấp; với chức trách, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và với việc thực hiện 02 nhiệm vụ chính trị lớn của thị xã là xây dựng nông thôn mới, xây dựng thị xã trở thành đô thị loại III trước năm 2020.

Các chi, đảng bộ thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh chỉ đạo cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ với phương châm “Sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”.

 

Người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc tiếp công dân, xử lý vấn đề nổi cộm gây bức xúc trong Nhân dân..., đặc biệt là những địa phương tiềm ẩn tình hình khiếu nại, tố cáo phức tạp; tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải đáp kiến nghị, phản ánh của Nhân dân, nhất là đối với những vụ việc phức tạp hoặc tại các địa bàn chuẩn bị triển khai dự án phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp định kỳ hằng tháng được 10 buổi/10 vụ việc/26 công dân; các đồng chí Bí thư cấp ủy cấp huyện tổ chức 157 cuộc tiếp công dân. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp 58 buổi/121 vụ việc/232 người (đối thoại: 8 buổi/26 vụ việc/34 người; tiếp công dân đột xuất: 05 buổi/05 vụ việc/17 người; tiếp công dân định kỳ hàng tháng: 45 buổi/90 vụ việc/181 người). Chủ tịch UBND cấp huyện tiếp 706 buổi. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức tiếp định kỳ được 53 cuộc/44 vụ việc. Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện tiếp 157 cuộc.

Các vụ việc khiếu nại, tố cáo được quan tâm giải quyết, tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành chính các cấp bình quân hằng năm đạt trên 90%. Thường xuyên kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài để tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm. Chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn tại, hạn chế gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Nhận thức sâu sắc về trách nhiệm nêu gương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lựa chọn khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ. Xác định đó là nhiệm vụ trọng tâm của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo ra sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của từng cá nhân, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên “tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng; gần dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân; trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm”.

Đ/c Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII

Đ/c Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII


Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và bám sát thực tiễn, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể đã cụ thể hóa nội dung đột phá phù hợp cho cả nhiệm kỳ và triển khai thực hiện nghiêm túc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của Nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đồng thời, tiếp tục xây dựng, bổ sung, hoàn thiện, thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”.

 *

Trong 5 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần hoàn thành các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Các cấp ủy Đảng nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW. Học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, thói quen, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và nhiều quần chúng Nhân dân. Đặc biệt, học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Trung ương về nêu gương đã góp phần chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Trong thời gian tới, các cấp ủy, lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW; đưa vào chương trình công tác của các tập thể cấp ủy và cá nhân từng đồng chí lãnh đạo, nhất là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW phải gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị” Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực, tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị và cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân. Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, giảm nghèo, đấu tranh, ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức xã hội. Chú trọng việc đăng ký và làm theo của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục lựa chọn những việc quan trọng, cần thiết, những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên, người dân đặc biệt quan tâm để tập trung xử lý, giải quyết có kết quả, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Lập Thạch

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất