Cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan tới lĩnh vực quản lý ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Xác định công tác cải cách hành là nhiệm vụ trọng tâm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và Chính phủ điện tử do Bộ trưởng là Trưởng ban. Nhờ đó công tác cải cách hành chính của Bộ đã có những chuyển biến rõ nét, đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, được Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ghi nhận. Bộ đã bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ các thủ tục, điều kiện bất hợp lý; bổ sung, sửa đổi, đơn giản hóa, giảm chi phí đối với các thủ tục, điều kiện còn lại theo hướng khuyến khích, tạo thuận lợi hơn cho cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài tham gia cung ứng dịch vụ trong ngành; kịp thời ban hành các quyết định công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý; đăng tải đầy đủ 100% các hồ sơ thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Cổng thông tin điện tử của Bộ theo quy định. 

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, Bộ đã giảm một đơn vị so với cơ cấu tổ chức; rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị để tránh chồng chéo, giúp cho việc quản lý Nhà nước đạt hiệu quả hơn; thực hiện nghiêm túc các quy định về phân cấp, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước, trách nhiệm quản lý theo ngành, lãnh thổ của các bộ, ngành, địa phương. Bộ tiếp tục thực hiện cơ chế khoán biên chế, kinh phí quản lý hành chính đối với tổ chức hành chính thuộc Bộ; thực hiện quyền tự chủ về tài chính, biên chế, giao khoán kinh phí hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ theo quy định; tiếp tục tăng cường phân cấp quản lý kinh phí thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng cho 63 địa phương, đổi mới phương pháp chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục: Vẫn còn tình trạng văn bản đăng ký xây dựng nhưng không đảm bảo tiến độ kế hoạch hoặc phải xin điều chỉnh. Một số nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao còn bị chậm tiến độ. Việc công bố thủ tục hành chính tuy đầy đủ nhưng còn có một số thủ tục chưa kịp thời. Việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức có lĩnh vực còn để hồ sơ bị quá thời hạn quy định... 

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Quân đề nghị các đơn vị trực thuộc cần phát huy trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị, người đứng đầu trong việc nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính trong toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức trong đơn vị; tăng cường rà soát, chỉ đạo tập trung thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ năm 2018 và kế hoạch cải cách hành chính trên từng lĩnh vực để đảm bảo hoàn thành đầy đủ, đúng thời hạn những nội dung, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, lãnh đạo các đơn vị rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Bộ. Trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, các đơn vị phát huy chủ động, kịp thời đề xuất giải pháp, đề xuất sáng kiến để cải cách cơ chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính liên quan tới lĩnh vực quản lý của đơn vị; tập trung xây dựng, hoàn thiện việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của Bộ nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp..../. 

Phúc Hằng/TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất