• Từ quan điểm của Hồ Chí Minh về tự lực, tự cường đến phát huy nội lực đất nước hiện nay

  Từ quan điểm của Hồ Chí Minh về tự lực, tự cường đến phát huy nội lực đất nước hiện nay

  (TG) - Trong quá trình tìm đường cứu nước cũng như lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao tinh thần tự lực, tự cường, tự lực cánh sinh và coi đó là phương châm hành động của cách mạng Việt Nam. Nhờ đường lối đúng đắn đó, cách mạng Việt Nam đã giành được những thắng lợi vĩ đại.

 • Làm tròn trách nhiệm của người đảng viên

  Làm tròn trách nhiệm của người đảng viên

  (TG) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm xây dựng, giáo dục đội ngũ đảng viên. Theo Người “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh, Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Trong đó, người Bí thư chi bộ đóng vai trò quan trọng trong xây dựng tổ chức Đảng nói riêng và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở nói chung. Và đồng chí Phạm Thanh Hữu – Bí thư chi bộ xóm 8 xã Hải Tây, huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định là một minh chứng sinh động trong cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, được cán bộ và nhân dân địa phương hết sức tin yêu.

 • Học và làm theo Bác, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác

  Học và làm theo Bác, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác

  (TG) - Quán triệt sâu sắc tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo và hướng dẫn các cấp Công đoàn tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo Bác. 

 • Hà Tĩnh – lan tỏa việc học tập và làm theo Bác

  Hà Tĩnh – lan tỏa việc học tập và làm theo Bác

  (TG) - Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sức lan tỏa sâu rộng, dần trở thành hành động tự giác của nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân.

 • “Con đường tự học của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bài học và liên hệ bản thân”

  “Con đường tự học của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bài học và liên hệ bản thân”

  (TG) - “Con đường tự học của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bài học và liên hệ bản thân” là chủ đề Hội thảo khoa học do Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức sáng 30/6 tại Hà Nội. GS. TS. Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam và GS. TS. Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam chủ trì Hội thảo.

 • Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

  Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

  (TG) - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 • Đề cao trách nhiệm nêu gương và tự giác nêu gương

  Đề cao trách nhiệm nêu gương và tự giác nêu gương

  (TG) - Quán triệt, triển khai Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về ”Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên phải nêu cao ý thức, trách nhiệm tự giác trên cả ba nội dung: học Bác, làm theo Bác và nêu gương. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã có cuộc trao đổi với Tạp chí Tuyên giáo về nội dung này.

 • Thành công nhờ tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên

  Thành công nhờ tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên

  (TG) - Bằng những việc làm thiết thực trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thanh Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Tam Đảo đã có giải pháp cụ thể nâng cao trình độ năng lực, giúp cho người lao động nâng cao tay nghề, cải thiện cuộc sống; đồng thời giúp cho doanh nghiệp mở rộng thị phần, cạnh tranh thành công trên thị trường.

 • Thị xã Ayun Pa: thiết thực, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác

  Thị xã Ayun Pa: thiết thực, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác

  (TG) - Sau hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ và nhân dân thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai đạt những kết quả tích cực, tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần phát tiển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

 • Lời Bác dạy báo chí cách mạng Việt Nam

  Lời Bác dạy báo chí cách mạng Việt Nam

  (TG) - Lời Bác dạy mãi là “kim chỉ nam” cho các thế hệ nhà báo và cơ quan báo chí trong quá trình tu dưỡng, phấn đấu, trưởng thành, lớn mạnh; luôn giữ “tâm sáng, lòng trong, bút sắc”, có đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 • Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương: Nâng cao đạo đức công vụ làm vấn đề cốt lõi

  Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương: Nâng cao đạo đức công vụ làm vấn đề cốt lõi

  (TG) - Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản, sáng tạo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Hướng vào những việc làm cụ thể, thiết thực, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ đã lựa chọn vấn đề bức xúc, phức tạp, nhạy cảm, những vấn đề được cán bộ, đảng viên và dư luận quan tâm để giải quyết. Đây là một trong những giải pháp quan trọng để đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc thường xuyên của các tổ chức đảng và cơ quan Trung ương.

 • Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới

  Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới

  Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người “là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”(1). Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

 • “Điểm tựa” của buôn làng

  “Điểm tựa” của buôn làng

  Không chỉ sản xuất giỏi, già làng Srôi ở làng Đắk Trôk, xã Đắk Yă, huyện Mang Yang (Gia Lai) còn là “điểm tựa” tinh thần vững chắc của đồng bào dân tộc Ba Na tại địa phương. 

 • Học và làm theo Bác: Vì nhân dân phục vụ

  Học và làm theo Bác: Vì nhân dân phục vụ

  (TG) - Có rất nhiều những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, nhưng đều tựu chung lại ở điểm: Học Bác để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

 • Lai Châu: Lan tỏa việc học tập và làm theo Bác

  Lai Châu: Lan tỏa việc học tập và làm theo Bác

  (TG) - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong 5 năm qua Tỉnh ủy Lai Châu đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị và các chuyên đề hằng năm đảm bảo đồng bộ, kịp thời, thống nhất, có nhiều sáng tạo mới và có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội; những kết quả quan trọng, nổi bật đó đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất