Quỳnh Phụ (Thái Bình) thiết thực học và làm theo Bác
Học sinh Trường Mầm non Thụy Xuân (Thái Thụy) được học tập trong môi trường khang trang, hiện đại

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05), đa số các chi bộ, đảng bộ cơ sở, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn huyệṇ Quỳnh Phụ đã thực hiện nghiêm túc và tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Từ đó, giúp cho cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và nhân dân.

Thiết thực trong học và làm theo Bác


Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện Quỳnh Phụ đã xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị 05 và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề từng năm đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thông qua nhiều hình thức phù hợp như: hội nghị, họp cơ quan, sinh hoạt chi bộ, khu dân cư và sinh hoạt các tổ chức đoàn thể, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, trang thông tin điện tử, cuốn Thông tin nội bộ của huyện. 100% các tổ chức cơ sở Đảng đã ban hành các văn bản kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện việc quán triệt, học tập Chỉ thị và làm theo; xây dựng các quy định cụ thể về nêu gương, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. 100% tổ chức cơ sở  Đảng trong toàn huyện đã tổ chức triển khai, quán triệt, học tập Chỉ thị 05; chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, và chủ đề năm 2017, 2018. Sau mỗi đợt học tập đều tổ chức hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch, qua kiểm tra hầu hết các bài thu hoạch đều đạt yêu cầu.

Việc thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Huyện ủy về tổ chức Giờ học toàn tỉnh Chủ đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả. Sau giờ học, các tổ chức cơ sở Đảng triển khai cho cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch đảm bảo chất lượng. Trong đó, Phòng Giáo dục-Đào tạo đã tích cực, chủ động trong chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với ngành. Triển khai thực hiện Chỉ thị 05, phòng đã ban hành các văn bản, kế hoạch chỉ đạo các nhà trường thực hiện, đặc biệt đổi mới việc giảng dạy nội dung tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong nhà trường cho phù hợp với tinh thần Chỉ thị 05. Do đó, việc giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các trường học tiếp tục được duy trì hiệu quả. Các trường thực hiện bổ sung các nội dung mới vào tài liệu biên soạn giáo án, phân công giáo viên giảng dạy theo hướng dẫn; các môn học chính khóa trên lớp như: ngữ văn, lịch sử, giáo dục công dân, đạo đức đã tích hợp những nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác phù hợp từng lứa tuổi học sinh. Bên cạnh đó tổ chức các hoạt động ngoài giờ, hoạt động đoàn, đội, thi tìm hiểu, tham quan di tích lịch sử cách mạng, thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa như: tổ chức liên hoan văn nghệ, cuộc thi tài năng; chúng em kể chuyện Bác Hồ; hội thi kể chuyện sách… về chủ đề ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ...

Từ việc học tập và làm theo Bác, nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện đã tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong chi tiêu sinh hoạt nội bộ; thực hiện cải cách hành chính, tiếp dân và phục vụ nhân dân với thái độ niềm nở, giải quyết kịp thời lợi ích chính đáng của nhân dân. Nhiều cấp ủy đã chỉ đạo chấn chỉnh tổ chức đảng, chính quyền, công chức, nhất là người đứng đầu gương mẫu trong thực hiện đi cơ sở; nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong thi hành công vụ, đấu tranh phòng, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu; nêu cao trách nhiệm gương mẫu, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Chú trọng đăng ký nội dung làm theo

Các tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị triển khai cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tổ chức đoàn thể xây dựng bản đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp, rõ việc và sát với thực tế của từng đối tượng. Trong đó, lựa chọn đăng ký một (hoặc nhiều) nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017, năm 2018 để thực hiện. Trên cơ sở những nội dung, vấn đề còn hạn chế tồn tại cần khắc phục hoặc những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, phương pháp công tác và trách nhiệm của tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo, cá nhân cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, cơ quan, đơn vị để  thực hiện,  góp phần khắc phục, giải quyết tồn tại và nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Nội dung đăng ký phải cụ thể, rõ việc. Nội dung làm theo của tập thể được thảo luận, thống nhất trong tập thể cấp ủy, chi bộ; nội dung đăng ký của cá nhân phải báo cáo trước chi bộ để chi bộ tham gia đóng góp ý kiến. Các tổ chức cơ sở Đảng khối Cơ quan đã chỉ đạo các chi bộ, đoàn thể trực thuộc đăng ký việc làm theo Bác với Đảng ủy, Chi ủy cơ sở tương tự như Đảng ủy đăng ký với Huyện ủy. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị nội dung đăng ký được công khai với Đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị để theo dõi, giúp đỡ và giám sát kết quả việc thực hiện.

Kết quả, năm 2017: 100% tổ chức cơ sở Đảng tổ chức cho các chi bộ trực thuộc, cán bộ đảng viên đăng ký việc làm theo nghiêm túc, hiệu quả. Nhiều chi bộ thôn, tổ dân phố ở cơ sở nhận thức sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hướng dẫn cho đảng viên chọn lựa nội dung đăng ký phù hợp, thông qua chi bộ thống nhất. Năm 2018: Sau khi triển khai quan triệt học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, các tổ chức cơ sở Đảng tiến hành tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký việc làm theo theo hướng dẫn số 01-HD/HU, ngày 20/3/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Nhìn chung, các nội dung đăng ký đều cụ thể, bám sát nội dung công việc gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Nghị quyết của cấp ủy các cấp. Nội dung đăng ký trong năm 2017 đã hướng trọng tâm vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, sinh hoạt, phương pháp công tác của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm của tập thể cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị  nhằm khắc phục, giải quyết tồn tại, nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả công tác; tu dưỡng rèn luyện hoàn thiện bản thân; không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Căn cứ vào nội dung đăng ký, hàng tháng trong sinh hoạt chi bộ, cá nhân lãnh đạo, quản lý, đảng viên báo cáo kết quả thực hiện; chi bộ tham gia đóng góp ý kiến, giúp đỡ thực hiện tốt nội dung đăng ký. Cấp uỷ thường xuyên kiểm tra, giám sát kết quả, tiến độ thực hiện của đảng viên theo nội dung đã đăng ký. Việc đăng ký và kết quả thực hiện nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 6 khóa XII là một trong những tiêu chuẩn, nội dung quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, ý thức tu dưỡng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Các tổ chức cơ sở Đảng đã đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Sau học tập, các chi bộ, cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thành các việc làm phù hợp để tổ chức thực hiện, gắn với nhiệm vụ chính trị. Nhiều cấp ủy đã có những chuyển biến tích cực; có nhiều đổi mới về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, phân công nhiệm vụ rõ ràng... Sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, những biểu hiện tự diễn biến”, tự chuyển hóa” đã được cụ thể hóa thành Nghị quyết, chương trình để khắc phục, sửa đổi.

Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, nhận thức của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân đã có những chuyển biến tích cực. Đa số, cán bộ, đảng viên nhận thức rõ chức trách, nhiệm vụ trước yêu cầu xây dựng Đảng về đạo đức, vai trò nêu gương... Các tầng lớp nhân dân thể hiện thái độ đồng tình, ủng hộ các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong làm theo tấm gương đạo đức của Bác, các địa phương, cơ quan đơn vị tiếp tục phát huy, tạo những chuyển biến tích cực trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các địa phương, đơn vị. Việc thực hiện mô hình “dân vận khéo” được cấp ủy các cấp vận dụng sáng tạo và hiệu quả tư tưởng của Bác trong công tác dân vận vận động nhân dân trên các lĩnh vực. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Quy định về những điều đảng viên không được làm nghiêm túc và tự giác. Các phong trào thi đua “làm theo” Bác trong lao động sản xuất được thực hiện sôi nổi ở các địa phương, đơn vị. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tự giác thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước như đóng góp công, của xây dựng nông thôn mới, thực hiện Chỉ thị 04/CT-UBND tỉnh, huyện tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, tạo thông thoáng vỉa hè, lòng lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, giám sát ở một số đơn vị cho thấy, bên cạnh kết quả đạt được việc thực hiện Chỉ thị số 05 trên địa bàn huyện vấn còn có các hạn chế như: Ở một số tổ chức cơ sở Đảng tỷ lệ đảng viên tham gia học tập không cao. Việc triển khai học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ ở hầu hết các tổ chức cơ sở Đảng mới chỉ dừng lại ở việc triển khai quán triệt, học tập  mà chưa chú trọng thảo luận, bàn biện pháp để thực hiện làm theo Bác như thế nào. Vẫn còn một số ít đảng viên và quần chúng nhân dân chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nên chưa tích cực trong đăng ký và thực hiện việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác...

Trong thời gian tới, để tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Chỉ thị 05 trở thành thường xuyên, tự giác, nền nếp, cấp ủy các cấp và các ban, ngành chức năng trên địa bàn huyện  càn tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về mục đích, yêu cầu của Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt.

Hai là, tiếp tục triển khai quán triệt học tập nghiêm túc, có hiệu quả chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên. Sau học tập, tổ chức cho cán bộ đảng viên đăng ký việc làm theo Bác năm 2018.

Ba là,  chú trọng rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức; xây dựng nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cá nhân; đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tính khả thi cao. Thường xuyên giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện những nội dung việc làm theo đã đăng ký của tổ chức đảng và đảng viên.

Bốn là, nâng cao chất lượng giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các trường học. Đồng thời, kịp thời động viên, khen thưởng, nhân rộng và phát hiện kịp thời các tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, đồng thời uốn nắn những biểu hiện sai trái, lệch lạc trong học tập và làm theo Bác.

 Pv

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất